På sidan Nya pensionsformer och pensionsreformen har vi samlat information om hur 2017 års pensionsreform syns i statistiken. Pensionsreformen förde med sig två nya pensionsslag, partiell förtida ålderspension och arbetslivspension. Reformen innebär också att pensionsåldern höjs steg för steg.

I slutet av år 2023 fick nära 60 000 personer partiell ålderspension

Figurens data

År 2023 steg det totala antalet som fick partiell ålderspension ytterligare och var i slutet av året 57 000. Ökningen fortsatte trots att det i fjol inleddes klart färre partiella ålderspensioner än rekordantalet året innan.

Dock inleddes också i fjol rejält fler nya pensioner än den tidigare stabiliserade nivån. År 2023 inleddes 21 000 nya pensioner. Antalet var 1,5-faldigt sett till nivån före år 2022.

Orsaken till den kraftiga ökningen av antalet ansökningar under slutåret 2022 var den exceptionella indexutvecklingen som gjorde det lockande att gå i pension mot slutet av året. Fenomenet upprepades också i fjol, men klart svagare än året innan. Nyttan med att tidigarelägga pensionen med anledning av ett förmånligt pensionsindex var liten.

I fjol valde 15 procent av dem födda 1962 partiell ålderspension. Pensionen som betalades till dem var i genomsnitt 750 €/mån. Eftersom åldersklassens partiella pensioner inleddes i huvudsak genast efter att 61 års ålder uppnåtts, var den förtida tiden i genomsnitt 46 månader. Det betydde att åldersklassen hade en förtidsminskning på i genomsnitt 170 euro för en pension enligt 50 procents nivå.

(Uppdaterad 6.6.2024)

Arbetslivspension betalades till 147 personer vid utgången av år 2023

Vid arbetspensionsreformen år 2017 infördes ett nytt pensionsslag, arbetslivspension. Arbetslivspension har kunnat beviljas personer som är födda år 1955 eller senare, som har bakom sig en yrkesbana på minst 38 år i ansträngande och slitsamt arbete. De första arbetslivspensionerna började år 2018. Arbetslivspension kan betalas från 63 års ålder till och med den lägsta åldern för ålderspension, vilket betyder att en arbetslivspension som inletts i fjol kan fortsätta i högst 1,5 år.

Arbetslivspension har under sex års tid sökts av 1 500 personer, varav var tredje har blivit pensionerad med arbetslivspension. Många av de sökande har direkt beviljats sjuk- eller ålderspension. En del av ansökningarna har ändå avslagits. Grunderna för avslag har oftast haft att göra med kriterierna om att arbetet ska vara slitsamt och ansträngande.

Läs mer:

Arbetslivspension 2018–2023

201820192020202120222023
Sökande101111208266352413
Inledda pensioner21277284119134
 – Medel­pension €/mån1 870
2 0812 1732 0742 1152 410
Pensionstagare 31.12.5156275104147

(Uppdaterad 6.6.2024)

Läs mer:

Fråga statistiktjänsten:

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.