På sidan Nya pensionsformer och pensionsreformen har vi samlat information om hur 2017 års pensionsreform syns i statistiken. Pensionsreformen förde med sig två nya pensionsslag, partiell förtida ålderspension och arbetslivspension. Reformen innebär också att pensionsåldern höjs steg för steg.

Ålderspensionen börjar allt senare

Den andel av de försäkrade som gick i ålderspension det år de fyllde 63 år åren 2017-2021

Höjningen av den lägsta åldern för ålderspension med tre månader i taget ser ut att fungera enligt målsättningen. Den första höjningen av åldersgränsen med tre månader år 2018 sköt upp pensioneringen för över 10 000 personer. De tre nya tilläggsmånaderna har under de följande åren skjutit upp pensioneringarna vidare på motsvarande sätt.

Förändringen märks bl.a. i att antalet som pensioneras det år de fyller 63 år har minskat. Andelen av åldersklassen som inte är pensionerad av de försäkrade har sjunkit till en nivå på ett par procent, när den före pensionsreformen var nära 50 procent.

Majoriteten av arbetstagarna har fortsatt arbeta till den nya lägsta pensionsåldern. Förändringen har alltså lett till att tiden i arbetslivet fortsätter längre än tidigare. Den syns också i Statistikcentralens arbetskraftsundersökning som en ökning av sysselsättningsgraden bland 63-åringarna. Höjningen av pensionsåldern har också ökat sjukpensioneringarna bland dem som närmar sig pensionsåldern. Förändringen har ändå varit stillsam jämfört med antalet som skjutit upp pensioneringen. De arbetslösas antal nära pensionsåldern har under de senaste åren hållit sig på samma nivå och höjningen av åldersgränsen ser inte ut att ha förändrat situationen märkbart.

(Uppdaterad 7.11.2022)

Läs mer:

Nästan varannan inledd partiell ålderspension tidigarelades med över tre år

År 2021 inleddes 13 000 partiella ålderspensioner i likhet med året innan, varav drygt 12 000 inleddes före pensionsåldern. Den genomsnittliga tidigarelagda tiden var 31 månader, vilket innebar att en månadspension som togs ut till 50 procent minskades med drygt hundra euro. Medelpensionen blev då lite under 800 euro.

De yngsta som valde den partiella ålderspensionen var 5 500 personer födda år 1960. Hos dem var den tidigarelagda tiden i genomsnitt 41 månader, och förtidsminskningen som gjordes på pensionen var då 16,4 procent. Den euromässiga minskningen på en pension som togs ut till 50 procent var i genomsnitt 150 €/mån och pensionen som betalades var 740 €/mån.

När den nedre gränsen för ålderspensionen stiger innebär det samtidigt att den längsta möjliga tiden för att ta ut den partiella ålderspensionen i förtid blir längre. Det torde också inverka på valet av pensionsnivå eftersom eurobeloppet på förtidsminskningen av pensionen blir större. Pensionen som tas ut till 25 procent har stadigt blivit populärare. År 2021 valdes den av var femte som tog ut förtida ålderspension.

I slutet av år 2021 fanns närmare 32 000 löpande partiella ålderspensioner. Männens andel av dem som fick pensionen var 58 procent. Av dem som valde pensionen fick närmare 27 000 personer pensionen till 50 procent och den var då i genomsnitt 800 €/mån och medianen var 720 €/mån.

Merparten av de partiella ålderspensionerna börjar före den egentliga lägsta åldern för ålderspension. Vid slutet av år 2021 hade var femte med partiell ålderspension uppnått den egna åldersklassens lägsta pensionsålder, kvinnor lite oftare än män.

Läs mer:

Arbetslivspension betalades till 75 personer vid utgången av år 2021

Vid arbetspensionsreformen år 2017 infördes ett nytt pensionsslag, arbetslivspension. Arbetslivspension kan beviljas personer som är födda år 1955 eller senare, som har bakom sig en yrkesbana på minst 38 år i ansträngande och slitsamt arbete. De första arbetslivspensionerna började våren 2018. Arbetslivspension kan betalas från 63 års ålder till och med den lägsta åldern för ålderspension, vilket betyder att en arbetslivspension som inletts i fjol har varit i kraft i högst nio månader.

Arbetslivspension 2018–2021

2018201920202021
Sökande101111208266
Inledda pensioner21277284
 – Medelpension €/mån1 870
2 0812 1732 074
Pensionstagare 31.12.5156275

Läs mer:

Fråga statistiktjänsten: