På sidan Nya pensionsformer och pensionsreformen har vi samlat information om hur 2017 års pensionsreform syns i statistiken. Pensionsreformen förde med sig två nya pensionsslag, partiell förtida ålderspension och arbetslivspension. Reformen innebär också att pensionsåldern höjs steg för steg.

Endast få går i ålderspension vid 63 års ålder

Höjningen av den lägsta åldern för ålderspension har senarelagt pensioneringarna. De födda år 1954 var den sista åldersklassen för vilka den lägsta åldern för ålderspension var 63 år. Av dem gick 60 procent i ålderspension vid 63 års ålder, dvs. inom ett år från att den lägsta åldern för ålderspension uppnåtts. Efter det sjönk andelen av de arbetspensionsförsäkrade som ålderspensioneras vid 63 års ålder ca fem procentenheter för varje åldersklass.

Av dem födda år 1958 gick endast drygt tusen eller ett par procent av de försäkrade i ålders-pension vid 63 års ålder, eftersom enbart några specialgrupper av dem hade rätt till pension före åldersklassens lägsta pensionsålder på 64 års ålder. Genast när åldersgränsen uppnåtts år 2022 gick över 20 000 av dem i ålderspension. Antalet är i det närmaste samma som i de före-gående åldersklasserna när den lägsta åldern uppnås.

Trots höjningen av den lägsta åldern har den största delen av arbetstagarna fortsatt arbeta också till den nya åldersgränsen. Man fortsätter alltså arbeta allt längre. Samtidigt har ändå antalet som sjukpensionerats nära åldern för ålderspension ökat. År 2022 inledde 61–63-åringarna nära 5 000 sjukpensioner. Antalet är nära dubbelt jämfört med tiden före pensionsreformen.

(Uppdaterad 14.11.2023)

Läs mer:

Den stora tillströmningen av ansökningar under slutåret gjorde att antalet nya partiella ålderspensioner ökade till en rekordnivå

Figurens data

År 2022 inleddes närmare 35 000 partiella ålderspensioner. Antalet steg till det 2,5-faldiga jämfört med åren innan som en följd av att ett rekordantal pensionsansökningar lämnades in på hösten. Under de två sista månaderna inleddes närmare det dubbla antalet pensioner jämfört med den föregående tiden.

Huvudorsaken till den kraftiga ökningen av antalet ansökningar under slutåret var den exceptionella indexutvecklingen, som gjorde det lockande att gå i pension mot slutet av året. På så sätt fick man rätt till indexförhöjningen som gällde pensioner som var löpande vid ingången av år 2023 och som nu alltså var märkbar.

Under flera års tid har ungefär var tionde 61-åring valt den partiella ålderspensionen snart efter att de uppnått åldersgränsen. I fjol var de exceptionellt många i och med att pensionen valdes av närmare 12 000 personer födda år 1961. På samma gång ökade andelen av de pensionsberättigade i åldersklassen till 17 procent, dvs. fördubblades jämfört med tidigare år.

Hos den yngsta åldersgruppen var den tidigarelagda tiden i genomsnitt 42 månader, och förtidsminskningen som gjordes på pensionen var då 16,8 procent. Den euromässiga minskningen på en pension som togs ut till 50 procent var i genomsnitt 150 €/mån och pensionen som betalades var 750 €/mån.

I slutet av år 2022 fanns närmare 52 000 löpande partiella ålderspensioner. Antalet ökade på ett år med 20 000 pensioner. Männens andel av dem som fick pensionen var 58 procent. Av dem som valt pensionen fick närmare 42 000 personer 50 procent av den och den var då i genomsnitt 830 €/mån och medianen var 740 €/mån.

(Uppdaterad 3.5.2023)

Läs mer:

Arbetslivspension betalades till 104 personer vid utgången av år 2022

Vid arbetspensionsreformen år 2017 infördes ett nytt pensionsslag, arbetslivspension. Arbetslivspension kan beviljas personer som är födda år 1955 eller senare, som har bakom sig en yrkesbana på minst 38 år i ansträngande och slitsamt arbete. De första arbetslivspensionerna började våren 2018. Arbetslivspension kan betalas från 63 års ålder till och med den lägsta åldern för ålderspension, vilket betyder att en arbetslivspension som inletts i fjol kan ha fortsatt i högst ett år och tre månader.

Arbetslivspension 2018–2022

20182019202020212022
Sökande101111208266352
Inledda pensioner21277284119
 – Medelpension €/mån1 870
2 0812 1732 0742 115
Pensionstagare 31.12.5156275104

(Uppdaterad 3.5.2023)

Läs mer:

Fråga statistiktjänsten:

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.