Från och med år 1996 har pensionerna till pensionstagare som fyllt 65 år justerats med index för personer i pensionsålder. I början av år 2005 ändrades namnet på indexet till arbetspensionsindex. I uppställningen nedan jämförs förändringen av arbetspensionsindexet med utvecklingen av vissa andra index under perioden 1995-2022.

Nominell höjning, %  Reell höjning, %
 Förtjänstnivåindex114,738,2
 Avtalslöneindex72,0 10,7
 Arbetspensionsindex57,2 1,2
 Full folkpension 59,92,9
 Konsumentprisindex 55,4 –

Under denna period har arbetspensionsindex stigit 57,2 procent nominellt och 1,2 procent reellt (se bilderna).

Det reella värdet av pensioner justerade med arbetspensionsindex har alltså stigit, men köpkraften i relation till löntagarnas har sjunkit. Om pensionen år 1995 var 60 procent av löntagarnas medelinkomst, uppgick den år 2022 till 43,9 procent (bild).

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.