Från och med år 1996 har pensionerna till pensionstagare som fyllt 65 år justerats med index för personer i pensionsålder. I början av år 2005 ändrades namnet på indexet till arbetspensionsindex. I uppställningen nedan jämförs förändringen av arbetspensionsindexet med utvecklingen av vissa andra index under perioden 1995-2022.

Nominell höjning, %  Reell höjning, %
 Förtjänstnivåindex114,738,2
 Avtalslöneindex72,0 10,7
 Arbetspensionsindex57,2 1,2
 Full folkpension 59,92,9
 Konsumentprisindex 55,4 –

Under denna period har arbetspensionsindex stigit 57,2 procent nominellt och 1,2 procent reellt (se bilderna).

Det reella värdet av pensioner justerade med arbetspensionsindex har alltså stigit, men köpkraften i relation till löntagarnas har sjunkit. Om pensionen år 1995 var 60 procent av löntagarnas medelinkomst, uppgick den år 2022 till 43,9 procent (bild).