Ålderspensionsfonderna enligt löntagarpensionslagarna inom den privata sektorn, dvs. ArPL och SjPL, ökas årligen med en fondränta på 3 procent. Dessutom görs det kompletterande avsättningar till de fonderade delarna.

Syftet med de kompletterande avsättningarna är att stärka ålderspensionsfonderna, så att t.ex. trycket att höja försäkringsavgifterna under kommande år kan dämpas. De fonderade delarna av ålderspensionerna indexjusteras inte såsom pensionerna, vilket innebär att avsättningarna till fonderna också bidrar till att bevara värdet på de fonderade delarna och fonderingsgraden. Avsättningarna riktas till de fonderade delarna av intjänad ålderspension för alla arbetstagare och pensionstagare som fyllt 55 år.

Till de fonderade delarna av ålderspensionen görs årligen en avsättning som beräknas med hjälp av avsättningskoefficienten för pensionsansvaret. Avsättningskoefficienten bestäms utifrån pensionsanstalternas genomsnittliga solvens. Dessutom görs det en avsättning till ålderspensionsfonderna från det aktieavkastningsbundna tilläggsförsäkringsansvaret, om detta överstiger sin övre gräns. Den övre gränsen för det aktieavkastningsbundna tilläggsförsäkringsansvaret är en procent av det sammanlagda beloppet av pensionsanstalternas ansvarsskuld och pensionsansvar.

Också den förhöjda andelen av pensionsavgiften för arbetstagare i åldern 53–62 år läggs till för att stärka fonderingen av ålderspensionerna. Det är möjligt att också avtala separat om ytterligare avsättningar till ålderspensionsfonderna. Så gjordes t.ex. åren 2003–2013 när fonderingen ökades i samband med pensionsreformen år 2005. Med den avsättningen beredde man sig på trycket att höja arbetspensionsavgiften när de stora årskullarna skulle gå i ålderspension.

Läs mer på ETK.fi:

Tekniskt görs avsättningarna till ålderspensionsfonderna till de fonderade delarna av ålderspensionerna genom den s.k. iv-koefficienten. Iv-koefficienten består av fyra delar:

1iv grundar sig på det belopp som beräknas enligt avsättningskoefficienten för pensionsansvaren
2iv på beloppet av avsättning som överförs separat
3iv på beloppet av avsättningen från den förhöjda arbetspensionsavgiften för 53–62-åriga arbetstagare och
4iv på det belopp med vilket det aktieavkastningsbundna tilläggsförsäkringsansvaret överstiger sin tillåtna övre gräns.

Pensionsskyddscentralen räknar ut värdena för iv-koefficienterna och arbetspensionsanstalterna ansöker om fastställande av värdena som en del av beräkningsgrunderna för försäkring enligt ArPL.  Avsättningen till de fonderade delarna av ålderspensionerna görs på respektive års sista dag.

Länkar:

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.