En av Pensionsskyddscentralens lagstadgade uppgifter är att övervaka företagarna och se till att de sköter sin försäkringsskyldighet enligt lagen om pension för företagare (FöPL). En företagare som kommer till Finland ska reda ut vilket lands företagarpensionsförsäkring han eller hon omfattas av.

Övervakningsproceduren

Övervakningen och utredningen av försäkringsskyldigheten baserar sig oftast på uppgifter och impulser om en persons och ett företags beskattning, uppgifter om förvärvsinkomster och löneutbetalning.

Om uppgifterna tyder på att personen arbetar som företagare och arbetsinsatsen är på en sådan nivå att arbetet enligt lag ska försäkras och personen trots det inte har någon FöPL-försäkring för verksamhetstiden, tar övervakningsavdelningen kontakt med personen. Värdet på arbetsinsatsen bestäms med hjälp av begreppet FöPL-arbetsinkomsten.

Om det efter utredningarna och efter det att företagaren har blivit hörd är klart att företagaren omfattas av FöPL, men att företagaren inte har någon FöPL-försäkring för den övervakade tiden, uppmanas företagaren att ta en FöPL-försäkring.

Om företagaren inte följer uppmaningen, ger Pensionsskyddscentralen ett beslut i saken (s.k. tvångsförsäkringsbeslut). På basis av beslutet tar Pensionsskyddscentralen sedan en FöPL-försäkring på företagarens vägnar och bekostnad i ett arbetspensionsförsäkringsbolag.

Företagaren tjänar in pension endast på basis av inbetalda FöPL-försäkringsavgifter. Om företagaren har försummat att betala avgifter och de har preskriberats, minskar företagarens FöPL-pension. Om företagaren har lämnat FöPL-avgifter obetalda för något år, minskas arbetsinkomsten för detta år i proportion till de obetalda avgifterna. Om FöPL-avgifterna för ett år har lämnats obetalda i sin helhet, är arbetsinkomsten för detta år noll euro när pensionen räknas ut.

Pensionsskyddscentralen eller företagaren själv kan ta en försäkring retroaktivt för högst det löpande och de tre närmast föregående åren. Pensionsskyddet för tiden före det kan inte kompletteras retroaktivt.

Läs mer:

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.