Utförligare beskrivning av pensionssystemet (på finska): Latvian eläkejärjestelmä 2009 (pdf)

I Lettland grundar sig pensionsskyddet i huvudsak på arbete. Löntagare och företagare omfattas av det lagstadgade pensionssystemet.

Bara några procent av löntagarna omfattas av det frivilliga tilläggspensionsskyddet.

Arbetspensionerna i Lettlands första pelare är kalkylmässigt avgiftsbaserade (NDC) vilket innebär att pensionerna bestäms enligt försäkringsavgifterna som tillvuxit och den förväntade livslängden.

För att få rätt till ålderspension krävs att man varit försäkrad i minst 10 år. Pensionsbeloppet påverkas av försäkringstiden innan år 1996, och från och med 1996 av de betalda försäkringsavgifterna och den försäkrades ålder.

Ålderspensionen enligt det nya pensionssystemet består av intjänad pension och fondpension. Den intjänade pensionen består av de försäkringsavgifter som uppförts på den försäkrades personliga konto och avgifternas indexjustering (löneindex). Fondpensionen består av försäkringsavgifterna och avkastningen på dem.

En del av de lagstadgade pensionsavgifterna flyttas till fondpension från och med år 2001 för de som hör till fondpensionssystemet.

Staten betalar sänkt socialförsäkringsavgift bland annat för barnavårds- och arbetslöshetstid.

På andra webplatser:

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.