Pensionsskyddscentralen är ett lagstadgat samorgan för verkställigheten och utvecklingen av arbetspensionsskyddet inom arbetspensionssystemet som i övrigt är decentraliserat. Pensionsskyddscentralens syfte är att främja verkställigheten och utvecklingen av pensionssystemet.

Pensionsskyddscentralen varken försäkrar arbetstagare eller beviljar eller betalar ut pensioner. Den sköter uppgifter som det är rationellt att sköta centraliserat. Sådana uppgifter är bland annat att

 • bedriva forskning, föra statistik och ta fram utredningar med tanke på utvärderingen och utvecklingen av  arbetspensionssystemet och uppföljningen av reformer
 • stödja lagberedningen i fråga om arbetspensionsskyddet
 • producera och sköta tjänster för verkställigheten av arbetspensionsskyddet, såsom informationslogistik, kostnadsfördelning och aktuarietjänster
 • informera, utbilda och ge råd om arbetspensionsskyddet
 • producera juridiska tjänster och utlands- och övervakningstjänster för arbetspensionsskyddet
 • fungera som internationellt förbindelseorgan i arbetspensionsärenden och förmedla i Finland bosatta personers ansökningar om utländsk pension till de utländska pensionsanstalterna.

Bestämmelser om Pensionsskyddscentralens ställning och uppgifter finns i lagen om Pensionsskyddscentralen (397/2006).

Pensionsskyddscentralens tjänster anlitas av arbetspensionsanstalterna, övriga aktörer och myndigheter inom social trygghet och socialförsäkring, beslutsfattare, forsknings- och utbildningsinstitutioner, arbetspensionsförsäkrade och försäkringstagare samt medier.

Registren innehåller den information som behövs för pensionerna

Nästan alla arbetspensionsanstalter inom den privata och den offentliga sektorn inför uppgifter om pensionstillväxt i arbetspensionssystemets gemensamma intjäningsregister.

Pensionsskyddscentralen är registeransvarig för intjäningsregistrets uppgifter om FöPL- och LFöPL-företagare, APL- och ArPL-uppgifter om löntagare som försäkrats i vissa pensionsstiftelser och -kassor och uppgifter om s.k. oavlönade perioder som ger pensionstillväxt. Dessutom är Pensionsskyddscentralen registeransvarig för uppgifter enligt lagen om sjömanspensioner (SjPL) från tiden före 1.1.2005.

Tekniskt upprätthålls intjäningsregistret av Arek Oy, som ägs gemensamt av pensionsanstalterna och Pensionsskyddscentralen. Arek har det datatekniska ansvaret också för följande register som Pensionsskyddscentralen för:

 • personregistret
 • arbetsgivar- och försäkringsregistret
 • ansökningsregistret
 • pensionsregistret
 • UM-personuppgiftsregistret
 • Arbetspension.fi-ansökningsregistret
 • ärendehanteringsregistret

PSC:s registermaterial har huvudsakligen sparats i olika databaser. Uppgifter och material i manuell form får endast behandlas av dem i vilkas arbetsuppgifter det ingår. Användningen av registren kräver alltid ett personligt användarnamn. Fysiskt förvaras registren i säkra och övervakade valv.

Pensionsskyddscentralens rätt eller skyldighet att överlåta sekretessbelagda uppgifter grundar sig antingen på den registrerades samtycke eller en lagbestämmelse.

Pensionssystemets registeruppgifter används vid verkställigheten av pensionsskyddet och dessutom för forskning och statistik.

Pensionsskyddscentralen övervakar pensionsförsäkringen

Pensionsskyddscentralen har som uppgift att övervaka att arbetsgivarna tecknar en pensionsförsäkring för sina anställda och att företagarna tecknar en försäkring för sig själva. Om en arbetsgivare eller företagare vägrar att teckna en försäkring, gör Pensionsskyddscentralen det på arbetsgivarens eller företagarens bekostnad i något pensionsförsäkringsbolag (tvångsförsäkring).

PSC gör upp anvisningar om arbetspensionerna och sköter kostnadsfördelningen

Pensionsskyddscentralen gör upp tillämpningsanvisningar för pensionsanstalterna och träffar tolkningsavgöranden. I tillämpningsanvisningarna tolkas och preciseras principerna i lagen, för att alla pensionsanstalter ska handla på samma sätt när de beviljar lagstadgade pensioner. Tillämpningsanvisningarna bereds ofta i samarbete med pensionsanstalterna, ibland också med arbetsmarknadsorganisationerna.

En viktig uppgift för Pensionsskyddscentralen är att fördela kostnaderna för pensionerna mellan pensionsanstalterna. Denna centraliserade avstämning och fördelning av kostnaderna gör det möjligt för det decentraliserade pensionssystemet att fungera så att den sista anstalten där en person varit försäkrad beviljar och betalar ut hela pensionen (principen om sista försäkrare, s.k. VILMA-principen).

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.