Statistik

Pensionsskyddscentralen producerar mångsidig statistik över pensionssystemet i Finland. Statistiken innehåller uppgifter om pensionstagarna, de arbetspensionsförsäkrade, pensionsutgiften, den faktiska pensioneringsåldern, arbetspensionsrehabiliteringen och finansieringen av arbetspensionerna.

Vi producerar en del av Finlands officiella statistik över temaområdet socialskydd.

Medelpensionen steg till nästan 2 000 euro

Finländarnas medelpension utvecklades positivt år 2023. Samtidigt ökade de totala pensionsutgifterna – pensioner betalades för nära 38 miljarder euro. I fjol fanns det 1,6 miljoner pensionstagare i Finland.

Statistik över pensionstagarna i Finland

Närmare 18 000 nya sjukpensionstagare

År 2023 blev 17 700 personer sjukpensionerade från arbetspensionssystemet. Antalet var nästan det samma året innan. Antalet äldre arbetsoförmögna håller ändå på att öka.

Arbetspensionstagare i Finland

Pensioneringsåldern översteg målet

Finländarna förlänger sina arbetsliv till att bli allt längre. I fjol var den genomsnittliga åldern för nypensionerade med arbetspension 62,8 år. Samtidigt minskade antalet nypensionerade märkbart.

Faktisk pensionsålder

Antalet sjukpensionsavgöranden i en liten ökning

Pensionsanstalterna avgjorde i fjol ca tre procent fler sjukpensionsansökningar än året innan. Avgöranden som gavs till sextioåringar ökade ändå åtta procent.

Arbetspensionsansökningar

Löntagarnas arbetspensionsförsäkrade inkomster över två gånger större än företagarnas arbetsinkomster

Löntagarnas arbetspensionsförsäkrade medianinkomster var 3 000 euro i månaden år 2022. Medianen för företagarnas och lantbruksföretagarnas arbetsinkomst var 1 350 euro i månaden. De högsta inkomsterna har 45–49-åringarna.

Arbetspensions­försäkrade i Finland

Månadsstatistiken visualiseras i en ny bildapplikation

I vår nya bildapplikation kan du studera grafik om antalet personer som gått i pension med arbetspension och data om deras medelpensioner. Uppgifterna finns att tillgå månadsspecifikt indelat efter olika pensionsslag.

Bildapplikation om månadsstatistik

Pensionsskyddscentralens statistikdatabas

Pensionsskyddscentralens statistikdatabas tillhandahåller centrala tidsserier om den statistik som PSC producerar.

Statistikdatabas

Publiceringskalendern för statistik

Tidsplanen för publiceringen preciseras närmare publiceringstidpunkten. Statistiken publiceras på Etk.fi-sidorna kl. 9.

Publiceringskalender

Arbetspensionssystemet i bilder

Bildserien innehåller centrala uppgifter om arbetspensionssystemet och dess funktion. Bilderna är i ppt-format och kan fritt laddas ner.

Arbetspensionssystemet i bilder

Statistikpublikationer

I serien Statistik från Pensionsskyddscentralen publiceras statistiska uppgifter över olika områden inom pensionsskyddet. Statistiken bygger huvudsakligen på pensionssystemets registeruppgifter.

Statistikpublikationer

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.