Utförligare beskrivning av pensionssystemet i Israel (på finska): Israelin eläkejärjestelmä (pdf)

Bosättningsbaserat folkpensionssystem.

Från och med 2008 ett obligatoriskt fondpensionssystem för löntagare och företagare. Pensionsfonden kan vara i en ny eller gammal pensionskassa, i allmän pensionskassa, i sparkassa eller försäkringsbolag. De arbetspensioner som fonderades före år 2008 grundade sig på arbetsmarknadsavtal eller på frivilligt pensionssparande.

Folkpensionförmånerna är jämnstora och fastställs enligt civilstånd och antalet barn. Förmånerna fastställs som procentandelar av grundbeloppen, vilka årligen justeras enligt konsumentprisindex. Till förmånerna betalas tillägg på olika grunder, t.ex. på basis av en lång försäkringstid.

För ålders- och familjepensioner gäller krav på försäkringstid. Till inflyttare kan pensionsförmåner betala oberoende av försäkringstid.

Den fonderade arbetspensionen fastsälls enligt betalda försäkringsavgifter och avkastningen på dem. Rätten till fonderad pension bestäms i huvudsak på samma sätt som i folkpensionssystemet.

Folkpensionerna finansieras med arbetstagar- och arbetsgivaravgifter. Staten deltar i finansieringen. Socialförsäkringsavgifter betalas för alla förvärvsinkomster som understiger takbeloppet.

På andra webplatser:

  • Folkpensionssystemet administreras av folkförsäkringsanstalten som är underställd socialministeriet.
  • Fonderade pensioner administreras av de pensionskassor, sparfonder och livsförsäkringsbolag som grundat pensionsfonderna. Deras verksamhet övervakas av finansministeriets avdelning som svarar för kapitalmarknaden, försäkringarna och besparingarna.
  • Beskrivning av Israels pensionssystem på SSA:s sidor

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.