Skattemyndighetens anmälningar om misstankar om försummelse av arbetspensionsförsäkringen

Skattemyndigheten kan göra anmälningar om arbetsgivare till Pensionsskyddscentralen, om det finns skäl att misstänka att en arbetsgivare har försummat sin skyldighet att ordna arbetspensionsförsäkring. I sådana fall tar Pensionsskyddscentralen reda på om saken måste övervakas och vidtar behövliga övervakningsåtgärder och ser till att arbetspensionsförsäkringen ordnas.

Skattemyndighetens förfrågningar om uppgifter som gäller arbetspensionsförsäkring

Skattemyndigheten kan också med stöd av 19 § i lagen om beskattningsförfarande (1558/1995) rikta förfrågningar till Pensionsskyddscentralen om individualiserade arbetsgivares arbetspensionsförsäkring, när sådana uppgifter kan behövas för att kunna behandla en skattskyldigs beskattning eller ändringssökande.

Skattemyndigheterna kan kontakta PSC per e-post till adressen tyelvalvonta(at)etk.fi

Enheten för utredning av grå ekonomi

Från början av år 2011 har skatteförvaltningen haft en bestående enhet för utredning av grå ekonomi.

Enhetens uppgift är främja bekämpningen av grå ekonomi genom att ta fram och producera och sprida informatiom om den gråa ekonomin och bekämpningen av den (bl.a. göra s.k. fenomenutredningar). Den ska också utarbeta fullgöranderapporter om organisationer och personer inom organisationer för myndigheterna.

PSC samarbetar aktivt med enheten. Enligt lagen om enheten för utredning av grå ekonomi (1207/2010) har PSC rätt att begära fullgöranderapporter som stöd för övervakningen av arbetspensionsförsäkringen.

Enligt 4 och 7 § i lagen har enheten för utredning av grå ekonomi rätt att få uppgifter för fenomenutredningar och fullgöranderapporter av PSC.

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.