StPEL-förmåner, inklusive omkostnaderna för dem utreds årligen på Pensionsskyddscentralen i samband med StPEL-utredningen. Staten bekostar StPEL-förmånerna, inklusive omkostnaderna.

StPEL-förmån som jämställs med arbetspension tillväxer enligt StPEL (lagen om pensionsersättning som skall betalas av statens medel för tiden för vård av barn under 3 år eller för tiden för studier. En person tjänar in StPEL-förmån om han eller hon

  • på grund av vården av ett barn under tre år är förhindrad att förvärvsarbeta och får stöd för hemvård enligt lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn (1128/1996)
  • har avlagt lägre eller högre högskoleexamen
  • har avlagt yrkeshögskoleexamen eller
  • har avlagt yrkesinriktad grundexamen.

Pensionen tillväxer på basis av den beräknade förmånsbaserade inkomsten.

Statens ersätter StPEL-förmånens belopp till den pensionsanstalt som betalat ut förmånen. Statens ersätter också omkostnaderna i samband med StPEL-administrationen till Folkpensionsanstalten, Pensionsskyddscentralen, Ålands kommuner, Ålands Arbetsmarknads- och studieservicemyndighet och pensionsanstalterna. StPEL-utredningen görs via Pensionsskyddscentralen. Tabellen och grafen nedan visar statens realiserade ersättning och förmånsutgift enligt StPEL för åren 2006−2020.

År Statens andel € Förmånsutgift €
2006101 0001 000
200799 00018 000
2008174 00072 000
2009298 000195 000
2010903 000402 000
20111 179 000622 000
20121 273 0001 001 000
20131 700 0001 452 000
20142 244 0002 095 000
20153 061 0002 913 000
20164 068 0003 927 000
20175 374 0005 304 000
20186 948 0006 902 000
20198 884 0008 812 000
202011 048 00010 884 000

Pensionsanstaltens andel vid StPEL-utredningen

Pensionsanstaltens andel vid StPEL-utredningen är en gottgörelse för de StPEL-förmåner den betalat ut. Pensionsanstalten kan också få omkostnadsersättning för varje pension som den beviljat och som innehåller StPEL-förmånsdelar.

Folkpensionsanstaltens, Pensionsskyddscentralens, Ålands kommuners och Ålands Arbetsmarknads- och studieservicemyndighets andelar vid StPEL-utredningen

Folkpensionsanstaltens andel bestäms genom avtal mellan Folkpensionsanstalten och Pensionsskyddscentralen enligt de kostnader som anmälan av examensuppgifter medfört.

Pensionsskyddscentralens andel bestäms enligt antalet anmälningar om examensuppgifter och uppgifter om vård av barn som är under tre år.

Ålands kommuners och Ålands Arbetsmarknads- och studieservicemyndighets andelar bestäms enligt de kostnader som anmälningarna om examensuppgifter och uppgifter om vård av barn som är under tre år medfört.

Läs mer:

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.