I statistikdatabasen publicerar Pensionsskyddscentralen tidsserier över utbetalda pensioner, premieinkomsten, löne- och arbetsinkomstsummor, pensionstillgångar och pensionsanstalternas antal från och med 1962.

År 2023 utbetalades arbetspensioner 33 994,5 mn euro, och premieinkomsten var 31 958,7 mn euro, pensionstillgångarna var 254 915,2 mn euro och det totala beloppet av de försäkrade löne- och arbetsinkomstsummorna var 107 206 mn euro. Under årets sista dag 2023 var de verksamma arbetspensionsanstalternas antal 19.

Arbetspensionssystemet i Finland skapades till största delen på 1960-talet. Arbetspensionssystemet i Finland är decentraliserat och består av flera olika aktörer. På den privata sektorn finns pensionsbolagen, pensionsstiftelserna och pensionskassorna samt Sjömanspensionskassa och Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA. För anställda på den offentliga sektorn finns egna pensionsanstalter. Pensionerna finansieras i huvudsak av försäkringsavgifter. Utöver pensionspengarna och placeringsavkastningen på dem används pengar som Sysselsättningsfonden betalat till arbetspensionssystemet och statens andelar.

(Uppdaterad 3.6.2024)

Tabeller
Statistikdatabasen

Tidsserier

Producent: Pensionsskyddscentralen
Statistikens webbplats: Tidsserier
Ämnesområde: Finansiering och försäkring
Statistiken ingår i Finlands officiella statistik: Nej

Beskrivning

I Finland finansieras den lagstadgade arbetspensionen huvudsakligen med arbetspensionsavgifter, som arbetsgivare, arbetstagare och företagare betalar, samt  med tillgångar som uppkommit av avgifterna.

Statistiken innehåller tidsserier om de centrala uppgifterna om finansieringen på den privata och den offentliga sektorn sedan år 1962.

Datainnehåll

Statistiken innehåller uppgifter om pensionar som den privata sektorns och den offentliga sektorns arbetspensionsanstalter betalat, premieinkomsten, tillgångar, löne- och arbetsinkomstsummor och pensionsanstalternas antal. Siffrorna motsvarar siffrorna i tabellerna över penningflöden och nyckeltal från och med år 2007.

Klassificeringar

Statistiken har för den privata sektorns del fördelats enligt arbetspensionslag. Pensionslagar är APL, KAPL, KoPL, ArPL, SjPL, FöPL, LFöPL. Av den offentliga sektorns pensionssystem presenteras presenteras kommuner och staten separat.  De övriga pensionssystem på den offentliga sektorn (kyrkan, FPA och Finlands Bank) presenteras som en helhet.

Datainsamlingsmetoder och informationskälla

Uppgifterna insamlas delvis elektroniskt.
Uppgifterna samlas in från flera källor; från Pensionsskyddscentralens pensionsregister, pensionsanstalternas verksamhetsberättelser och bokslut. Även uppgifter som pensionsanstalterna och TELA rf lämnar in används.

Uppdateringsintervall

En gång om året.

Tid för färdigställande eller publicering

I juni, året efter statistikåret

Tidsserie

Statistikuppgifterna är i huvudsak från och med år 1962.

Ämnesord

Utbetalda pensioner, premieinkomst, pensionstillgångar, löne- och arbetsinkomstsumma och pensionsanstalternas antal.

Tidsserier

Begrepp och definitioner

Utbetalda pensioner

Från och med år 2006 är de utbetalda pensioner enligt kostnadsfördelningen som fås från pensionsanstalternas bokslut och uppgifterna som lämnats in för kostnadsfördelningen.

Utbetalda pensioner åren 1962–2005 kommer från Pensionsskyddscentralens pensionsregister enligt den betalande pensionsanstalten, men fördelningen enligt olika lagar inom den privata sektorn har korrigerats kalkylmässigt beträffande åren 1980–2005 med uppgifter som lämnats för kostnadsfördelningen.  De korrigerade beloppen beskriver utbetalda pensioner som respektive pensionssystem ansvarar för. Den privata sektorns utbetalda pensioner är jämförbar med Statistiken över de totala pensionsutgifterna som publiceras av FPA och statistiken Finlands arbetspensionstagare som publiceras av PSC.

Tabellen är indelad i grundpensioner, tilläggspensionsskydd (APL-T och FöPL-T) och specialpensioner för lantbruksföretagare. FöPL-tilläggspensioner inkluderar LFöPL-tilläggspensioner.

Specialpensioner för lantbruksföretagare är generationsväxlingspensioner, stöd för nedläggning, avträdelsepensioner, avträdelseersättningar och avträdelsestöd.

Staten inkluderar pension för person i tjänste- eller anställningsförhållande enligt StPL, StaPL och OffPL eller i annat jämförbart anställningsförhållande till staten.

Kommuner innehåller KomPL, KTAPL och kommunernas OffPL pensioner.

Statens och kommunernas gamla pensioner presenteras separat. Kommunernas gamla pensioner är pensioner som tjänats in enligt pensionsstadgorna för kommunernas medlemssamfund.  Statens gamla pensioner, vilka är pensioner före statens gamla pensionssystem StPL.

Enligt StPEL tillväxer förmån till en person som

 • på grund av vården av ett barn under tre år är förhindrad att förvärvsarbeta och får stöd för hemvård enligt lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn (1128/1996)
 • har avlagt lägre eller högre högskoleexamen
 • har avlagt yrkeshögskoleexamen eller
 • har avlagt yrkesinriktad grundexamen.

Premieinkomst

Tabellen över premieinkomst är indelad i följande delar:

 • Arbetsgivarens avgiftsandel
 • Arbetstagarens avgiftsandel
 • Arbetstagarna totalt
 • Premie enligt FöPL
 • Statens andel
 • Sysselsättningsfondens andel
 • Premieinkomst totalt

Premieinkomst enligt APL, KAPL, KoPL, ArPL och SjPL är angiven enligt bokslutet och jämförbar med Statistikuppgifterna om arbetspensionsanstalternas verksamhet som publiceras av PSC. Premieinkomsten enligt APL, KAPL, KoPL och ArPL inkluderar även premieinkomsten enligt APL-T.

Premieinkomsten enligt FöPL och LFöPL är angiven enligt bokslut och jämförbar med Statistikuppgifterna om arbetspensionsanstalternas verksamhet som publiceras av PSC. FöPL premieinkomst inkluderar premieinkomsten enligt FöPL-T.

LFöPL-försäkringen gäller både lantbruksföretagaren och sedan år 2009 stipendiater som i Finland har beviljats stipendium för konstnärlig eller vetenskaplig verksamhet. LFöPL-försäkringspremien beräknas utifrån den försäkrade stipendiatens personliga LFöPL-arbetsinkomst, som har bestämts på basis av det stipendium han eller hon beviljats.

Kommunernas premieinkomst finns med sedan år 1966. Siffrorna är enligt Kevas (tidigare Kommunernas pensionsförsäkring) bokslut.

Siffrorna över statens premieinkomst är enligt Statens pensionsfonds bokslut. Statens myndigheter och anstalter betalade pensionspremier till Statens pensionsfond första gången år 1991.

Övriga inkluderar FPA, kyrkan och Finlands Bank.

FPA började betala arbetsgivarens understödsavgifter från och med år 1991. Siffrorna är enligt FPA:s bokslut.

Premieinkomst enligt kyrkan finns med sedan år 1966. Premieinkomsten för åren 2007–2015 är enligt boksluten.  Premieinkomsten för åren 1966–2006 har beräknats med den genomsnittliga försäkringspremieprocenten av lönesumman.

Premieinkomsten för Finlands Bank är från år 2005. Premieinkomsten för åren 2005–2015 är enligt bokslutet. Premieinkomsten för åren 1966–2006 har beräknats med den genomsnittliga försäkringspremieprocenten av lönesumman. Finlands Banks avgiftsandel för arbetsgivare inkluderar pensionsfondsavgifter och överskottsavgifter till Finlands Bank.

Pensionstillgångar

ArPL pensionstillgångar
Från och med år 2013 används som pensionstillgångar summan av solvenskapitalet som anges i bokslutet och ansvarsskulden som används i solvensberäkningen.

Åren 2006–2012 används som pensionstillgångar summan av verksamhetskapitalet som anges i bokslutet och ansvarsskulden som används i solvensberäkningen.

Som pensionstillgångar för åren 1997–2005 används placeringstillgångar enligt verkligt värde.

Som pensionstillgångar ar för åren 1962–1996 används ansvarsskulden.

SjPL pensionstillgångar
Från och med år 2013 används som pensions pensionstillgångar summan av solvenskapitalet som anges i bokslutet och ansvarsskulden som används i solvensberäkningen.

Åren 2006–2012 används som pensions pensionstillgångar summan av verksamhetskapitalet som anges i bokslutet och ansvarsskulden som används i solvensberäkningen.

Som pensions pensionstillgångar för åren 1962–2005 används ansvarsskuld.

FöPL pensionstillgångar
Ansvarsskulden används  som pensionstillgångar.

LFöPL pensionstillgångar
Ansvarsskulden används  som pensionstillgångar.

Kommunernas pensionstillgångar
Kommunernas pensionstillgångarna är pensionsansvarsfonden. Från och med år 2006 övergick Keva till resultaträkning enligt marknadsvärde, och Kevas pensionsansvarsfond har inkluderat den orealiserade värdeförändringen av det verkliga värdet av placeringstillgångar och anskaffningsutgiften.

Statens pensionstillgångar
Från och med år 1990 är pensionstillgångarna placeringstillgångarna räknade enligt verkligt värde. Statens Pensionsfond (VER) administrerar och placerar pensionsavgifterna från statens pensionssystem.

Övriga 
Övriga inkluderar pensionstillgångarna i kyrkans pensionsfond från år 1962, pensionsansvaret som ska täckas av FPA från år 1991 och pensionsfonderna i Finlands Banks pensionsfond från år 1988.

Kyrkans pensionstillgångar har funnits sedan år 1991. Före det placerade man skillnaderna av pensionsinkomster och –utgifter. Kyrkans pensionsfonds tillgångar är placeringstillgångar enligt verkligt värde.

FPA:s pensionsansvarsfond grundades år 1991. Som FPA:s tillgångar används pensionsansvaret som ska täckas.

Löne- och arbetsinkomstsummor

Lönesumman innehåller de löner som företagen betalat till alla arbetstagare under året. Siffran som uppgetts i bilagan till bokslutet är en uppskattning som gjorts i bokslutet. Siffran som angetts för kostnadsförldeningen är exakt och den används i den här tabellen.

Postbanken hade en egen pensionslag till och med 31.12.1987. 1.1.1988 gjordes en ändring så att pensionstillväxt/anställningar/löner för tiden som Postbankens pensionslag gällde ändrades till att omfattas av APL ända från början. Därför har Postbankens lönesummor räknats till APL från och med början av tidsserien som presenteras.

Staten innehåller endast de statligt anställdas löner som betalats enligt StPL, StaPL och OffPL. Lönesumman enligt kostnadsförldeningen används i den här tabellen sedan år 2006.

Kommuner innehåller lönesummor enligt KomPL, KTAPL och OffPL. Lönesumman enligt kostnadsförldeningen används i den här tabellen sedan år 2006.

Övriga inkluderar lönesummor som försäkrats enligt Kyrkans centralfond (KyPL), FPA:s personal (FPAL), Ålands landskapsregering och Finlands Banks pensionsstadga från och med år 1962 och enlig pensionskassan för ortodoxa kyrkans prästerskap från och med år 2006.

Pensionsanstalternas antal

Pensionsanstalternas antal är antalet pensionsanstalter som är verksamma under den sista dagen under statistikåret. Arbetspensionsbolagen försäkrar även enligt APL-T och FöPL. Av ArPL-pensionskassorna försäkrar endast en del även FöPL.

Från och med 1.1.2012 har Keva ordnat arbetspensionstjänsterna för dem som är anställda av kommunerna, staten, kyrkan och FPA. 1.1.2017 trädde pensionslagen för den offentliga sektorn (OffPL) i kraft. Den ersätter pensionslagarna för kommunerna (KomPL), staten (StaPL), evangelisk-lutherska kyrkan (KyPL) och Folkpensionsanstalten (FPAL).

Anställningarna på den kommunala sektorn försäkras enligt KTAPL/KomPL.

Statens anställningar försäkras enligt StPL/StaPL.

Kyrkans anställda försäkras enligt KyPL. Kyrkans pensionsfond ansvarar för finansieringen av pensionerna för kyrkans anställda och placeringen av pensionstillgångarna.

Klassen Övriga består av pensionsanstalter som bedriver pensionsverksamhet enligt pensionslagarna för FPA:s personal, Finlands Banks pensionsfond, Ortodoxa kyrkan och Ålands landskapsregering.

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.