Keva sköter om verkställigheten av pensionsskyddet för kommunsektorn, staten, evangelisk-lutherska kyrkan, FPA, riksdagen och Finlands Bank.

Ålands landskapsregering sköter om verkställigheten av pensionsskyddet för sin personal som anställts före 1.1.2008. Ortodoxa kyrkostyrelsens pensionskassa sköter om pensionsskyddet för vissa personalgrupper som anställts före 1.1.1993.

Keva verkställer största delen av offentliganställdas pensioner

Keva är ett självständigt offentligrättsligt samfund, vars verksamhet grundar sig på pensionslagen för den offentliga sektorn (OffPL) och  lagen om Keva (KevaL). I pensionslagen för den offentliga sektorn sammanslogs i början av år 2017 bestämmelserna om arbetspensionsskyddet i lagen om kommunala pensioner (KomPL), lagen om statens pensioner (StaPL) och pensionslagen för den evangelisk-lutherska kyrkan (KyPL). Lagen om Keva, lagen om finansiering av statens pensionsskydd och lagen om finansiering av evangelisk-lutherska kyrkans pensionsskydd trädde också i kraft i början av år 2017.

Även pensionsskyddet för Finlands Bank fastställs i pensionslagen för den offentliga sektorn från och med ingången av år 2021. Finlands Bank sköter fortfarande om finansieringen av pensionerna för sina anställda.

Keva sköter om verkställigheten av arbetspensionsskyddet för de som är anställda av kommunsektorn, staten, evangelisk-lutherska kyrkan, Folkpensionsanstalten och Finlands Bank samt finansieringen av kommunsektorns pensionsskydd. Kevas medlemssamfund är alla städer, kommuner och samkommuner i Finland samt största delen av de kommunala föreningarna och aktiebolagen.

Statens pensionsfond svarar för finansieringen av statens pensioner. Evangelisk-lutherska kyrkan, FPA och Finlands Bank ansvarar var och en om finansieringen av sin personals pensionsskydd.

Ålands landskapsregering och ortodoxa kyrkan

Arbetspensionerna för anställda vid Ålands landskapsregering sköts huvudsakligen av pensionsbyrån vid landskapsregeringens finansavdelning. Anställda som börjat före 1.1.2008 har en egen pensionsstadga. Förmånerna enligt den följer pensionslagen för den offentliga sektorn. Anställda som börjat senare är försäkrade enligt ArPL.

I lagen om ortodoxa kyrkan finns bestämmelser om pensionerna för anställda inom kyrkan. Enligt kyrkans pensionsbestämmelser försäkras pensionerna för präster, diakoner och kantorer som blivit anställda före 1.1.1994. Pensionsskyddet är likadant som i statliga tjänster och det verkställs av ortodoxa kyrkans centralfond. Anställda inom central- och stiftsförvaltningen som blivit anställda före år 1993 omfattas av OffPL (tidigare StaPL), de som börjat senare försäkras enligt ArPL.

I PSC:s Statistikdatabas finns mera information om försäkrade och pensionstagare hos olika arbetspensionsaktörer, om deras premieinkomster och andra storheter som gäller dem.

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.