I slutet av år 2022 var totalsumman av arbetspensionsplaceringarna 238 miljarder euro, varav den privata sektorns andel var 150 miljarder euro. Av arbetspensionsplaceringarna var ca 55 miljarder eller 23 procent i finländska placeringsobjekt i slutet av år 2022. I övriga länder inom euroområdet hade det placerats 17 procent av pengarna medan 60 procent hade placerats i länder utanför euroområdet. Länder utanför euroområdet är bland annat de övriga nordiska länderna, Storbritannien, Schweiz och Förenta staterna utöver s.k. tillväxtmarknadsländer.

Utförligare statistik om allokeringen av placeringarna i olika objekt och regioner finns på TELA:s webbplats.

På andra webbplatser:

Placeringsintäkter

Man kan följa avkastningen av arbetspensionsplaceringarna utgående från den procentuella avkastningen bl.a. enligt placeringsslag.

Den privata sektorns placeringsfördelning är mindre riskfylld och avkastningen varierar därför mindre än på den offentliga sektorn. En sannolik orsak till att risken är lägre är solvensreglerna, som gäller pensionsanstalterna inom privata sektorn, men inte inom offentliga sektorn.

På andra webbplatser:

Solvens

För att en arbetspensionsförsäkrare ska vara solvent måste den ha en tillräcklig förmåga att bära risk. I placeringar är hög avkastning och låg risknivå i allmänhet motstridiga mål, vilket innebär att högre placeringsavkastning också är förknippad med större placeringsrisk.

En pensionsanstalts solvensgrad räknas som pensionstillgångarnas förhållande till ansvarsskulden. Denna procentandel varierar mycket mellan pensionsanstalterna. 

På andra webbplatser:

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.