I slutet av år 2021 var totalsumman av arbetspensionsplaceringarna 255 miljarder euro, varav den privata sektorns andel var 160 miljarder euro. Olika aktörers placeringsbestånd föregående års nivå trots coronapandemin. I kollapsen av investeringsmarknaden i mars 2020 minskade medlen från 215 miljarder euro till 193 miljarder euro på några veckor. Under resten av året återkrävdes tillgångarna med 30 miljarder euro till totalt 223 miljarder euro.

Av arbetspensionsplaceringarna inom den privata sektorn var ca 46 miljarder eller knappt 30 procent i finländska placeringsobjekt i slutet av år 2021. I övriga länder inom euroområdet hade det placerats nästan 20 procent av pengarna medan mer än hälften hade placerats i länder utanför euroområdet. Länder utanför euroområdet är bland annat de övriga nordiska länderna, Storbritannien, Schweiz och Förenta staterna utöver s.k. tillväxtmarknadsländer.

Utförligare statistik om allokeringen av placeringarna i olika objekt och regioner finns på TELA:s webbplats.

På andra webbplatser:

Placeringsintäkter

Man kan följa avkastningen av arbetspensionsplaceringarna utgående från den procentuella avkastningen bl.a. enligt placeringsslag.

Den privata sektorns placeringsfördelning är mindre riskfylld och avkastningen varierar därför mindre än på den offentliga sektorn. En sannolik orsak till att risken är lägre är solvensreglerna, som gäller pensionsanstalterna inom privata sektorn, men inte inom offentliga sektorn.

På andra webbplatser:

Solvens

För att en arbetspensionsförsäkrare ska vara solvent måste den ha en tillräcklig förmåga att bära risk. I placeringar är hög avkastning och låg risknivå i allmänhet motstridiga mål, vilket innebär att högre placeringsavkastning också är förknippad med större placeringsrisk.

En pensionsanstalts solvensgrad räknas som pensionstillgångarnas förhållande till ansvarsskulden. Denna procentandel varierar mycket mellan pensionsanstalterna. 

På andra webbplatser: