Forskningen på Pensionsskyddscentralen förser beslutsfattare, sakkunniga och medborgare med tillförlitlig och aktuell information om hur pensionssystemet fungerar, hurdan inverkan pensionspolitiska åtgärder har och hur målen för reformerna uppfylls.

Forskning hör till Pensionsskyddscentralens lagstadgade uppgifter. Forskningen grundar sig på ett flerårigt program som beskriver forskningsverksamheten och dess prioriterade områden i frågor som är viktiga för utvecklingen av pensionsskyddet under de närmaste åren.

Forskningsprogrammet 2020–2024

Prioriterade områden inom forskningen är

Under programperioden betonas utvärderingen av pensionsreformer, främst uppföljningen av effekterna av 2017 års arbetspensionsreform.  Reformernas effekter utvärderas inom alla prioriterade områden.  Övriga teman som genomskär och sammanbinder de prioriterade områdena är skillnaderna mellan olika befolkningsgrupper, socioekonomiska grupper, kön, åldersgrupper och regioner och internationella jämförelser.

Högklassig empirisk forskning och aktivt forskningssamarbete

Pensionsskyddscentralen bedriver oberoende empirisk socialvetenskaplig och ekonomisk forskning.  Aktivt forskningssamarbete och aktiv kommunikation är en central del av Pensionsskyddscentralens forskning.

Styrkan hos Pensionsskyddscentralens forskningsverksamhet ligger i den empiriska forskningen som utnyttjar mångsidiga och internationellt unika material.

Största delen av Pensionsskyddscentralens forskning är kollegialt granskad.  Pensionsskyddscentralen har förbundit sig att i sin forskning iaktta den forskningsetiska delegationens anvisning om god vetenskaplig praxis och villkoren för användningen av Vetenskapliga samfunds delegations (VSD) märke för kollegial granskning.

Ett aktivt forskningssamarbete med universitet och andra forsknings- och sakkunniginstitutioner är en viktig del av forskningsverksamheten.  Pensionsskyddscentralen bl.a. finansierar årligen några forskningsprojekt som berör utvärderingen och utvecklingen av pensionssystemet och överlåter material till forskningsbruk.

I forskningens verksamhetsidé ingår att förmedla forskningsbaserad kunskap och att fungera som sak-kunnig i olika organ som stöder beslutsfattandet, i den offentliga debatten och inhemska och internat-ionella forsknings- och sakkunnignätverk.

På andra webbplatser:

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.