Basen i Storbritanniens sociala trygghet utgörs av folkförsäkringssystemet (National Insurance Scheme). Enligt folkförsäkringssystemet betalas ålderspension som är avhängig av folkförsäkringsavgifterna samt andra socialförsäkringsförmåner såsom arbetslöshets-, invalid- och familjeförmåner.

Folkförsäkringens inkomstgrundade ålderspension kompletteras av tilläggspensionsarrangemang som arbetsgivarna är förpliktade att betala. Förmånerna som betalas från folkförsäkringssystemet och tilläggspensionsarrangemangen kompletteras av flera inkomstprövade förmåner.

Den allmänna pensionsåldern enligt folkförsäkringssystemet stiger år 2020 till 66 år. För personer födda tiden 6.10.1954–5.4.1960 är pensionsåldern 66 år.

Från folkförsäkringssystemet beviljas en folkförsäkringsavgiftsbaserad förmån vid arbetsoförmåga, ESA (Employment and Support Allowance, ESA). Den nya formen av ESA-förmån (’New Style’ ESA) kan under vissa förutsättningar betalas till personer som inte uppnått pensionsåldern och vars arbetsförmåga blivit svagare på grund av sjukdom eller annan arbetsoförmåga och som inte har rätt till lagstadgad sjukdagpenning (Statutory Sick Pay).

Dödsfallsersättning (Bereavement Support Payment) är en tidsbegränsad förmån som ofta kräver att folkförsäkringsavgifter betalats, och den betalas under vissa förutsättningar till en efterlevande make för dödsfall där förmånslåtaren avlidit efter 6.4.2017.

På andra webplatser:

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.