Pensionsskyddscentralen har regelbundet producerat information om pensionsutgifternas och -avgifternas och pensionsförmånernas framtida utveckling med en långsiktig planeringsmodell och ELSI-modellen för mikrosimulering av pensionerna. 

Med modellerna görs förutom baskalkyler också olika alternativa kalkyler om hur t.ex. avkastningen på pensionsfonderna, sysselsättningen och befolkningsutvecklingen påverkar utgifternas och avgifternas utveckling. 

Utöver regelbundna långtidskalkyler gör vi konsekvensbedömningar av föreslagna ändringar av pensionssystemet. Under programperioden förbättrar vi förmågan att analysera pensionsskyddets samband med den sociala tryggheten som helhet och den offentliga ekonomin. 

Många utmaningar som gäller finansieringen av pensionsskyddet har karaktären av globala fenomen. Under programperioden gör vi internationella studier av frågor som är centrala för finansieringen av pensionsskyddet, såsom utvecklingen av pensionsfonderna och placeringsavkastningen. Under programperioden producerar vi information om automatiska stabilisatorer som ett sätt att stärka pensionssystemens ekonomiska hållbarhet. 

Aktueltt

Kvinnor har större nytta av att skjuta upp pensionen än män

Ett år till i arbete efter den lägsta pensionsåldern ökar nettoinkomsten under resten av livet med nästan 10 procent. Kvinnor har större nytta av att skjuta upp sin pensionering, eftersom de i snitt lever längre än män.

Läs mer:


Rapport: Automatiska stabilisatorer gör det möjligt att fördela risker för finansieringen av pensionerna

Ökande livslängd, minskande nativitet och låg räntenivå driver många länder att leta efter sätt att stabilisera finansieringen av sina pensionssystem. En ny rapport från Pensionsskyddscentralen (PSC) belyser mekanismerna för stabilisering av finansieringen i fem olika länder.

Läs mer:


Arbetspensionssektorns placeringsverksamhet inom samma pärmar

En färsk artikelsamling ger en mångsidig helhetsbild av placeringsverksamheten inom arbetspensionssystemet. Samtidigt riktar den blicken framåt och diskuterar aspekter som gäller solvensregleringen och utvecklingen av placeringsverksamheten.

Läs mer: