Pensionsskyddscentralen har regelbundet producerat information om pensionsutgifternas och -avgifternas och pensionsförmånernas framtida utveckling med en långsiktig planeringsmodell och ELSI-modellen för mikrosimulering av pensionerna. 

Med modellerna görs förutom baskalkyler också olika alternativa kalkyler om hur t.ex. avkastningen på pensionsfonderna, sysselsättningen och befolkningsutvecklingen påverkar utgifternas och avgifternas utveckling. 

Utöver regelbundna långtidskalkyler gör vi konsekvensbedömningar av föreslagna ändringar av pensionssystemet. Under programperioden förbättrar vi förmågan att analysera pensionsskyddets samband med den sociala tryggheten som helhet och den offentliga ekonomin. 

Många utmaningar som gäller finansieringen av pensionsskyddet har karaktären av globala fenomen. Under programperioden gör vi internationella studier av frågor som är centrala för finansieringen av pensionsskyddet, såsom utvecklingen av pensionsfonderna och placeringsavkastningen. Under programperioden producerar vi information om automatiska stabilisatorer som ett sätt att stärka pensionssystemens ekonomiska hållbarhet. 

Aktueltt

Finansmarknaderna stöder pensionsskyddets hållbarhet i Kanada och Finland

Kanadas och Finlands delvis fonderande pensionssystem har tagit nytta av finansmarknaderna allt mer än tidigare för att bevara pensionsskyddet ekonomiskt och socialt hållbart. I forskningsartikeln beskrivs hur betydelsen av fondering och aktieplacering har ökat på 2000-talet i dessa länder. I motsats till många andra länder har det här inte lett till avgiftsbaserade förmåner eller att den individuella risken ökat. Artikeln har publicerats i International Social Security Review i september 2023.

På andra webbplatser:


Internationell jämförelse av pensionsfondernas avkastning: Värsta placeringsåret sedan finanskrisen ute i världen

I de flesta länder blev pensionsplacerarnas avkastning exceptionellt svag i fjol. Den genomsnittliga nominella avkastningen för de pensionsplacerare som valts ut för jämförelsen var mer än åtta procent negativ i fjol. Placerarnas reella avkastning var ännu sämre, eftersom inflationen i alla länder gjorde förlusterna större. Den genomsnittliga realavkastningen var nästan -15 procent. De finländska arbetspensionsplacerarna klarade sig emellertid bättre än genomsnittet.

Läs mer på Etk.fi:


Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.