Finansiering och placeringsverksamhet

I Finland bekostas de lagstadgade arbetspensionerna huvudsakligen med respektive års arbetspensionsavgift, men delvis också med fonderade medel och avkastningen på fonderna. Arbetspensionsavgifter betalas av arbetsgivarna, arbetstagarna och företagarna. En del av arbetspensionsavgifterna fonderas i fonder som förvaltas av arbetspensionsanstalterna. Pensionsanstalten ansvarar för att placera medlen på ett inkomstbringande och betryggande sätt och betala den avtalade delen av pensionen ur sin egen fond.
Arbetspensionen beviljas och betalas av den pensionsanstalt där arbetstagaren sist har varit försäkrad före sin pensionering. Pensionsskyddscentralen sköter kostnadsfördelningen där de olika aktörernas andelar av kostnaderna för utbetalade pensioner avstäms.

Penningflödena

Arbetspensionssystemets pensionstillgångar minskade år 2022 med 16,4 miljarder euro och var 242,4 miljarder euro vid årets slut. År 2022 var inkomsterna 30,4 miljarder euro och utgifterna 31,9 miljarder euro.

Minskningen av pensionstillgångarna berodde huvudsakligen på placeringsförluster. Placeringsförlusterna var 14,8 miljarder euro.

Statistik över penningflödena

Finansieringsprinciper

De lagstadgade arbetspensionerna finansieras huvudsakligen genom ett fördelningssystem, dvs. med de arbetspensionsavgifter som tas ut under respektive år. En del av pensionerna finansieras enligt principen om partiell fondering så att både arbetspensionsavgifter och tidigare insamlade fonder används.

Principerna för finansieringen av arbetspensionerna

Långsiktiga kalkyler (PTS)

De långsiktiga kalkylerna är prognoser om pensionssystemets framtid och sträcker sig 60–70 år framåt i tiden. Kalkylerna offentliggörs i rapporter med 2–3 års mellanrum. De handlar om de lagstadgade pens-ionerna.

Långsiktiga kalkyler (PTS)

Arbetspensionsavgifterna

I Finland finansieras arbetspensionerna huvudsakligen med arbetspensionsförsäkringsavgifter som ar-betsgivare, arbetstagare och företagare betalar. Se de gällande procentsatserna.

Arbetspensionsavgifterna

Statistik över finansieringen av arbetspensionerna

Pensionsskyddscentralen sammanställer tidsserier av pensionsanstalternas bokslut. Pensionsanstalterna meddelar också uppgifter för kostnadsfördelningen av pensioner. Tabeller om finansieringen av arbetspensionerna publiceras årligen i Pensionsskyddscentralens Statistikdatabas.

Läs mer på statistiksidan om finansieringen

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.