Förvaltning och tillsyn

Det lagstadgade pensionsskyddet i Finland har ordnats genom arbetspensioner som grundar sig på förvärvsarbete och minimipensioner som folkpensionssystemet garanterar. Pensioner ur folkpensionssystemet betalas till dem som har en låg arbetspension.

Det lagstadgade pensionsskyddet sköts av både privata pensionsanstalter och sådana som har grundats genom lag. Folkpensionsanstalten (FPA) sköter minimipensionerna. Pensionssystemets funktion och lagstiftningen om det hör till social- och hälsovårdsministeriets ansvarsområde. Arbetspensionsanstalterna övervakas av Finansinspektionen och i fråga om den offentliga sektorns pensioner också av finansministeriet. FPA:s förvaltning och verksamhet övervakas av fullmäktige som valts av riksdagen.

Arbetspensionssystemet förvaltas decentraliserat

Förvaltningen av arbetspensionssystemet har decentraliserats så att det sköts av flera arbetspens-ionsanstalter. Det lagstadgade pensionsskyddet sköts av arbetspensionsbolag, särskilda pensionsan-stalter, pensionskassor och pensionsstiftelser inom den privata sektorn och pensionsanstalter för den offentliga sektorn. På grund av den decentraliserade förvaltningen sköts en del funktioner centrali-serat av arbetspensionssystemets samorgan, Pensionsskyddscentralen. Folkpensionssystemet admi-nistreras av FPA.

Aktörerna inom pensionssystemet

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.