Övervakning av arbetspensionsförsäkringen

En av Pensionsskyddscentralens (PSC) lagstadgade uppgifter är att övervaka arbetspensionsförsäkringen. Genom övervakningen säkerställer PSC att arbetstagare och företagare har det pensionsskydd de enligt lagen ska ha. När arbetsgivare och företagare ställs i en likvärdig position i fråga om försäkringsskyldigheterna, främjar man samtidigt en jämbördig konkurrens mellan företagen och motverkar grå ekonomi. Övervakningen av försäkringen stöder också pensionsanstalternas skötsel av försäkringarna och inkassering av försäkringsavgifter och bidrar så till att trygga det finansiella underlaget för arbetspensionssystemet.

Övervakning av arbetsgivare

Vi övervakar försäkringsskyldigheten för arbetsgivare som är verksamma i Finland. Övervakningen bygger bl.a. på jämförelse av skatte- och försäkringsuppgifter, uppgifter ur inkomstregistret och externa övervakningsimpulser.

Metoder för övervakningen av arbetsgivare

Övervakning av företagare

PSC övervakar försäkringsskyldigheten för företagare som är verksamma i Finland. Uppgifter om före-tagares och företagens beskattning, förvärvsinkomster och löneutbetalning utgör oftast underlag för övervakningen och impuls för utredningen av försäkringsskyldigheten.

Metoder för övervakning av företagare

Bekämpning av grå ekonomi

Grå ekonomi innebär vanligtvis att lagstadgade avgifter och skyldigheter, såsom arbetspensionsförsäk-ringen, försummas i företagsverksamheten. PSC samarbetar aktivt med andra myndigheter för att be-kämpa grå ekonomi.

Bekämpning av grå ekonomi

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.