Medelpensionen kan beskrivas med mycket olika siffror beroende på synvinkel och den grupp som studeras. Därför räcker det inte med en siffra för att beskriva medelpensionerna, utan det är bra att studera flera olika medeltal.

Siffran för genomsnittlig totalpension beror på den grupp som studeras

Den totala lagstadgade pensionen består antingen av enbart arbetspension, enbart folkpension eller bådadera samt eventuell garantipension. Med räknas också en eventuell SOLITA-pension.

Alla pensionstagares genomsnittliga totalpension är ett medeltal som räknats för den största möjliga gruppen pensionstagare. Denna siffra var 1 869 euro i månaden år 2023. I den ingår också pensioner som betalats till utlandet och familjepensioner.

Eftersom pensioner som betalats till utlandet i genomsnitt var 492 euro i månaden och barnpensioner i genomsnitt var 724 euro i månaden, blir den genomsnittliga totalpensionen lägre, när dessa pensioner tas med.

Om gruppen av pensionstagare avgränsas till dem som bor i Finland och får pension på basis av sitt eget förvärvsarbete (egenpension), blir den genomsnittliga totalpensionen 1 977 euro i månaden i slutet av år 2023. Deltidspensioner och partiella förtida ålderspensioner räknas inte med här.

Tabell 1.  Genomsnittlig totalpension för egenpensionstagare (exkl. deltidspension och partiell ålderspension) bosatta i Finland enligt pensionens  struktur och pensionstagares kön 31.12.2023 €/mån

Män  Kvinnor  Totalt
 Genomsnittlig totalpension2 2161 7791 977
 – arbetspensionens andel2 0731 6211 826
 – FPA-pensionens andel ( inkl. garantipension)122146135
 – SOLITA-pensionens andel201316

Ålderspensionstagare har de högsta totalpensionerna

En studie enligt pensionsslag visar att ålderspensionstagare hade den högsta genomsnittliga totalpensionen, 2 068 euro i månaden år 2023.  Invalidpensionstagarnas totalpension var 1 282 euro i månaden.

De genomsnittliga arbetspensionerna har stigit

I slutet av år 2023 var den genomsnittliga pensionen för dem som fick pension på basis av eget förvärvsarbete (exkl. deltidspension och partiell förtida ålderspension) 1 868 euro i månaden. Denna siffra skiljer sig från den ovan angivna genomsnittliga totalpensionen (1 977 €) för att denna genomsnittliga arbetspension räknas så att deltidspensioner, familjepensioner och folkpensioner inte är medräknade.

Nya arbetspensioner är i genomsnitt högre än löpande arbetspensioner. Det beror delvis på att de yngre åldersgrupperna har haft högre pensionsgrundande löner och delvis på att löpande pensioner justeras med index som endast delvis följer realinkomstnivåns förändringar.

Arbetspensionssystemets successiva ikraftträdande syns fortfarande i att de som har varit pensionerade länge har tjänat in arbetspension under en kortare tid än de som nu går i pension.

Den genomsnittliga arbetspensionen på basis av eget förvärvsarbete bland dem som gick i pension år 2023 var 1 722 euro i månaden.

De största genomsnittliga arbetspensionerna är ålderspensioner. I slutet av år 2023 var den genomsnittliga pensionen för dem som fick arbetspension som ålderspension 1 885 euro i månaden.

Tabell 2. De som fick pension på basis av eget förvärvsarbete 31.12.2023 och de som gick i arbetspension år 2023 samt genomsnittlig arbetspension efter pensionsslag

Arbetspensionstagare, antal Arbetspensionstagare €/mån De som gått i pension, antal De som gått i pension, €/mån
Ålderspension *1 315 2001 88538 2001 948
Invalidpension115 8001 24517 4001 229
Specialpension för lantbruksföretagare4 900727....
Totalt1 430 6001 83355 600 1 722

* Inkluderar inte dem som får partiell ålderspension.

Kvinnors arbetspension mindre än mäns pension

I genomsnitt får män högre arbetspensioner än kvinnor. Bland de arbetspensioner som betalades i slutet av år 2023 var skillnaden 646 euro till männens fördel. Kvinnornas genomsnittliga arbetspension var 1 542 euro i månaden och männens 2 188 euro månaden. Orsaken till männens högre arbetspensioner är längre tid i arbetslivet och högre lönenivå jämfört med kvinnorna.

Om också familjepensioner, folkpensioner och SOLITA-pensioner tas med, så att man talar om totalpensioner, minskar skillnaden till 472 euro i månaden. Då blir den genomsnittliga totalpensionen för män 2 297 euro i månaden och för kvinnor 1 825 euro i månaden.

Medelpensionen i förhållande till medelförtjänsten

Fast de genomsnittliga pensionerna (bortsett från sjukpensionerna) har stigit reellt i flera årtionden, har sjukpensionernas genomsnittliga nivå i förhållande till medelförtjänsten i ekonomin sjunkit med ca 14 procentenheter under tidsintervallet 2000–2023 (se bild nedan). År 2023 var den genomsnittliga sjukpensionen 33 procent av medelförtjänsten. Den genomsnittliga totalpensionen för dem som får ålderspension har hållits över 50 procent i förhållande till medelförtjänsten bland förvärvsarbetande personer.

Genomsnittlig totalpension och dess förhållande till medelförtjänsten åren 2000–2023

Läs mer:

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.