I Ryssland finns ett arbetspensionssystem, men ingen bosättningsbaserad folkpension. Löntagarna, företagarna och de självständiga lantbrukarna omfattas av arbetspensionen. Som minimipension beviljas socialstöd till de som inte har rätt till arbetspension från det allmänna pensionssystemet. Därutöver finns det egna pensionslagar för statens tjänstemän, poliserna samt försvarsmaktens personal.

Från och med början av år 2002 har en totalreform av pensionssystemet genomförts som en följd av att landet förnyade sina pensionslagar efter att systemets finansiering fallit sönder. Den största förändringen har gällt förändringen av fördelningssystemet till ett delvis fonderande och avgiftsbaserat system. Fonderingen genomfördes genom att införa ett fonderande pensionssystem som baserar sig på individuella pensionskonton. Systemet är obligatoriskt för dem födda 1967 eller senare.

Ålderspensionen består av en inkomstrelaterad försäkringsdel, som också innehåller en jämnstor grundpension, och av en fondpension. Pensionens grund består av en avgiftsbaserad försäkringsdel (NDC) som fonderas enligt fördelningsprincipen.

Som minimipension kan en del av den jämnstora grunddelen betalas till dem som inte har rätt till arbetspension från det allmänna pensionssystemet.

I Ryssland finansieras pensionsskyddet med arbetsgivaravgifter och allmänna skattemedel. Pensions- eller socialförsäkringsavgifter tas inte ut av löntagarna. Rysslands pensionskassa tar ut avgifterna.

På andra webplatser:

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.