I Frankrike består det lagstadgade arbetspensionssystemet av grundsystem (Régimes de base) och obligatoriska tilläggspensionssystem (Régimes complémentaires obligatoires) som är arbetstagar- och arbetsgivarspecifika. Av grundsystemen är det allmänna pensionssystemet, Régime Général, det mest omfattande. De anställda inom den offentliga sektorn har motsvarande system. I Frankrike bosatta äldre personer som får en liten eller ingen pension alls kan få pensionsliknande behovsprövade bidrag och understöd.  Det finns också ett antal fritt formulerade gruppbaserade specialsystem.

Pension enligt grundsystemet beviljas som ålderspension, invalidpension och efterlevandepension. Barnförmåner betalas i form av bidrag och understöd. De olika grundsystemen avviker endast obetydligt från varandra.

De obligatoriska tilläggspensionernas belopp bestäms utifrån poäng som räknats för lönen. Poängen har ett pengavärde vid beviljandet av pension. Taket för tilläggspensionerna är högre än grundpensionernas. Från tilläggspensionssystemet betalas endast ålders- och familjepension.

På andra webplatser:

  • Den administrativa centralinstitutionen för ålderspensioner är löntagarnas ålderspensionskassa CNAVTS, (Caisse nationale d’Assurance de vieillesse des Travailleurs Salariés).
  • Den administrativa centralinstitutionen för invalidpensioner och sjukförsäkring: löntagarnas sjukförsäkringskassa CNAMTS (La Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés).
  • Socialförsäkringsavgifterna uttas av URSSAF (Unions de recouvrement de cotisation de Sécurité sociale et d’allocation familiales).
  • Tilläggspensionssystemets största centralorganisationer: centralorganet för löntagarnas tilläggspensionskassor ARRCO (Associaton pour le régime de retraite complémentaire des salariés)
  • Centralorganet för tilläggspensionssystemen för personer i chefsställning, AGRIC (Association générale des institutions de retraite des cadres)
  • Social- och arbetsministeriet
  • Hälsoministeriet
  • Beskrivning av Frankrikes pensionssystem på SSA:s sidor
  • Beskrivning av pensionssystemet och socialförsäkringen i Frankrike på Europeiska kommissionens webbsidor

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.