Ett fungerande samarbete med intressegrupperna är en förutsättning för att kunna övervaka arbetspensionsförsäkringen effektivt i realtid. Därför är ett smidigt samarbete med arbetspensionsanstalterna, myndigheterna och övriga intressegrupper en av övervakningens nyckeluppgifter.

Samarbetsformer vid övervakningen

Pensionsskyddscentralen vidtar behövliga åtgärder i övervakningsärenden och fungerar som kontaktorgan till myndigheter och övriga intressegrupper.

Vid övervakningssamarbetet har Pensionsskyddscentralen bl.a. till uppgift att

  • ta emot anmälningar och meddelanden från myndigheter och övriga intressegrupper vid misstänkta fall av försummelse av arbetspensionsförsäkringsskyldigheten
  • fungera som kontaktorgan i ärenden som gäller arbetspensionsförsäkringsavgiftsbedrägeri
  • besvara myndigheternas förfrågningar om arbetsgivares arbetspensionsförsäkringar
  • förmedla uppgifter om arbetstagare och löner till arbetspensionsbolagen
  • ge råd och anvisningar till myndigheter och övriga intressegrupper i frågor som gäller arbetspensionsförsäkring och övervakning.

Tillgången till uppgifter som behövs för att övervaka arbetspensionsförsäkringen

Pensionsskyddscentralen har med stöd av 198 och 199 § i lagen om pension för arbetstagare (395/2006) och 146 och 161 § i lagen om pension för företagare (1272/2006) rätt att trots bestämmelserna om datasekretess och andra begränsningar som gäller tillgången till information få sådana uppgifter av en arbetsgivare, en företagare, en pensionsanstalt, myndighet och andra organ på vilka offentlighetslagen tillämpas, som är nödvändiga för att kunna övervaka pensionsförsäkringen.

Enligt 188 § i lagen om pension för arbetstagare har Pensionsskyddscentralen också rätt att göra inspektioner hos arbetsgivare.

Enligt 206 § i lagen om pension för arbetstagare (395/2006) och 152 § i lagen om pension för företagare (1272/2006) har Pensionsskyddscentralen dessutom rätt att oberoende av bestämmelserna om datasekretess och andra begränsningar som gäller tillgången till information lämna ut

  • uppgifter till en myndighet som behövs för att verkställa uppdrag enligt EU-förordningen om social trygghet eller en överenskommelse om social trygghet
  • uppgifter till skatteförvaltningen som den behöver för att kunna uppfylla sin övervakningsskyldighet enligt förskottsuppbördslagen, när det finns skäl att misstänka att en arbetsgivare inte har fullgjort sin förskottsinnehållningsskyldighet
  • uppgifter till arbetarskyddsmyndigheten som den behöver för tillsynen enligt beställaransvarslagen, när det finns skäl att misstänka att en beställare har försummat sin utredningsskyldighet eller att beställaren har lämnat felaktiga intyg över att pensionsförsäkringsskyldigheten har uppfyllts eller att pensionsförsäkringsavgifter har betalts
  • uppgifter till arbetslöshetsförsäkringsfonden som behövs för att övervaka utbetalningen av arbetslöshetsförmåner

Ta kontakt:

  • Email tyelvalvonta(at)etk.fi

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.