I Finland är det privata försäkringsbolag som har hand om det lagstadgade arbetspensionsskyddet och arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringen. Arbetslöshetsförsäkringsavgiften betalas till Sysselsättningsfonden. Arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift och den försäkrades (arbetstagarens) sjukförsäkringsavgift betalas till Skatteförvaltningen.

Arbetsgivaren ska teckna arbetspensionsförsäkringen samt arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringen i valbart bolag.

Socialförsäkring för arbetstagare

I Finland ska arbetsgivaren ordna med de försäkringar som ingår i arbetstagarens sociala trygghet. Det gäller både finländska och utländska arbetsgivare. Både arbetsgivare och arbetstagare är med om att finansiera den sociala tryggheten.

När en arbetstagare arbetar utomlands eller kommer för att arbeta i Finland ska arbetsgivaren reda ut vilka lagstadgade socialförsäkringsavgifter som ska betalas till Finland.

E-tjänst för arbetsgivare

Om du är en privat arbetsgivare är Pensionsskyddscentralens e-tjänst om betalning av socialförsäkringsavgifter till hjälp vid utredningsarbetet. Med e-tjänsten går det att reda ut vilka socialförsäkringsavgifter som ska betalas för en arbetstagare som kommer till Finland för att arbeta här eller reser utomlands för att arbeta i ett annat land.

Tjänsten berättar och ger råd om vilka avgifter arbetsgivaren ska betala till Finland i olika situationer.

De lagstadgade socialförsäkringsavgifterna i Finland är

  • arbetspensionsförsäkringsavgift
  • arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsavgift
  • arbetslöshetsförsäkringsavgift
  • arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift och den försäkrades (arbetstagarens) sjukförsäkringsavgift.

Utöver de lagstadgade avgifterna ska ofta en kollektivavtalsbaserad grupplivförsäkring betalas för arbetstagaren.

Lagstadgade socialförsäkringsavgifter i Finland

Pdf-broschyrerna nedan innehåller anvisningar och kontaktuppgifter som behövs för att ordna med den lagstadgade socialförsäkringen i Finland.

Lagstadgade socialförsäkringsavgifter i Finland

En utländsk arbetsgivare kan ge den anställda fullmakt att ordna socialförsäkring i Finland

I Finland är det privata pensionsförsäkringsbolag som sköter om det lagstadgade arbetspensionsskyddet. Även den lagstadgade olycksfallsförsäkringen, arbetslöshetsförsäkringen och grupplivförsäkringen för arbetstagare sköts av privata försäkringsbolag.

För att betala försäkringsavgifterna kan arbetsgivaren ge arbetstagaren fullmakt att teckna de lagstadgade socialförsäkringarna hos ett finländskt försäkringsbolag.

Arbetstagaren lämnar in fullmakten med arbetsgivarens underskrift på valbart pensionsförsäkringsbolag och ett försäkringsbolag som sköter olycksfallsförsäkring, varefter bolagen fakturerar avgifterna av den utländska arbetsgivaren.

Den utländska arbetsgivaren tar ut arbetstagarens andel av socialförsäkringsavgifterna från arbetstagarens lön vid löneutbetalningen.

Arbetsgivaren betalar både sin egen och arbetstagarens andel av socialförsäkringsavgifterna enligt försäkringsbolagets faktura.

På andra webbplatser:

Socialförsäkring för företagare

Företagare ska själv teckna sina lagstadgade försäkringar och betala avgifterna för dem.

Företagare ska ta kontakt med någon pensionsanstalt och skattemyndigheterna för att ta reda på sina skyldigheter i fråga om socialförsäkringsavgifterna.

Läs mer på Etk.fi:

På andra webbplatser:

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.