Arbetarskyddsmyndighetens anmälningar om misstänkta försummelser av pensionsförsäkringsskyldigheten

Regionförvaltningsverkets arbetarskyddsmyndighet kan göra anmälningar till Pensionsskyddscentralen om arbetsgivare som misstänks ha försummat sin skyldighet att ordna arbetspensionsförsäkring. I sådana fall tar Pensionsskyddscentralen reda på om saken måste granskas och vidtar behövliga övervakningsåtgärder och ser till att arbetspensionsförsäkringen ordnas.

Förfrågningar om arbetspensionsförsäkringsuppgifter för tillsynen enligt lagen om beställaransvar

Arbetarskyddsmyndigheten har enligt 4 b § i lagen om tillsyn över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen (44/2006), trots sekretessbestämmelser och andra begränsningar som gäller erhållande av uppgifter, rätt att få uppgifter som är nödvändiga för tillsynen över efterlevande av lagen om beställarens utredningsskyldighet och ansvar vid anlitande av utomstående arbetskraft (1233/2006), tillsynen över att minimivillkoren för anställningsförhållande följs och tillsynen över anlitandet av utländsk arbetskraft.

Arbetarskyddsmyndighetens kontakter tyelvalvonta(at)etk.fi

På andra webbplatser:

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.