Arbetspensionen är en del av den lagstadgade social tryggheten och den grundar sig på försäkringsavgifter som betalats för arbetsinkomsterna. Intjänad pensionsrätt omfattas av egendomsskyddet enligt grundlagen.

Den försäkrade har ansvaret för att kontrollera sitt pensionsutdrag

Arbetspensionsanstalterna inom den privata sektorn skickar ett arbetspensionsutdrag per post till arbetstagare och företagare som är bosatta i Finland tre år efter det att dessa senast har tillsänts ett arbetspensionsutdrag eller de senast har sett på sitt utdrag i e-tjänsten, förutsatt att de inte har valt det elektroniska utdraget. Ett arbetspensionsutdrag med aktuell information går också att få i pensionsanstaltens e-tjänst eller via webbplatsen Arbetspension.fi. Anställda inom den offentliga sektorn får arbetspensionsutdraget i Kevas e-tjänst. Till dem som närmar sig pensionsåldern skickar Keva ändå en gång ett arbetspensionsutdrag per post, om mottagaren inte har sett på sitt arbetspensionsutdrag i e-tjänsten och inte heller har beställt en pappersfri service.

Från och med år 2022 har det postade arbetspensionsutdraget för privata sektorn innehållit uppgifter om arbetspensionsgrundande inkomster av anställningar inom privata och offentliga sektorn, arbete som företagare och pensionsgrundande oavlönade perioder för det innevarande året och de sex föregående åren. Dessutom framgår det av utdraget hur mycket arbetspension mottagaren redan har tjänat in. Uppgifterna om hela arbetshistorien finns på det elektroniska arbetspensionsutdraget. Arbetspensionsutdraget från offentliga sektorn innehåller uppgifterna om hela arbetshistorien oberoende om utdraget postas eller är elektroniskt.

Den försäkrade ansvarar för att kontrollera att uppgifterna om anställningarna inom den privata sektorn i utdraget är riktiga. Pensionsanstalterna på den privata sektorn reder ut saknade och felaktiga uppgifter som gäller anställningar under de senaste sex åren på begäran av den försäkrade. För att uppgifter om anställningar som är äldre än så ska registreras ska arbetstagare själv lägga fram ostridiga bevis på anställningsförhållandet. För den offentliga sektorns del utreder Keva saknade och felaktiga uppgifter. Dessa uppgifter rättas utan tidsgräns.

Den intjänade pensionen bibehåller sitt värde

Arbetspension tjänas in enligt 1,5 procent av årsinkomsten. Under övergångsperioden åren 2017–2025 tjänar de i åldern 53–62 år in pension med 1,7 procent om året. Dessutom påverkas pensionens belopp av livslängdskoefficienten, som fastställs enligt den förväntade livslängden. Arbetspensionerna är förmånsbestämda, vilket betyder att arbetspensionsfonderna inte direkt påverkar beloppet av löpande pensioner.

Indexjusteringar görs för att pensionstagarna ska bibehålla sin inkomstnivå och köpkraft. När pensionen räknas ut justeras de löner som den försäkrade förtjänat under olika år med lönekoefficienten. Löpande pensioner justeras årligen med arbetspensionsindex.

Den intjänade arbetspensionen omfattas av en oantastbarhetsprincip, som säkras genom att uppgifterna om anställningar och företagarverksamhet införs i Pensionsskyddscentralens och arbetspensionsanstalternas register. Pensionsanstalterna ansvarar gemensamt för pensionslöftena.

System för rättssäkerhet garanterar rättsskyddet

Rättssäkerheten inom förvaltningen innebär att lagenlighet och lagbundenhet verkställs och att den enskildes eller ett samfunds rättigheter och intressen samt verkställigheten av dem tryggas.

Rättssäkerheten garanteras genom ett rättsskyddssystem, som är tudelat. Det preventiva rättsskyddet har som mål att säkra att ärendena avgörs rätt och lagenligt i ett så tidigt skede som möjligt. Det repressiva rättsskyddets syfte är att göra det möjligt att rätta ett felaktigt beslut och säkerställa ett lagligt förfarande.

Den bästa garantin för det preventiva rättsskyddet är att förvaltningsförfarandet är föreskrivet i lag. Preventiva rättsmedel är bland annat

  • formkrav på behandling av ärenden
  • bestämmelser om jäv
  • hörande av part
  • motivering av beslut

Det repressiva rättsskyddet indelas i

  • ordinära rättsmedel och
  • extraordinära rättsmedel.

Pensionsbeslutet kan överklagas

Beslut om arbetspension kan överklagas hos besvärsnämnden för arbetspensionsärenden. Det finns särskilda bestämmelser för ändringssökning av pensionsärenden som rör anställda av ortodoxa kyrkan och Ålands landskapsregering.

Besvärsnämndens beslut kan vid behov överklagas hos Försäkringsdomstolen. Försäkringsdomstolens beslut kan inte överklagas.

Samma procedur för sökande av ändring gäller också debitering som pensionsanstalten eller Pensionsskyddscentralen beslutat om och uttagning av arbetstagares arbetspensionsförsäkringsavgift, som arbetsgivaren gör.

Ändring i folkpensionsbeslut kan sökas hos besvärsnämnden för social trygghet. Bestämmelser om nämndens verksamhet finns i lagen om besvärsnämden för social trygghet (1299/2006). Ändring i nämndens beslut kan sökas hos försäkringsdomstolen, som är högsta besvärsinstans i socialförsäkringsfrågor.

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.