Pensionstagarens slutliga inkomstnivå består av den inkomst som blir kvar efter beskattningen. Pensioner beskattas som förvärvsinkomst. Skillnaderna jämfört med beskattning av lön är olika skatteavdrag och socialförsäkringsavgifter.

Läs mer på Etk.fi:

På andra webbplatser:

Pensionen är skattepliktig förvärvsinkomst

Arbetspensionen, folkpensionen och garantipensionen är beskattningsbara inkomster. Skattefria inkomster är emellertid bostadsbidrag, vårdbidrag för pensionstagare, fronttillägg och barnförhöjning av pensionen.

Även pensioner enligt olycksfalls-, trafik- och patientförsäkringen beskattas som förvärvsinkomst. Som pensionsinkomst betraktas dock inte dagpenning eller ersättning för arbetsoförmåga som fortgår mindre än ett år enligt dessa försäkringar.

Kollektiv tilläggspension som ordnats av arbetsgivaren och pension som betalas som engångsbelopp beskattas som förvärvsinkomst. I beskattningen behandlas de på samma sätt som lagstadgade pensioner.

Skatter och avdrag på pensioner

Beskattningen av lagstadgade pensioner bestäms huvudsakligen på samma sätt som beskattningen av övriga förvärvsinkomster Skatterna och avgifterna på pensionsinkomster och löneinkomster skiljer sig dock från varandra för att skatteavdragen och socialförsäkringsavgifterna är olika.

Statlig inkomstskatt betalas för den beskattningsbara förvärvsinkomsten enligt en progressiv inkomstskatteskala. Kommunalskatt betalas till hemkommunen enligt kommunens inkomstskatteprocent. De som hör till kyrkan betalar kyrkoskatt enligt församlingens inkomstskatteprocent.

Pensionstagare betalar också rundradioskatt och, om pensionsinkomsten är hög, också pensionstagares tilläggsskatt. På pensions- och förmånsinkomster betalar man sjukvårdsavgift, men inte sjukförsäkringens dagpenningsavgift.

På pensionsinkomst beviljas pensionsinkomstavdrag och grundavdrag i både kommun- och statsbeskattningen. Tack vare avdragen går det ingen skatt alls på en liten pension, t.ex. om personen endast får folkpension och garantipension.

Från pensionsinkomst tas det inte ut någon arbetslöshetsförsäkringsavgift eller arbetspensionsavgift.

Beskattning av pensionstagares löneinkomst

Pensionstagares löneinkomst beskattas på samma sätt som vilken annan löneinkomst som helst. Övriga förvärvsinkomster minskar pensionsinkomstavdraget; när avdraget minskar, höjs skatteprocenten. Från löneinkomsten görs det å andra sidan avdrag för inkomstens förvärvande, förvärvsinkomstavdrag och arbetsinkomstavdrag. Arbetsinkomstavdraget är förhöjt för dem som har fyllt 60 år. Till följd av samverkan av avdragen är skatteprocenten lägre på kombinerad pensions- och löneinkomst än på samma totalinkomst som enbart består av lön eller pension.

Arbetslöshetsförsäkringspremie tas inte ut på lönen, om löntagaren har fyllt 65 år. Pensionsförsäkringsavgift betalas till födelseårskullens övre åldersgräns för försäkringsskyldigheten. Sjukförsäkringens dagpenningsavgift tas inte ut på lönen, om personen har fyllt 68 år.

I början av år 2005 överfördes beskattningen av frivilliga individuella pensionsförsäkringar från förvärvsinkomstbeskattningen till kapitalinkomstbeskattningen efter en kort övergångsperiod.

Inbetalningar till långtidssparande (LS-avtal) är avdragbara på samma sätt i kapitalinkomstbeskattningen som premier för frivilliga individuella pensionsförsäkringar. Avkastningen på placerade medel beskattas inte under den tid som sparandet fortgår.

Som mottagarens kapitalinkomst räknas prestationer som tjänsteleverantören har betalat till spararen eller någon annan som enligt sparavtalet har rätt till medlen efter uppnådd pensionsålder. På beskattningsbar kapitalinkomst betalas inkomstskatt enligt skatteprocentsatsen för kapitalinkomst (30 procent).

Man har rätt att dra av premier för frivilliga pensionsförsäkringar och inbetalningar till långsiktigt sparavtal från kapitalinkomst för 5000 euro om året. Om arbetsgivaren har tecknat en sådan försäkring för den skattskyldige, kan denne dra av högst 2 500 euro för premier för en försäkring som hen själv tecknat eller inbetalningar till ett långsiktigt sparavtal.

Den lägsta pensionsåldern som berättigar till skatteavdrag för individuella pensionsförsäkringar har höjts flera gånger (se tabell). I början av år 2013 höjdes åldersgränsen till 68 år från tidigare 63 år. Efter pensionsreformen år 2017 förutsätter rätten till skatteavdrag för premierna att pensionen börjar betalas tidigast vid den övre åldersgräns för försäkringsskyldigheten som gäller för årskullen. Den övre åldersgränsen för försäkringsskyldigheten är 68 år för dem som är födda år 1957 eller tidigare, 69 år för dem som är födda åren 1958–1961 och 70 år för dem som är födda senare.

Tidigaste möjliga uttagsålder för pensionen vid den tidpunkt då försäkringen tecknats

Försäkringen tecknades Uttagsålder
–30.9.1992 55 år
1.10.1992–23.6.1999 58 år
24.6.1999–5.5.2004 60 år
6.5.2004–17.9.2009 62 år
18.9.2009–31.12.2012 ArPL-pensionsåldern, oftast 63 år
1.1.2013– 68 år

Finska pensioner till personer som är stadigvarande bosatta utomlands, dvs. begränsat skattskyldiga, har sedan år 2006 beskattats på samma sätt som pensionerna till personer som är bosatta i Finland. Skatteprocenten, avdragen och skattedeklarationsförfarandet är lika som för dem som bor i Finland.

Tidigare togs det ut 35 procents källskatt på pensioner till personer som bodde utomlands. Alla skatter som utländska pensionstagare betalar går till staten, även den kalkylmässiga kommunalskatten som följer den genomsnittliga kommunalskatteprocenten.

I vissa fall där det mellan Finland och pensionstagarens bosättningsland finns ett skatteavtal beskattas pensionen inte alls i Finland, utan endast i pensionstagarens bosättningsland.

Pensioner som betalas från utlandet har ofta redan beskattats i det land därifrån pensionen betalas. Då påförs det ingen inkomstskatt på pensionen i Finland, men pensionen höjer skatten på inkomster från Finland. Vissa länder beskattar inte pension som betalas därifrån och då beskattar Finland pensionen på normalt sätt.

Hur pension från ett visst land behandlas vid beskattningen framgår av skatteavtalet mellan Finland och landet i fråga. Skatteavtal ingås för att förhindra dubbelbeskattning. Finland har avtal med mer än 60 stater. Vanligtvis ska den försäkrades sjukförsäkringsavgift betalas för utländsk pension i Finland.

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.