I EU-länderna är det för närvarande vanligt att pensionsåldern är 65 år. Många länder har beslutat att höja pensionsåldern till 67 år. Ändringarna i pensionsåldern infaller tidsmässigt i huvudsak mellan åren 2020 och 2030 i de olika länderna.

I allt fler länder är pensionsåldern också i fortsättningen bunden till utvecklingen av den förväntade livslängden. Utöver Finland används mekanismen i Nederländerna, Italien, Grekland, Cypern, Portugal, Slovakien, Danmark och Estland. Även i Storbritannien kommer pensionsåldern att justeras enligt den förväntade livslängden efter de mekaniska höjningarna.

Vissa länder har olika pensionsåldrar för män och kvinnor. Kvinnornas pensionsålder är då lägre än männens. I samband med att pensionsåldrarna stiger slopas ändå i regel skillnaderna mellan könen i och med att kvinnornas pensionsåldrar höjs för att motsvara männens.

Figuren visar pensionsåldern i EU-länderna samt några andra länder. I figuren finns det pensionsåldern för män och kvinnor eller allmän pensionsåldern, I 2024, de högsta pensionsåldrarna är 67 och lägsta 58 år .

Nuvarande och framtida pensionsålder

Jämförelsetabellen innehåller pensionsåldern i olika länder samt besluten om att höja pensionsåldern. I tabellen nämns pensionsåldern först, och sedan en folkpensionsålder om den är en annan. Eventuella olika pensionsåldrar för män och kvinnor har också antecknats i tabellen.

Pensionsåldern i tabellen betyder den lägsta åldern när man kan lyfta lagstadgad pension . Det går ofta att ta ut pensionen även efter att åldersgränsen uppnåtts. Då är det vanligt att en uppskovsförhöjning görs på pensionen.

I flera länder finns det dessutom olika förtidspensionsarrangemang, enligt vilka pensionen kan beviljas före den allmänna pensionsåldern. I vissa länder kan förtidspensionen beviljas oförminskad efter en lång försäkringstid. Dessa specialarrangemang finns inte med i tabellen.

I Norge, Sverige, Finland, Kanada och USA är pensionsåldern flexibel. Pensionen kan då efter eget val tas ut vid en ålder inom åldersgränserna. Tabellen innehåller då de lägre och övre åldersgränserna.

Ålder för ålderspension i EU-länder

LandNuvarande pensionsålder (2024):
män/kvinnor
Beslutad pensionsålder:
Allmänna pensionsålder eller män/kvinnor
Justeras enligt den förväntade livslängden 
Nederländerna67 67 år 3 mån (2028)x
Belgien6567 (2030)
Bulgarien67
Spanien66 år 6 mån 67 (2027)
Irland66-70
Italien67x
Österrike65 / 60 år 6 mån 65 (2033)
Grekland67x
Kroatien65 / 63 år 6 mån 65
Cypern65x
Lettland64 år 9 mån 65 (2025)
Litauen64 år 8 mån / 64 år 4 mån 65 (2026)
Luxemburg65
Malta6465 (2027)
Portugal66 år 4 mån 66 år 7 mån (2025)x
Polen65 / 60
Frankrike62 år 6 mån 64 (2032)
Rumänien65 / 62– /63 (2030)
Sverige63–69; 66*Inkomstpension: 64 (2026) Garantipension: 67 (2026)x
Tyskland66 67 (2031)
Slovakien63 år 2 mån 64 (2030)
Slovenien65
Finland64 år 6 mån –69 år; 65*65 (2027); 65+(2030)x
Danmark67; 67*69 (2035)x
Tjeckien64 år 2 mån 65 (2030)
Ungern65
Estland64 år 9 mån 65 (2026); 65 (2027)x
* FI, SE, DK, NO, AU och JP folkpensionsålder efter semikolon.  

Ålder för ålderspension i andra länder

LandNuvarande pensionsålder (2024):
män/kvinnor
Beslutad pensionsålder:
Almänna pensionsålder eller män/kvinnor
Justeras enligt den förväntade livslängden 
Australien60; 67*
Storbritannien 6668 (2046)
Island67
Japan64 / 63; 65*65 (2025) / 65 (2030)
Kanada60–70; 65–70*
Norge62–75; 67*
Schweiz65 / 64–/65 (2028)
Ryssland63 / 58 65 (2028); 60 (2028)
Förenta staterna62–70
* Australien, Japan, Kanada ja Norge folkpensionsålder efter semikolon.

NL: Pensionsåldern är kopplad till utvecklingen av den förväntade livslängden. Pensionsåldern bestäms 5 år i förväg. Pensionsåldern kommer att vara 67 år 2024-2027 och 67 år och 3 månader 2028.

BE: Pensionsåldern höjs till 66 år i februari 2025 och till 67 år i februari 2030. Man får pension vid 60-63 års ålder efter att ha arbetat 44-42 år.

UK: Under åren 2026-2028 stiger pensionsåldern till 67 år. Enligt den nuvarande tidtabellen stiger pensionsåldern till 68 år under 2044-2046.

BG: Pensionsåldern är 67 år med en minsta försäkringsperiod (15 år). Vid full försäkringsålder (2024, män 39 månader, kvinnor 36 månader) kommer pensionsåldern att vara 62 månader för kvinnor och 64 månader för män. Pensionsåldern ökar med 1 månad/år för män fram till 65 års ålder 2029 och med 2 månader/år för kvinnor fram till 65 års ålder 2037.

ES: Om man arbetat över 37 år och 6 månader är pensionsåldern 65 år. År 2027 stiger försäkringskravet till 38,5 år.

IE: Flexibel pensionsålder på 66-70 år från 2024

IT: Pensionsåldern justeras med två års mellanrum enligt den förväntade livslängden. År 2024 är det möjligt att gå i pension vid 62 års ålder om arbetsårens antal är 41 (quota103). Kvinnor har möjlighet att gå i pension oberoende av ålder efter 41 år och 10 år i arbetslivet, män efter 42 år och 10 månader i arbetslivet.

AT: Pensionsåldern för kvinnor höjs stegvis (6 mån per år) till 65 år under åren 2024-2033. De som har ett långt arbetsliv bakom sig kan gå i pension tidigare.

EL: Pensionsåldern bundits vid den förväntade livslängden fr.o.m. år 2021. Om man har arbetat i 40 år kan man gå i pension som 62-åring. Pensionen kan också beviljas reducerad från 62 års ålder.

HR: Kvinnornas pensionsålder stiger med 3 mån per år tills den är 65 år 2030, som för män. Man kan gå i ålderspension från och med 60 års ålder om försäkringstiden är minst 41 år.  Kvinnor kan också gå i förtidspension vid 58 år och 6 månader (år 2024) om de har varit försäkrade i minst 33 år och 6 månader. I detta fall kommer pensionen att omfattas av ett förtidspensionsavdrag.

CY: Pensionsåldern bedömas vart femte år på grundval av förändringar i förväntad livslängd från och med 2024. Under vissa förutsättningar kan man få ålderspensionen redan som 63-åring. 

LV: Pensionsåldern  stiger med 3 mån/år, tills den är 65 år 2025. För pensionen krävs minst 15 års tid i arbetslivet.

LT: Pensionsåldern stiger med 4 mån/år (kvinnor) och 2 månader/år (män) tills pensionsåldern för båda är 65 år 2026.

LU: Man kan få ålderspension från och med 57 eller 60 års ålder om försäkringstiden är minst 40 år. Pensionsåldern är 60 om en del av försäkringstiden har köpts i efterhand.

MT: Man får pension efter en lång försäkringstid (40 år) redan vid 61 års ålder. Kravet på försäkringstid stiger till 41 år för dem födda år 1969.

PT: Pensionsåldern beräknas med beaktande av hur 65-åringars förväntade livslängd ökar. Pensionsåldern beräknas vara 66 månader och 7 månader år 2025. Under vissa förutsättningar kan ålderspensionen betalas ut före pensionsåldern.

PL: Det tidigare beslutet om att höja pensionsåldern drogs in år 2017.

FR: Pensionen kan tas ut oförminskad vid 62 års och 6 månader ålder efter full försäkringstid (42 år och 3 mån). Försäkringstid för  full pension ökar till 43 år med tre månader per år. Man får pensionen till fullt belopp utan krav på tid i arbetslivet vid 67 års ålder. Förtida pension kan tas ut före den egentliga pensionsåldern.

RO: Kvinnors pensionsålder stiger med en månad var femte månad tills den är 63 år 2030.Det är möjligt att ta ut förtida pension upp till max. 5 år om försäkringsperioden är minst 8 år längre än den fulla försäkringsperioden.

SE: Pensionsåldern för allmän pension är flexibel 63-69 år, för garantipensionen 66 år. Båda pensionsåldrarna knyts till förändringen av den förväntade livslängden fr.o.m. år 2026.

DE: Den allmänna pensionsåldern (Regelaltersgrenze) höjs med 2 mån per år till tills den är 67 år vid år 2031. Utifrån en lång försäkringstid kan pensionen ändå i fortsättningen också beviljas tidigast vid 63 års ålder.

FI: Arbetspensionens pensionsålder är flexibel 64 år–69 år; folkpension 65 år. Arbetspensionsåldern stiger med 3 mån/år, tills den är 65 år 2027. År 2030 knyts pensionsåldern till den förväntade livslängden.

NO: Flexibel pensionsålder 62-75 år. Normal pensionsålder 67 år. Pensionen måste vara tillräckligt stor för att kunna tas ut före 67.

DK: Från och med 2030 kommer pensionsåldern att följa den förväntade livslängden. För de som är födda mellan 1963 och 1966, 68 år. För dem som är födda 1967 kommer pensionsåldern att vara 69 år.

SK: Pensionsåldern höjs med 2 mån per år tills den år 2030 är 64 år. Barn sänker pensionsåldern för både kvinnor och män desto mer ju fler barnen är. Efter ett långt och tungt arbetsliv kan pensionsåldern vara 55–59 år.

SI: Pensionen kan beviljas förtidsminskad vid 60 års ålder efter en försäkringstid på minst 40 år för både män och kvinnor. Barn, värnplikt, arbete i 15-18 års ålder samt arbete i arbetsuppgifter som är farliga för hälsan eller är tunga minskar på pensionsåldern.

EE: Pensionsåldrarna stiger med 3 mån per åldersklass (födda 1954-1960). För dem födda 1961 och senare är pensionsåldern 65 år (år 2026) och från och med år 2027 har pensionsåldern bundits till den förväntade livslängden. Barn kan sänka pensionsåldern med 3-5 år.

IS: Tjänstepension kan beviljas med reducerad pension från tidigast 60 års ålder och med höjd pension från 80 års ålder.

CZ: Pensionsåldern stiger med 2 mån/år tills den för båda är 65 år 2030. För kvinnor reducerar barn pensionsåldern med upp till 5 år (5 eller fler barn). Förutom att uppfylla pensionsåldern krävs minst 35 års försäkringshistorik. Detta reduceras till 20 år om pensionen tas ut minst 5 år efter pensionsåldern. Det är möjligt att ta ut pensionen i förtid (med förtidsminskning) upp till 3 år före den faktiska pensionsåldern. I detta fall är den krav för obligatoriska försäkringsperioden också längre än normalt.

Enligt lagstiftningen ska förhållandet mellan den lagstadgade pensionsåldern och den förväntade livslängden ses över vart femte år. Mekanismen är inte bindande. Den ger regeringen möjlighet att lägga fram ett förslag till parlamentet om att ändra pensionsåldern. Den första översynen gjordes 2019 och regeringen beslutade att behålla riktåldern på 65 år oförändrad.

HU: För dem födda 1956 är pensionsåldern 64 år 6 mån.  Kvinnor kan få pension oberoende av ålder om försäkringstiden är minst 40 år (försäkringstiden kan vara kortare om barnens antal är 5 eller fler).

US: Flexibel pensionsålder 62-70 år. Oförminskad pensionsålder (full retirement age) är 66 år 4 mån. Den oförminskade pensionsåldern höjs med 2 mån/år tills den är 67 år 2027. Pensionen fås oförminskad också i fortsättningen tidigast vid 62 års ålder. På pension som tas ut efter den oförminskade pensionsåldern betalas en uppskovsförhöjning till och med 70 års ålder.

JP: Arbetspensionsåldern höjs till 65 år för män under åren 2013-2025 och för kvinnor under åren 2018-2030. Pensionsåldern stiger med ett år vart tredje år. Pensionen betalas ut i förtid från 60 års ålder och kan skjutas upp till 75 års ålder.

CA: Arbetspensionen (CPP) kan tas ut flexibelt vid 60-70 års ålder och folkpensionen (OAS) vid 65-70 års ålder. Oförminskad ålderspension kan tas ut vid 65 års ålder.

AU: Pensionsåldern för den obligatoriska tilläggspensionen (Superannuation) stiger stegvis med ett år tills den är 60 år 1.7.2024. Pensionsåldern för minimipensionen (Age pension) stiger med 6 mån med två års mellanrum tills den är 67 år (födda 1957 och efter).

RU: Pensionen kan beviljas tidigare bl.a. beroende på arbetslivets längd, barnens antal, om yrket klassificerats som tungt, arbete i nordliga områden.

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.