I EU-länderna är det för närvarande vanligt att pensionsåldern är 65 år. Många länder har beslutat att höja pensionsåldern till 67 år. Ändringarna i pensionsåldern infaller tidsmässigt i huvudsak mellan åren 2020 och 2030 i de olika länderna.

I allt fler länder är pensionsåldern också i fortsättningen bunden till utvecklingen av den förväntade livslängden. Utöver Finland används mekanismen i Nederländerna, Italien, Grekland, Cypern, Portugal, Slovakien, Danmark och Estland. Även i Storbritannien kommer pensionsåldern att justeras enligt den förväntade livslängden efter de mekaniska höjningarna.

Vissa länder har olika pensionsåldrar för män och kvinnor. Kvinnornas pensionsålder är då lägre än männens. I samband med att pensionsåldrarna stiger slopas ändå i regel skillnaderna mellan könen i och med att kvinnornas pensionsåldrar höjs för att motsvara männens.

Nuvarande och framtida pensionsåldrar per kön i olika länder. Den pensionsålder som är kopplad till förväntad livslängd är markerad med ett plustecken.

Nuvarande och framtida pensionsålder

Jämförelsetabellen innehåller pensionsåldern i olika länder samt besluten om att höja pensionsåldern. I tabellen nämns pensionsåldern först, och sedan en folkpensionsålder om den är en annan. Eventuella olika pensionsåldrar för män och kvinnor har också antecknats i tabellen.

Pensionsåldern i tabellen betyder den lägsta åldern när man kan lyfta lagstadgad pension . Det går ofta att ta ut pensionen även efter att åldersgränsen uppnåtts. Då är det vanligt att en uppskovsförhöjning görs på pensionen.

I flera länder finns det dessutom olika förtidspensionsarrangemang, enligt vilka pensionen kan beviljas före den allmänna pensionsåldern. I vissa länder kan förtidspensionen beviljas oförminskad efter en lång försäkringstid. Dessa specialarrangemang finns inte med i tabellen.

I Norge, Sverige, Finland, Kanada och USA är pensionsåldern flexibel. Pensionen kan då efter eget val tas ut vid en ålder inom åldersgränserna. Tabellen innehåller då de lägre och övre åldersgränserna.

Läs mer:

Åldern för ålderspension i olika länder

Nuvarande pensionsålder (2023) Framtida pensionsålderPensionsålder följs den förväntade livslängden
 EU-ländernaMän/ KvinnorAllmän pensionsålder eller män/kvinnor
 Nederländerna 66 år 10 mån 67 år 3 mån (2028) x
 Belgien 65 67 (2030)
 Bulgarien 67  67 (2023)
 Spanien 66 år 4mån 67 (2027)
 Irland 66 –
 Italien 67 –x
 Österrike 65 / 60 65 (2033)
 Grekland 67x
 Kroatien 65 / 63 år 3 mån 65
 Cypern 65 65 (2024)x
 Lettland 64 år 6 mån 65 (2025)
 Litauen 64 år 6 mån / 64år  65 (2026)
 Luxemburg 65 –
 Malta 64 65 (2027)
 Portugal 66 år 4 mån –x
 Polen 65 / 60 –
 Frankrike 62 år 3 mån 64 (2032)
 Rumänien 65 / 62  – /63 (2030)
 Sverige 63–69; 66*Inkomstpension: 64 (2026)
Garantipension: 67 (2026)
x
 Tyskland 65 år 11 mån 67 (2031)
 Slovakien 63  64 (2030)
 Slovenien 65 –
 Finland 64 år 3 mån–69 år ; 65* 65 (2027); 65(2030)x
 Danmark 67; 67* 69 (2035) x
 Tjeckien 64  65 (2030)
 Ungern 65 –
 Estland 64 år 6 mån 65 (2026); 65 (2027)x
Övriga länderMän/ KvinnorAllmän pensionsålder eller män/kvinnor
 Australien 59; 66 år 6 mån*60 (2024); 67 (2024)*
Storbritannien 6668 (2046)
 Island 67
 Japan 64 / 63; 65*65 (2025) / 65 (2030)
 Kanada 60–70; 65–70
 Norge 62–75; 67*
 Schweiz 65 / 64–/65 (2028)
 Ryssland 61 år 6 mån / 56 år 6 mån65 (2028); 60 (2028)
USA 62–70
* FI, SE, DK, NO, AU och JP folkpensionsålder efter semikolon.  

NL: Pensionsåldern höjs med 3 månader om året under åren 2021-2023 tills den är 67 år. Från och med år 2025 höjs pensionsåldern enligt den förväntade livslängden.

BE: Pensionsåldern höjs till 66 år i februari 2025 och till 67 år i februari 2030. Man får pension vid 60 års ålder efter att ha arbetat 44 år och vid 63 års ålder efter att ha arbetat 43 år. Om man uppfyller vissa kriterier kan man gå i pension redan vid 63 års ålder.

UK: Under åren 2026-2028 stiger pensionsåldern till 67 år från 66 år. Enligt den nuvarande tidtabellen stiger pensionsåldern till 68 år under 2044-2046.

BG: Pensionsåldern stiger med 2 mån/år tills den är 67 år 2023 i situationer där personens försäkringstid är 15 år. Med full försäkringstid (år 2022 39 år 2 mån för män och 36 år 2 mån för kvinnor) är pensionsåldern 62 år för kvinnor och 64 år 5 mån för män. Pensionsåldern stiger för män med 1mån/år tills den är 65 år 2029. För kvinnor stiger pensionsåldern med 2mån/år tills den är 65 år 2037.

ES: Om man arbetat över 37 år och 6 månader är pensionsåldern 65 år. År 2027 stiger försäkringskravet till 38,5 år.

IE: Höjningen av pensionsåldern till 67 år 2021 och till 68 år 2028 annullerades tillsvidare år 2020.

IT: Pensionsåldern justeras med två års mellanrum enligt den förväntade livslängden. År 2022 är det möjligt att gå i pension vid 64 års ålder om arbetsårens antal är 38 (quota102). Kvinnor har möjlighet att gå i pension oberoende av ålder efter 41 år och 10 år i arbetslivet, män efter 42 år och 10 månader i arbetslivet.

AT: Pensionsåldern för kvinnor höjs stegvis (6 mån per år) till 65 år under åren 2024-2033. De som har ett långt arbetsliv bakom sig kan gå i pension tidigare.

EL: Pensionsåldern bundits vid den förväntade livslängden fr.o.m. år 2021. Om man har arbetat i 40 år kan man gå i pension som 62-åring.

HR: Kvinnornas pensionsålder stiger med 3 mån per år tills den är 65 år 2030, som för män. Man kan gå i ålderspension från och med 60 års ålder om försäkringstiden är minst 41 år. Pensionsålderns höjning till 67 år annullerades år 2019.

CY: Pensionsåldern uppskattas efter hur den förväntade livslängden ändras. Under vissa förutsättningar kan man få ålderspensionen redan som 63-åring.

LV: Pensionsåldern  stiger med 3 mån/år, tills den är 65 år 2025. För pensionen krävs minst 15 års tid i arbetslivet.

LT: Pensionsåldern stiger med 4 mån/år (kvinnor) och 2 månader/år (män) tills pensionsåldern för båda är 65 år 2026.

LU: Man kan få ålderspension från och med 57 eller 60 års ålder om försäkringstiden är minst 40 år. Pensionsåldern är 60 om en del av försäkringstiden har köpts i efterhand.

MT: Man får pension efter en lång försäkringstid (35 år) redan vid 61 års ålder. Kravet på försäkringstid stiger till 40 år för dem födda år 1962 och till 41 år för dem födda år 1969.

PT: Pensionsåldern beräknas med beaktande av hur 65-åringars förväntade livslängd ökar. Pensionsåldern sjunker till 66 år 4 mån år 2023.

PL: Det tidigare beslutet om att höja pensionsåldern drogs in år 2017.

FR: Pensionen kan tas ut oförminskad vid 62 års ålder efter full försäkringstid (41 år och 9 mån). Man får pensionen till fullt belopp utan krav på tid i arbetslivet vid 67 års ålder. Förtida pension kan tas ut före den egentliga pensionsåldern.

RO: Kvinnors pensionsålder stiger med en månad var tredje månad till och med 2023. Efter det 1 mån/5 mån tills den är 63 år 2030.

SE: Pensionsåldern för allmän pension är flexibel 62-68 år, för garantipensionen 65 år. Garantipensionsåldern stiger till 66 (2023), Allmän pension 62-68 (2020), 63-69 (2023). Båda pensionsåldrarna knyts till förändringen av den förväntade livslängden fr.o.m. år 2026.

DE: Den allmänna pensionsåldern (Regelaltersgrenze) höjs med 1 mån per år till tills den är 66 år, och efter det med 2 mån per år tills den är 67 år vid år 2031. Utifrån en lång försäkringstid kan pensionen ändå i fortsättningen också beviljas tidigast vid 63 års ålder.

FI: Arbetspensionens pensionsålder är flexibel 64 år–69 år; folkpension 65 år. Arbetspensionsåldern stiger med 3 mån/år, tills den är 65 år 2027. År 2030 knyts pensionsåldern till den förväntade livslängden.

NO: Flexibel pensionsålder 62-75 år. Normal pensionsålder 67 år. Pensionen måste vara tillräckligt stor för att kunna tas ut före 67.

DK: Folkpensionsåldern 66 år 6 mån. ATP-pensionsåldern 67 år. Folkpensionsåldern höjs till 67 år under åren 2019-2022. Från och med år 2030 följer pensionsåldern utvecklingen av den förväntade livslängden.

SK: Pensionsåldern höjs med 2 mån per år tills den år 2030 är 64 år. Barn sänker pensionsåldern för både kvinnor och män desto mer ju fler barnen är. Efter ett långt och tungt arbetsliv kan pensionsåldern vara 55–59 år.

SI: Pensionen kan beviljas förtidsminskad vid 60 års ålder efter en försäkringstid på minst 40 år för både män och kvinnor. Barn, värnplikt, arbete i 15-18 års ålder samt arbete i arbetsuppgifter som är farliga för hälsan eller är tunga minskar på pensionsåldern.

EE: Pensionsåldrarna stiger med 3 mån per åldersklass (födda 1954-1960). För dem födda 1961 och senare är pensionsåldern 65 år (år 2026) och från och med år 2027 har pensionsåldern bundits till den förväntade livslängden. Barn kan sänka pensionsåldern med 3-5 år.

IS: Riksdagen har år 2017 godkänt en lag som höjer pensionsåldern från nuvarande 67 till 70. Lagen innehåller inte den föreslagna tidtabellen (2018-2041).

CZ: Pensionsåldern stiger med 2 mån/år tills den för båda är 65 år 2030. Det finns undantagsregler för mödrar till och med år 2036.

HU: För dem födda 1956 är pensionsåldern 64 år 6 mån.  Kvinnor kan få pension oberoende av ålder om försäkringstiden är minst 40 år (försäkringstiden kan vara kortare om barnens antal är 5 eller fler).

US: Flexibel pensionsålder 62-70 år. Oförminskad pensionsålder (full retirement age) är 66 år 4 mån. Den oförminskade pensionsåldern höjs med 2 mån/år tills den är 67 år 2027. Pensionen fås oförminskad också i fortsättningen tidigast vid 62 års ålder. På pension som tas ut efter den oförminskade pensionsåldern betalas en uppskovsförhöjning till och med 70 års ålder.

JP: Arbetspensionsåldern höjs till 65 år för män under åren 2013-2025 och för kvinnor under åren 2018-2030. Pensionsåldern stiger med ett år vart tredje år. Folkpensionsåldern 60-70 år, oförminskad folkpension vid 65.

CA: Arbetspensionen (CPP) kan tas ut flexibelt vid 60-70 års ålder och folkpensionen (OAS) vid 65-70 års ålder. Oförminskad ålderspension kan tas ut vid 65 års ålder.

AU: Pensionsåldern för den obligatoriska tilläggspensionen (Superannuation) stiger stegvis med ett år tills den är 60 år 1.7.2024. Pensionsåldern för minimipensionen (Age pension) stiger med 6 mån med två års mellanrum tills den år 2023 är 67 år.

RU: Pensionen kan beviljas tidigare bl.a. beroende på arbetslivets längd, barnens antal, om yrket klassificerats som tungt, arbete i nordliga områden.