I EU-länderna är det för närvarande vanligt att pensionsåldern är 65 år.  Spanien, Danmark, Tyskland och Frankrike har beslutat att höja pensionsåldern från 65 till 67 år. I Storbritannien och Irland är målet 68 års ålder.

I allt fler länder är pensionsåldern bunden till utvecklingen av den förväntade pensioneringsåldern. Utöver Finland används mekanismen i Nederländerna, Italien, Grekland, Cypern, Portugal, Slovakien, Danmark och Estland. Även i Storbritannien kommer pensionsåldern att höjas enligt den förväntade livslängden efter de mekaniska höjningarna.

Ändringarna av pensionsåldern kommer huvudsakligen att ske mellan åren 2020 och 2030.

Vissa länder har olika pensionsåldrar för män och kvinnor. Kvinnornas pensionsålder är då lägre än männens. I samband med att pensionsåldrarna stiger slopas ändå i regel skillnaderna mellan könen i och med att kvinnornas pensionsåldrar höjs för att motsvara männens.

Nuvarande pensionsålder (2021)

Jämförelsetabellen innehåller pensionsåldern i olika länder samt besluten om att höja pensionsåldern. I tabellen nämns pensionsåldern först, och sedan en folkpensionsålder om den är en annan. Eventuella olika pensionsåldrar för män och kvinnor har också antecknats i tabellen.

Pensionsåldern i tabellen betyder den lägsta åldern när man kan lyfta lagstadgad pension oförminskad. Det går ofta att ta ut pensionen även efter att åldersgränsen uppnåtts. Då är det vanligt att en uppskovsförhöjning görs på pensionen.

I flera länder finns det dessutom olika förtidspensionsarrangemang, enligt vilka pensionen kan beviljas före den allmänna pensionsåldern. I vissa länder kan förtidspensionen beviljas oförminskad efter en lång försäkringstid. Dessa specialarrangemang finns inte med i tabellen.

I Norge, Sverige och Finland är pensionsåldern flexibel. Pensionen kan då efter eget val tas ut vid en ålder inom åldersgränserna. Tabellen innehåller då de lägre och övre åldersgränserna.

Läs mer:

Åldern för ålderspension i olika länder

 Nuvarande pensionsålder (2021) Framtida pensionsålder
 EU-länderna Män/ Kvinnor Allmän pensionsålder eller män/kvinnor
 Nederländerna 66 år 4 mån 67+ (2025)
 Belgien 65 67 (2030)
 Storbritannien 66 år 68 (2046)
 Bulgarien 66 år 8 mån 67 (2023)
 Spanien 66 år  67 (2027)
 Irland 66 68 (2028)
 Italien 67 67+ (2022)
 Österrike 65 / 60 65 (2033)
 Grekland 67 67+ (2021)
 Kroatien 65 / 62 år 9 mån 67 (2033)
 Cypern 65 65+ (2023)
 Lettland 64 år  65 (2025)
 Litauen 64 år 2 mån / 63 år 4 mån 65 (2026)
 Luxemburg 65 –
 Malta 63 65 (2027)
 Portugal 66 år 6 mån 66+ (2016)
 Polen 65 / 60 –
 Frankrike 66 år 7 mån 67 (2023)
 Rumänien  65 / 61 år 6 mån–9 mån  – /63 (2030)
 Sverige 62–68; 65*63-69 (2023), 63+ (2026); 66 (2023), 66+ (2026)
 Tyskland 65 år 9 mån 67 (2031)
 Slovakien 62 år 8–10 mån  64 (2030)
 Slovenien 65 –
 Finland 63 år 9 mån – 68; 65*65+ (2027); 65+ (2030)
 Danmark 67; 66 år 6 mån* 67 (2022); 68+ (2030)
 Tjeckien 63 år 10 mån 65 (2036)
 Ungern 65 –
 Estland 64 år 65 (2026); 65+ (2027)
Övriga länder Män/ Kvinnor Allmän pensionsålder eller män/ kvinnor
 Island 67 –
 Norge 62-75; 67* –
 Schweiz 65 / 64 –
 USA 66 år 2 mån 67 (2027)
 Kanada 65 –
 Japan 63 / 61; 65*  65 (2025) / 65 (2030); –
 Australien 58; 66 år 6 mån*60 (2024); 67 (2023)*
 Ryssland 61 år 6mån / 56 år 6mån 65 (2028); 60 (2028)
* FI, SE, DK, NO, AU och JP folkpensionsålder efter semikolon.RP: Regeringsproposition eller plan på motsvarande nivå. + Pensionsålder som höjs enligt den förväntade livslängden.

NL: Pensionsåldern höjs med 3 månader om året under åren 2021-2023 och med 2 månader under åren 2023-2024 tills den är 67 år. Från och med år 2025 höjs pensionsåldern enligt den förväntade livslängden.

BE: Pensionsåldern höjs till 66 år i februari 2025 och till 67 år i februari 2030. Man får ändå pension tidigare efter ett långt arbetsliv.

UK: Under åren 2026-2028 stiger pensionsåldern till 67 år. Enligt den nuvarande tidtabellen stiger pensionsåldern till 68 år under 2044-2046.

BG: Pensionsåldern stiger med 2 mån/år tills den är 67 år 2023 i situationer där personens försäkringstid är 15 år. Med full försäkringstid (år 2021 39 år för män och 36 år för kvinnor) är pensionsåldern 61 år 8 mån för kvinnor och 64 år 4 mån för män. Pensionsåldern stiger för män med 1mån/år tills den är 65 år 2029. För kvinnor stiger pensionsåldern med 2mån/år tills den är 65 år 2037.

ES: Om man arbetat över 37 år och 3 månader är pensionsåldern 65 år. År 2027 stiger försäkringskravet till 38,5 år.

IE: Höjningen av pensionsåldern till 67 år 2021 och till 68 år 2028 annullerades tillsvidare år 2020.

IT: Pensionsåldern justeras med två års mellanrum enligt den förväntade livslängden. År 2021 är det möjligt att gå i pension vid 62 års ålder om arbetsårens antal är 38 (quota100).

AT: Pensionsåldern för kvinnor höjs stegvis (6 mån per år) till 65 år under åren 2024-2033. De som har ett långt arbetsliv bakom sig kan gå i pension tidigare.

EL: Pensionsåldern binds vid den förväntade livslängden år 2021. Om man har arbetat i 40 år kan man gå i pension som 62-åring.

HR: Kvinnornas pensionsålder stiger med 3 mån per år tills den är 65 år 2030, som för män. Från och med år 2031 stiger pensionsåldern för både män och kvinnor med 3 mån/år så att den är 67 år 2038. Man kan gå i ålderspension från och med 60 års ålder om försäkringstiden är 41 år.

CY: Pensionsåldern uppskattas efter hur den förväntade livslängden ändras. Under vissa förutsättningar kan man få ålderspensionen redan som 63-åring.

LV: Pensionsåldern  stiger med 3 mån/år, tills den är 65 år 2025.

LT: Pensionsåldern stiger med 4 mån/år (kvinnor) och 2 månader/år (män) tills pensionsåldern för båda är 65 år 2026.

LU: Man kan få ålderspension från och med 57 eller 60 års ålder om försäkringstiden är minst 40 år.

MT: Man får pension efter en lång försäkringstid (35 år) redan vid 61 års ålder.

PT: Pensionsåldern beräknas med beaktande av hur 65-åringars förväntade livslängd ökar.

PL: Det tidigare beslutet om att höja pensionsåldern drogs in år 2017.

FR: Pensionen kan tas ut oförminskad vid 62 års ålder efter full försäkringstid (41 år och 6 mån). Förtida pension kan tas ut före den egentliga pensionsåldern.

RO: Kvinnors pensionsålder stiger med en månad var tredje månad till och med 2023. Efter det 1 mån/5 mån tills den är 63 år 2030.

SE: Pensionsåldern för allmän pension är flexibel 62-68 år, för garantipensionen 65 år. Garantipensionsåldern stiger till 66 (2023), Allmän pension 62-68 (2020), 63-69 (2023). Båda pensionsåldrarna knyts till förändringen av den förväntade livslängden fr.o.m. år 2026.

DE: Den allmänna pensionsåldern (Regelaltersgrenze) höjs med 1 mån per år till och med år 2023 och efter det med 2 mån per år tills den är 67 år. Utifrån en lång försäkringstid kan pensionen ändå i fortsättningen också beviljas tidigast vid 63 års ålder.

FI: Arbetspensionens pensionsålder är flexibel 63år9mån–68 år; folkpension 65 år. Arbetspensionsåldern stiger med 3 mån/år, tills den är 65 år 2027. År 2030 knyts pensionsåldern till den förväntade livslängden.

NO: Flexibel pensionsålder 62-75 år. Normal pensionsålder 67 år. Pensionen måste vara tillräckligt stor för att kunna tas ut före 67.

DK: Folkpensionsåldern 66år 6mån. ATP-pensionsåldern 67 år. Folkpensionsåldern höjs till 67 år under åren 2019-2022. Från och med år 2030 följer pensionsåldern utvecklingen av den förväntade livslängden.

SK: Pensionsåldern höjs med 2 mån per år tills den år 2030 är 64 år. Barn sänker pensionsåldern för både kvinnor och män desto mer ju fler barnen är. Efter ett långt och tungt arbetsliv kan pensionsåldern vara 55–59 år.

SI: Pensionen kan beviljas förtidsminskad vid 60 års ålder efter en försäkringstid på 40 år för både män och kvinnor. Barn minskar på åldersgränserna med 4 år som mest (5 eller fler barn) för kvinnor och med 2 år för män. Obligatorisk värnplikt minskar på männens pensionsålder med högst 2 år.

EE: Pensionsåldrarna stiger med 3 mån per åldersklass (födda 1954-1960). För dem födda 1961 och senare är pensionsåldern 65 år (år 2026) och från och med år 2027 har pensionsåldern bundits till den förväntade livslängden. Barn kan sänka pensionsåldern med 3-5 år.

IS: Riksdagen har år 2017 godkänt en lag som höjer pensionsåldern från nuvarande 67 till 70. Lagen innehåller inte den föreslagna tidtabellen (2018-2041).

CZ: Pensionsåldern stiger för män med 2 mån/år och för kvinnor lite snabbare, tills pensionsåldern för båda är 65 år 2030. Det finns undantagsregler för mödrar till och med år 2036. Efter år 2030 är strävan att pensionsåldern höjs så att en fjärdedel av livstiden är pensionstid. Utvecklingen av den förväntade livslängden följs upp med fem års mellanrum.

HU: För dem födda 1956 är pensionsåldern 64 år 6 mån.  Kvinnor kan få pension oberoende av ålder om försäkringstiden är minst 40 år (försäkringstiden kan vara kortare om barnens antal är 5 eller fler).

US: Oförminskad pensionsålder (full retirement age). Pensionsåldern höjs från och med år 2021 med 2 mån/år. Pensionen fås oförminskad tidigast vid 62 års ålder.

JP: Oförminskad folkpension vid 65. Arbetspensionsåldern höjs till 65 år för män till och med år 2025 och för kvinnor till och med år 2030.

CA: Oförminskad ålderspension. Arbetspensionen kan tas ut flexibelt vid 60-70 års ålder och folkpensionen vid 65-70 års ålder.

AU: Pensionsåldern för den obligatoriska tilläggspensionen (Superannuation) stiger stegvis med ett år tills den är 60 år 1.7.2024. Pensionsåldern för minimipensionen (Age pension) stiger med 6 mån med två års mellanrum tills den år 2023 är 67 år.

RU: Pensionen kan beviljas tidigare bl.a. beroende på arbetslivets längd, barnens antal, om yrket klassificerats som tungt, arbete i nordliga områden.