I Finland finansieras de lagstadgade arbetspensionerna huvudsakligen genom ett fördelningssystem, dvs. med de arbetspensionsavgifter som varje år tas ut. En del av pensionerna finansieras enligt principen om partiell fondering så att både arbetspensionsavgifter och tidigare insamlade fonder används.

Penningflödet inom arbetspensionssystemet år 2021

Studera penningflödena inom arbetspensionssystemet med hjälp av visualiseringen

Arbetspensionssystemets pensionstillgångar minskade år 2022 med 16,4 miljarder euro och var 242,4 miljarder euro vid årets slut. År 2022 var inkomsterna 30,4 miljarder euro och utgifterna 31,9 miljarder euro. 

Det belopp som Pensionsskyddscentralen tidigare publicerat om tillgångarna vid utgången av år 2021 var 257,5. Siffran har korrigerats med en dryg miljard i fråga om fastställandet av Kelas pensionstillgångar.

Minskningen av pensionstillgångarna berodde huvudsakligen på placeringsförluster. Placeringsförlusterna var 14,8 miljarder euro. Pensionstillgångarna inkluderar alla tillgångar som är avsedda för att täcka arbetspensionsansvaren. Största delen av pensionstillgångarna är placeringstillgångar. Dessutom ingår det ca 3 miljarder euro försäkringsavgiftsfordringar i pensionstillgångarna. Med försäkringsavgiftsfordringar avses avgifter som förfaller efter årsskiftet och obetalda förfallna avgifter. 

Pensionsskyddscentralen sammanställer tidsserier av pensionsanstalternas bokslut. Pensionsanstalterna meddelar också uppgifter för kostnadsfördelningen för pensionerna.  Tabeller över finansieringen av arbetspensionerna publiceras årligen i Pensionsskyddscentralens Statistikdatabas. Utöver detta presenteras statistikuppgifter om finansieringen av pensioner i publikationsserien Statistik från Pensionsskyddscentralen. 

Pensionstillgångar och penningflöden

I tabellerna pensionstillgångar och penningflöden granskas arbetspensionssystemets finansieringssystem från och med år 2007. Tabellerna består av siffror om pensionsfonderna, premieavgifterna, Sysselsättningsfondens andelar, överföringar, statens andelar, utbetalda pensioner, totala driftskostnader och placeringsavkastningar. Det finns mer detaljerad information om ArPL- och SjPL-finansieringssystemen i egna tabeller.

Bokslutssiffror

Pensionsanstalternas bokslutssiffror har statistikförts sedan år 2007. Tabellerna innehåller siffror om premieinkomsten, placeringsavkastningar, utbetalda pensioner, omkostnader, pensionstillgångar och solvens.

Bilder av tabellernas siffror finns i delen Kostnadsfördelningen i bilder.

Kostnadsfördelningssiffror

Pensionsanstalternas kostnadsfördelningssiffror har statistikförts sedan år 2007. Tabellerna innehåller siffror om utbetalda pensioner och ansvarsskulden.

Tidsserier

Statistikdatabasen innehåller tidsserier från och med 1962 om pensionsanstalternas verksamhet på den privata och offentliga sektorn vad gäller utbetalda pensioner, premieinkomsten, pensionstillgångar, lönesummor och pensionsanstalternas antal.

Företagens arbetspensionsavgifter

I publikationen Företagens arbetspensionsavgifter finns uppgifter om företagens antal, slutliga försäkringsavgifter enligt ArPL och invalidpensions- och arbetslöshetspensionsavgifter som ingår i försäkringsavgifterna enligt företagets storlek och bransch. I statistikdatabasen finns siffrorna från och med år 2008 och i publikationerna i pappersform från år 1992.

Statistikpublikationen Finansiering av arbetspensionerna

I statistikrapporten Finansiering av arbetspensionerna behandlas principerna för finansieringen av arbetspensionerna inom den privata och offentliga sektorn och framställs statistiska uppgifter om bl.a. betalda pensioner, uttagna pensionsavgifter, pensionsfonder och placeringar. I publikationens bilaga finns en sammanställning av tidserier på några år över de mest centrala statistiksiffrorna som beskriver finansieringen av arbetspensionerna.

(Uppdaterad 5.6.2023)

Läs mer:

På andra webplatser: