Gemensamma register och datasystemtjänster

Pensionsskyddscentralen (PSC) upprätthåller och utvecklar arbetspensionssektorns gemensamma register och datasystemtjänster tillsammans med Arek Oy och pensionsförsäkrarna. PSC ansvarar för tjänsteverksamheten kring upprätthållandet av registren och rådgivningen och anvisningarna till pensionsförsäkrarna. PSC utlämnar centraliserat uppgifter de gemensamma registren till de myndigheter och inrättningar som sköter den sociala tryggheten och som enligt lag har rätt att ta del av dessa uppgifter.

PSC följer ändringar i lagstiftningen och nationella och internationella it-projekt. PSC gör bedömningar av hur ändringarna påverkar de gemensamma datasystemen.

Registerbeskrivningar

I arbetspensionssystemets gemensamma register finns uppgifter som behövs vid verkställigheten av arbetspensionsskyddet. Bekanta dig med beskrivningarna av registrens användningsändamål och de tjänster som anknyter till dem.

Registerbeskrivningar

Verksamheten regleras i lagar och förordningar

Bestämmelser om Pensionsskyddscentralens uppgifter i fråga om att föra register och registertjänster finns i lagen om Pensionsskyddscentralen (2 § 1 mom. punkt 5). Enligt den har PSC som uppgift att ha hand om de register som behövs för de uppgifter som föreskrivits för den i lag och se till att den information som arbetspensionsanstalterna behöver för verksamheten enligt arbetspensionslagarna är tillgänglig.

När Pensionsskyddscentralen behandlar personuppgifter är den personuppgiftsansvarig enligt EU:s dataskyddsförordning och omfattas av de skyldigheter som personuppgiftsansvariga har enligt dataskyddslagstiftningen.

Dataskyddsbeskrivningar

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.