På den här sidan hittar du våra genomsnittliga handläggningstider för ärenden som har inletts på initiativ av arbetstagare, arbetsgivare eller företagare. Handläggningstiden är tiden från att ärendet inleds tills avgörandet meddelas.

De tider som anges här är genomsnittliga. En del av ansökningarna behandlas snabbare och en del långsammare. Handläggningstiden är längre, om vi måste begära tilläggsuppgifter för att kunna avgöra ärendet.

  • Avgörande av om en arbetstagare eller företagare omfattas av den sociala tryggheten i Finland (försäkringstillhörighet) medan han eller hon arbetar utomlands, om ärendet inte kräver kontakt med en utländsk myndighet, 3 veckor.
    I denna grupp ingår bl.a. största delen av de avgöranden som gäller utsända arbetstagare och företagare (mindre än 2 års utlandsarbete) och avgöranden som gäller arbete i två eller flera EU/EES-länder, om personen bor i Finland.
  • Avgörande av om en arbetstagare eller företagare omfattas av den sociala tryggheten i Finland (försäkringstillhörighet) medan han eller hon arbetar utomlands, om ärendet kräver kontakt med en utländsk myndighet, 4 månader.
    Handläggningstiderna varierar beroende på vilket land ärendet gäller. Tiden kan vara betydligt längre än genomsnittet om ansökan gäller arbete i bl.a. Norge, Rumänien, Danmark eller Ungern. T.ex. i fall där en arbetstagare ska arbeta i Norge i mer än 2 år (s.k. dispensansökan) kan avgörandet om försäkringstillhörighet i Finland dröja ca ett år.
  • Beslut om att en utländsk arbetsgivare befrias från försäkringsskyldigheten enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL), 1 månad.
  • Beslut om vilken lag som tillämpas på ett arbete, lagen om pension för arbetstagare (ArPL), lagen om pension för företagare (FöPL) eller lagen om pension för lantbruksföretagare (LFöPL), 4 månader.
  • Pensionsbeslut till en person som inte har arbetat enligt arbetspensionslagarna, 2 månader.
  • Beslut om att en företagare åter ska omfattas av FöPL-försäkringsskyldigheten på företagarens ansökan, 1 vecka.

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.