Pensionerna grundar sig på arbete. Enligt pensionssystemet som fungerar enligt fördelningsprincipen betalas ålders-, invalid-, och familjepensioner.
Behovsprövade minimiförmåner kan betalas till dem som inte har rätt till arbetspension.

Löntagarna och företagarna omfattas av det lagstadgade arbetspensionssystemet. Också studerandena är försäkrade.

Ca 70 % av arbetskraften omfattas av frivilliga tilläggspensionsförsäkringar.

Pensionen delas i en jämnstor del och en inkomstrelaterad del. Den inkomstrelaterade delen räknas utifrån försäkringstiden och inkomsterna.

Det finns inget maximibelopp för pensionen. Staten finansierar minimiförmånerna.

På andra webplatser:

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.