EU-samarbete

Pensionsskyddscentralen har också internationellt samarbete där den följer och deltar i utvecklingen av arbetspensionsskyddet på internationell nivå.

På våra sidor om EU-samarbetet kan du läsa om beredningen av EU-lagstiftningen om social trygghet och om aktuella lagstiftningsprojekt. Vi berättar också om EU:s pensionspolitik och pensionspolitiska samarbete.

Vi berättar också om EU:s gemensamma elektroniska informationsutbyte (EESSI-systemet) och utvecklingsgrupperna för det samt om övriga arbetsgrupper som främjar de sociala trygghetssystemens funktion i medlemsländerna samt om EU-nätverk som sakkunniga från Pensionsskyddscentralen är med i.

Vi publicerar också nyheter om debatten om pensioner och utveckling av den sociala tryggheten inom EU och följer regleringen som påverkar arbetspensionerna på bred front.

EESSI-systemet för elektroniskt informationsutbyte

EESSI (Electronic Exchange of Social Security Information) är ett system som införs för elektroniskt informationsutbyte mellan EU-länderna. Det gör informationsutbytet mellan socialförsäkringsinstitutioner snabbare och främjar på så sätt handläggningen av ärenden som gäller personer som rör sig mellan EU/EES-länderna.

Pensionsskyddscentralen använder EESSI-systemet för informationsutbytet beträffande pensioner från utlandet och försäkringen av utlandsarbete.

Elektroniskt informationsutbyte inom EU

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.