Pensionstagarnas arbete ökade

Under år 2021 arbetade 130 000 arbetspensionstagare som var yngre än 68 år, när man räknar med också dem som fick partiell ålderspension och deltidspension. Av dem fick 60 000 egentlig ålderspension, 30 000 partiell ålderspension och nära alla andra sjukpension (44 000). Av sjukpensionerna var hälften delpensioner.

Under åren 2007–2021 har pensionärernas arbete ökat jämnt speciellt bland dem i pensionsåldern. Samtidigt har antalet personer i pensionsåldern som fortsätter arbeta utan pension ökat tydligt. Även höjningen av den lägsta gränsen för ålderspension har snabbt ökat på 63-åringarnas arbete.

I slutet av år 2021 arbetade över 90 000 försäkrade i åldern 63–67 år. Hälften av dem var pensionstagare när även de med partiell ålderspension räknas som pensionstagare. Av pensionstagarna fick drygt 30 000 egentlig ålderspension.

(Uppdaterad 20.12.2022)

Läs mer:

Fråga statistiktjänsten:

Pensionstagarnas arbete

Producent: Pensionsskyddscentralen
Statistikens hemsida: https://www.etk.fi/sv/forskning-statistik-och-prognoser/statistik/pensionstagarnas-arbete/
Ämnesområde: Arbete, löner och försörjning
Statistiken ingår i Finlands officiella statistik (FOS): Nej

Beskrivning

Statistiken beskriver arbetet som arbetspensionsförsäkrade pensionstagare i arbetsför ålder utför samt deras genomsnittliga inkomster och arbetspensioner.

Datainnehåll

Statistiken innehåller uppgifter om pensionstagarnas arbete bland befolkningen i den arbetsföra åldern. Arbetet studeras utöver personantal dessutom med hjälp av befolkningsandelar och tidsmässiga förändringar. Även uppgifter om pensionstagarnas medelpensioner och -inkomster ingår.

Klassificeringar

Kön, ålder, pensionsslag, sjukdomshuvudgrupp.

Datainsamlingsmetoder och informationskälla

Uppgifterna om pensionstagarnas arbete grundar sig på uppgifter i arbetspensionssystemets inkomst- och pensionsregister.

Uppgifter om sysselsättningsgrader grundar sig på Statistikcentralens arbetskraftsundersökning. Arbetskraftsundersökningen

Uppdateringsintervall

En gång om året.

Tid för färdigställande eller publicering

Uppgifterna publiceras i slutet av året som följer på statistikåret. Publiceringstidpunkten meddelas årligen i publiceringskalendern för statistik https://www.etk.fi/sv/forskning-statistik-och-prognoser/statistik/publiceringskalender/.

Tidsserie

Tidsserien börjar med år 2007.

Ämnesord

pensionärer, sysselsättning, fortsatt arbete, förvärvsarbete, sysselsättningsgrad, äldre arbetstagare, arbetspensioner

Kontaktinformation

Begrepp som gäller arbete

Arbetspensionssystemet

Arbetspensionssystemet fördelar sig i den privata och den offentliga sektorn.

Största delen av dem som arbetar på den privata sektorn försäkras inom ramen för lagen om pension för arbetstagare, ArPL.

De som arbetar inom den offentliga sektorn försäkras i huvudsak enligt lagen om pension för den offentliga sektorn, OffPL. Av lagen omfattas personer anställda av Kevas medlemssamfund, staten, evangelisk-lutherska kyrkan och Folkpensionsanstalten. Inom den offentliga sektorn finns de flesta försäkrade inom kommunen.

Arbetspensionsförsäkrad, försäkrad

En person som vid tidpunkten för statistikföringen eller tidigare har varit anställd eller företagare och som vid ett pensionsfall har rätt till arbetspension.

Arbetspensionsförsäkrat arbete

Arbete som utförs i åldern 17–67 år ska arbetspensionsförsäkras. Försäkringsskyldigheten upphör vid 68 års ålder och den gäller inkomster som under en månad uppgår till åtminstone gränsbeloppet (61,37 euro/mån år 2021). Även pensionstagarnas förvärvsarbete ska försäkras, och pension tjänas in för det.

Eftersom försäkringsskyldigheten upphör i slutet av den månad då 68 års ålder uppnås, sträcker sig statistiken Pensionstagarnas arbete till 67-åringarna.

Arbetspensionsförsäkrad företagarverksamhet

Företagarverksamheten måste försäkras om årsarbetsinkomsten är minst 8 063,57 euro (år 2021). Även företagarverksamhet som en pensionstagare bedriver ska försäkras. Undantag är företagare som är ålderspensionerade med stöd av arbetspensionslagarna. De omfattas inte av den obligatoriska FöPL-försäkringen men kan teckna en frivillig FöPL-försäkring. Av den här anledningen fattas en del av de företagare som tagit ut pension från materialet, även om de fortsätter som företagare.

Som förvärvsarbetande anses både de företagare som omfattas av den obligatoriska FöPL-försäkringen och de som omfattas av den frivilliga FöPL-försäkringen. Med företagare avses i FöPL en person som förvärvsarbetar, men som inte utför arbetet i ett tjänste- eller anställningsförhållande. Även företagarens familjemedlem är en företagare om hen arbetar i företaget men arbetet inte utförs i ett anställningsförhållande.

Enligt LFöPL ska årsarbetsinkomst som är minst 4 031,78 euro (år 2021) försäkras. Den som bedriver gårdsbruk på en brukningsenhet med minst fem LFöPL-hektar och själv deltar i arbetet ska teckna en LFöPL-försäkring. Försäkringsskyldigheten gäller också familjemedlemmar som i huvudsak arbetar på brukningsenheten.

LFöPL har från och med år 2009 också omfattat stipendietagare som bedriver vetenskaplig forskning eller konstnärlig verksamhet.

Även LFöPL-verksamhet som en pensionstagare bedriver kan försäkras om förutsättningarna för LFöPL uppfylls.

I arbete

Person som under kalendermånaden arbetat i ett arbete för vilket pension tjänats in eller varit arbetspensionsförsäkrad utifrån FöPL- eller LFöPL-verksamhet.

I arbete vid slutet av året

Person som arbetat under december eller vid slutet av året (beroende på anmälningssätt). Det här orsakar små skillnader i statistiken i siffrorna för årets slut.

Begrepp som gäller pensionen

Pensionstagare

Person som får arbetspension som grundar sig på den egna yrkesbanan. Även om de som får partiell förtida ålderspension inte anses vara pensionerade, anses de i den här statistiken vara pensionstagare.

Sjukpension

Sjukpension (i arbetspensionslagarna används termen invalidpension) kan beviljas personer i åldern 17–63 år som har en sjukdom som nedsätter arbetsförmågan, om arbetsoförmågan kan uppskattas fortgå minst ett år. Full sjukpension beviljas om arbetsförmågan är nedsatt med minst 3/5. Delinvalidpension betalas om arbetsförmågan är nedsatt med 2/5–3/5.

Sjukpensionen kan beviljas som rehabiliteringsstöd på viss tid eller som pension tills vidare utan fastställt slutdatum. Rehabiliteringsstöd betalas till en arbetsoförmögen person om det kan bedömas att sjukdomen eller skadan sannolikt kan lindras eller botas genom vård eller rehabilitering. Även rehabiliteringsstöd kan beviljas till beloppet av delpension. Rehabiliteringsstöd räknas här som sjukpension.

Sjukpension kan beviljas antingen till fullt belopp eller som delpension. Den som får sjukpension har rätt att använda sin återstående arbetsförmåga för förvärvsarbete vid sidan av pensionen. Den som får full sjukpension kan ha arbetsinkomster upp till 40 procent av sin stabiliserade medelinkomst. Full sjukpension omvandlas till delinvalidpension om inkomsterna överstiger 40 procent men understiger 60 procent av den stabiliserade inkomstnivån före pensionen. Utbetalningen av pensionen kan avbrytas om inkomsterna överstiger inkomstgränsen.

Ålderspension

Man kan gå i pension flexibelt i åldern 63–68 år när man upphör att arbeta med det arbete från vilket man går i pension. Utöver den allmänna regeln finns det på den offentliga sektorn en del undantagsgrupper i vilka man kan gå i pension före den allmänna pensionsåldern. Sådana grupper finns till exempel inom försvarsmakten.

Ålderspension är inget hinder för arbete, och de pensionstida förvärvsinkomsterna inverkar inte på utbetalningen av pensionen. Pension som tjänats in för arbete som utförts vid sidan av ålderspensionen beviljas tidigast vid 68 års ålder.

Den partiella förtida ålderspensionen ersatte deltidspensionen år 2017. För att ta ut den krävs det inte att anställningen upphör, och i den här statistiken anses de som tar ut den partiella ålderspensionen således inte som ålderspensionerade. De är ändå med i tabellerna som gäller samtliga pensionstagare. Uppgifter om dem som får partiell ålderspension finns också i separata tabeller.

Övriga begrepp

Ålder

Personens ålder vid utgången av granskningsåret. Med personer i arbetsför ålder eller de i aktiv ålder avses här 17–67-åringar. I den här åldern ska arbetet arbetspensionsförsäkras och uppgifterna om deltagande i arbete sparas i arbetspensionssystemets register.

Med åldern det går att välja ålderspension avses 63–67-åringar. I den här åldern kan man välja när man går i pension.

Arbete vid sidan av pension

Som arbetande vid sidan av pensionen tolkas de personer som får någon arbetspension som grundar sig på den egna yrkesbanan och samtidigt arbetar i ett arbete för vilket pension tjänas in. Eftersom pension alltid betalas för en hel kalendermånad är redan en dag med arbete vid sidan av pensionen under en sådan månad sådant arbete som utförs vid sidan av pensionen.