Ålderspensionen multipliceras med den för födelseårskullen fastställda livslängdskoefficienten. Koefficienten är densamma under hela den tid som pensionen betalas ut.  

Den som går i pension kan ha rätt till ålderspension vid en ålder som är lägre än 62 år. Om hen går i pension före 62 års ålder, tillämpas på ålderspensionen den koefficient som fastställts för det år då pensionen börjar. Koefficienten ändras inte längre när personen fyller 62 år. I sådana fall kan alltså den livslängdskoefficient som tillämpats på ålderspensionen skilja sig från den koefficient som beräknats för personens egen åldersgrupp.  

Om pensionstagaren har beviljats pension redan före 2010, har ingen livslängdskoefficient tillämpats på den löpande pensionen. Om pensionstagaren emellertid arbetar vid sidan av pensionen och tjänar in ny pension, tillämpas livslängdskoefficienten på den nya pensionsdelen när den beviljas, om pensionstagaren är född 1948 eller senare.

På andra webbplatser:

När man går i invalidpension

Livslängdskoefficienten tillämpas på sådana invalidpensioner, där pensionsfallet inträffar år 2010 eller senare. Efter det ändras livslängdskoefficienten inte beträffande denna pension, inte heller när pensionen ändras till ålderspension.

Livslängdskoefficienten tillämpas dock på ny pension som invalidpensionstagaren tjänat in under tiden med pension, när invalidpensionstagaren uppnår pensionsåldern för ålderspension och den nya pensionsdelen beviljas.

Invalidpensionen multipliceras med livslängdskoefficienten när pensionen börjar. Beloppet av den invalidpension som tillvuxit före pensionsfallet multipliceras med den livslängdskoefficient som fastställts för dem som fyller 62 under pensionsfallsåret.

Med livslängdskoefficienten multipliceras den intjänade pensionen, men inte pensionen för den återstående tiden fram till ålderspensionen. Detta innebär att livslängdskoefficienten är mildare när den tilllämpas på invalidpension än när den tillämpas på ålderspension för personer i samma ålder. Den tillämpas endast på en del av pensionen och har fastställts enligt den förväntade livslängden i en äldre åldersgrupp. Om livslängden ökar enligt prognoserna, beskärs pensionerna kraftigare av livslängdskoefficienten för yngre åldersgrupper.

Från och med år 2027 multipliceras hela invalidpensionen, alltså också pensionsdelen för återstående tid, med livslängdskoefficienten. Då knyts den lägsta pensionsåldern till den förväntade livslängden och livslängdskoefficienten börjar fastställas på ett sätt som gör den mildare.

På andra webbplatser:

I pensionsberäkningar används uppskattade livslängdskoefficienter

För att kunna göra beräkningar av arbetspensionsbeloppen gör Pensionsskyddscentralen upp prognoser om livslängdskoefficenterna utgående från Statistikcentralens befolkningsprognoser. Prognoserna uppdateras årligen med utfallet av dödlighetstalen och eventuella nya prognosantaganden från Statistikcentralen.   

I pensionsbeloppet som räknats på arbetspensionsutdraget har livslängdskoefficientens inverkan beaktats.  

På andra webbplatser:

Livslängdskoefficienten tillämpas inte i följande fall:

  • pensionstagaren är född före 1948
  • pensionen (inte deltidspension) har börjat före år 2010
  • arbetsoförmågan har inträtt före år 2010
  • invalidpension ändras till ålderspension
  • en militär har fått rätt till pension före år 2010
  • registrerad tilläggspension inom privata sektorn räknas ut.

Folkpensionen justeras inte med livslängdskoefficient

Hur mycket en pensionstagare totalt får i pension påverkas också av folkpensionen. Livslängdskoefficienten tillämpas inte på folkpensionens belopp. 

Folkpensionen fastställs utgående från arbetspensionens belopp när pensionen börjar. Folkpensionen ändras årligen utgående från hur priserna har stigit. Ibland görs särskilda nivåhöjningar. 

För den som får folkpension kompenserar folkpensionen ungefär hälften av livslängdskoefficientens inverkan på arbetspensionen. För den som får garantipension kompenserar folkpensionen och garantipensionen för livslängdskoefficientens hela effekt. 

Information om hur folkpensionens belopp räknas finns på sidan Folkpensionsförmåner. 

Läs mer på Etk.fi:

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.