En strukturell pensionsreform genomfördes i Kroatien år 1998. I och med reformen tog man i bruk obligatoriska och fullt fonderade pensionskonton. Det finns ingen bosättningsbaserad pension, utan pensionen grundar sig på arbete. Pensionssystemet tryggar en försäkrad ålderdom och ger också skydd vid dödsfall och arbetsoförmögenhet.

I systemets tre pelare ingår följande:

  1. Första pelaren: Obligatorisk fördelningssystemsfinansierad pension som baserar sig på allmän solidaritet.
  2. Andra pelaren: Obligatorisk fondpension som baserar sig på individuella sparkonton.
  3. Tredje pelaren: Frivillig pension som baserar sig på individuella besparingar.

Förmåner från den obligatoriska fondpensionen utbetalas om den försäkrade uppfyller villkoren för socialförsäkringspension.

Beräkningsformeln består av personliga poäng, av en på pensionstyp beroende varierande koefficient och pensionens egentliga värde.

Med de försäkrades avgifter finansieras också invalid- och familjepensionsförmåner och förmåner som betalas för arbetsolycksfall och yrkessjukdomar.

Staten deltar i kostnaderna för armén, polispersonal, tjänstemän, folkvalda, ministrar och handikappade krigsveteraner.

På andra webplatser:

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.