Yrkesbanans längd, dess placering i tiden och inkomsterna under den aktiva tiden påverkar pensionens nivå. Arbetslivslängden har också konsekvenser för pensionssystemets ekonomiska hållbarhet. De samhällspolitiska målen att förlänga arbetslivet och höja sysselsättningsgraden ökar behovet av forskningsbaserad kunskap om ämnet.

Under programperioden bedriver vi forskning i de skeden och förändringar under yrkesbanan som är av betydelse för pensionen och undersöker yrkesbanornas längd och förvärvsinkomster och förändringar i dessa i olika befolkningsgrupper. Ett centralt delområde för forskningen är yrkesbanorna bland de äldsta som är i förvärvsaktiv ålder, men föremål för forskning är också skedena i början och mitten av yrkeslivet och i synnerhet förändringar och avbrott i yrkesbanorna. Allt fler arbetar och får pension samtidigt. Under programperioden forskar vi därför i hur allmänt det är att arbeta och få pension parallellt och vilka orsakerna är.

Aktueltt

Var tionde ung man riskerar att stanna utanför arbetslivet

Arbetslöshet, arbetsoförmåga och sjukdomar försvårar ungdomarnas inträde i arbetslivet. Dessa ungdomars arbetsinkomster förblir små, vilket ofta också leder till ett svagare pensionsskydd, visar en ny doktorsavhandling.

Läs mer:


Ställningen på arbetsmarknaden för 55–64-åringarna förändrats i Europa

Nästan hälften av de europeiska 55–64-åringarna stod utanför arbetsmarknaden i mitten av 1990-talet. Tjugo år senare var andelen som stod utanför arbetsmarknaden längre endast en dryg tredjedel. I många länder har förtidspensionernas andel minskat. Skillnaderna mellan länderna är ändå stora.

Läs mer: