Antalet arbets- och folkpensionstagare bosatta utomlands och genomsnittlig totalpension efter bosättningsland

Tabellen i Excel-format
Tabellens data i statistikdatabasen
Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över pensionstagarna i Finland

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.