I Pensionsskyddscentralens rapportserie publiceras översikter, utredningar och kalkyler som betjänar utvärderingen och utvecklingen av pensionsskyddet. Utgångspunkten för rapporterna är att producera information om aktuella frågor som ska utredas och teman som är av betydelse för utvecklingen av pensionsskyddet och finansieringen av det.

Publikationerna finns tillgängliga i elektronisk form i publikationsarkivet Julkari. Nedan en lista över de nyaste publikationerna i serien. Äldre publikationer kan du söka och ladda ner i Julkari.

På andra webbplatser:

Nyaste rapporter

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.