Arbetspensionssystemet: inkomstpension och för de som är födda 1.1.1960 eller senare en obligatorisk fondpension. Vissa yrkesgrupper omfattas av obligatoriska yrkesbaserade tilläggspensionssystem, som gör det möjligt att gå i pension före den allmänna pensionsåldern.

Ingen bosättningsbaserad folkpension. Minimiförsörjningen tryggas med jämnstora minimipensioner som är inkomstprövade.

Arbetspensionen omfattar löntagare och företagare (också lantbruksföretagare).

För att bevilja pension krävs en försäkringstid på 15 år, varav 12 år måste vara arbete. Försäkringstiden som används för att bestämma pensionen ställs i proportion till tid som utförts i farligt arbete.

Inkomstpension finansieras enligt fördelningsprincipen och fondpension är fullt fonderad.

På andra webplatser:

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.