Finland har en bilateral överenskommelse om social trygghet med Australien, Chile, Förenta staterna, Indien, Israel, Japan, Kanada, Kina, Quebec och Sydkorea.

De bilaterala överenskommelserna inbegriper inte alla de förmåner som EU-förordningen om social trygghet täcker. Alla överenskommelser inbegriper dock pensioner, men t.ex. överenskommelserna med Förenta staterna och Kanada gäller inte lagstadgad försäkring mot olycksfall i arbetet eller de flesta förmåner som Folkpensionsanstalten betalar i Finland. Överenskommelsen med Kina gäller närmast försäkringen.

Arbete i ett avtalsland

Under rubrikerna nedan hittar du mera information om utsändning av arbetstagare, företagare, stipendietagare och offentligt anställda till länder med vilka Finland har en överenskommelse om social trygghet.

Om din finländska arbetsgivare sänder ut dig för att arbeta tillfälligt i ett land med vilket Finland har en överenskommelse med social trygghet, kan du under vissa förutsättningar fortsättningsvis vara socialförsäkrad i Finland.

Förutsättningarna för att en arbetstagare ska betraktas som utsänd beskrivs närmare på sidan Arbete utomlands.

Arbetsgivaren kan ansöka om intyg för utsänd arbetstagare genom e-tjänsten. Närmare information finns på sidan Ansökan om intyg och bakom länkarna nedan.

När du arbetar utomlands som företagare omfattas du i regel av socialförsäkringen i det land där du arbetar. Då betalas alla socialförsäkringsavgifter i arbetslandet enligt lagstiftningen där. Du får också socialförsäkringsförmåner enligt arbetslandets lagar.

Bestämmelserna om företagare i de bilaterala överenskommelserna skiljer sig från varandra, men i de nyaste överenskommelserna finns bestämmelser om företagare. En utsänd företagare kan fortsättningsvis omfattas av socialförsäkringen i Finland under en viss tid som bestäms i överenskommelsen.

Med Förenta staterna finns det en särskild överenskommelse om att företagare som är bosatta i Finland och tillfälligt flyttar sin verksamhet till Förenta staterna för högst ett år kan ha sin FöPL-försäkring i kraft i Finland. En förutsättning är att företagaren ska ha haft en FöPL-försäkring i kraft i minst 4 månader före utresan till Förenta staterna. En företagare som ska börja arbeta i Förenta staterna ska ansöka om intyget FI/USA 1A som ett bevis på att han eller hon omfattas av socialförsäkringen i Finland. Ansök om intyget hos Pensionsskyddscentralen.

Om arbetet fortgår mer än ett år i USA, kan företagaren inte längre omfattas av socialförsäkringen i Finland och FöPL-försäkringen kan inte längre vara i kraft.

I fråga om utlandsarbete jämställs stipendietagare med företagare. De finns endast lite bestämmelser om företagare i de bilaterala överenskommelserna om social trygghet.

Enligt överenskommelsen med Förenta staterna kan en stipendietagare som åker från Finland till Förenta staterna för högst ett år omfattas av socialförsäkringen i Finland under den tid som arbetet i USA fortgår. En förutsättning är att stipendietagaren omedelbart före utresan har omfattats av socialförsäkringen i Finland och att han eller hon har en LFöPL-försäkring under den tid som utlandsarbetet fortgår.

Stipendietagaren ska ansöka om ett intyg om att han eller hon omfattas av socialförsäkringen i Finland så länge arbetet i Förenta staterna fortgår. Ansök om intyget hos Pensionsskyddscentralen.

Stipendietagare som åker till Förenta staterna för mer än ett år kan ansöka om undantag (dispens) för att omfattas av den sociala tryggheten i Finland.

Också med andra avtalsländer har man kommit överens om undantag enligt vilka stipendietagare kan omfattas av socialförsäkringen i Finland.

Pensionsskyddscentralen ger närmare information om dessa undantag.

På andra webbplatser:

Om du arbetar som offentligt anställd i något land med vilket Finland har en överenskommelse om social trygghet, får du närmare information om din arbetspensionsförsäkring hos Pensionsskyddscentralen.

Läs mer på Etk.fi:

På andra webbplatser:

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.