Största delen av löntagarna omfattas av det allmänna socialförsäkringssystemet. Den offentliga sektorn, företagarna, lantbrukarna och en del av yrkesutövarna har egna ersättande system. Det finns ett fördelningssystem i Italien.

Arbetsgivarspecifikt, frivilligt tilläggspensionsskydd har ordnats för ca 11 procent av de anställda.  Som en utveckling av tilläggspensionssystemet har TFR-avgångsbidragssystemet (Trattamento di Fine Rapporto) ändrats till att i huvudsak bli pensionssparande i olika pensionskassor. Med garantifonden tryggar man utbetalningen av avgångsbidrag ifall arbetsgivaren är betalningsoförmögen.

Minimitryggheten består av inkomstprövade ålders- och invalidpensioner som finansieras med skattemedel.

Ålderspension i det nya pensionssystemet: pensionen bestäms utgående från de avgifter som betalats in under hela den yrkesaktiva tiden och för att få pension krävs förutom uppnådd ålderspensionsålder också att man varit försäkrad i minst 20 år.

På andra webplatser:

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.