Detaljerna för att räkna ut kompletteringskoefficienten, aktieavkastningskoefficienten och beräkningsräntan har avtalats i en av Arbetspensionsförsäkrarna TELA rf tillsatt delegation för beräkningsgrundsärenden.

Kompletteringskoefficienten och beräkningsräntan

För att kunna räkna ut kompletteringskoefficienten och beräkningsräntan behöver Pensionsskyddscentralen uppgifter en gång i månaden om pensionsbolagens, -stiftelsernas, -kassornas och Sjömanspensionskassans solvenskapital och den ansvarskuld som avses vid solvensberäkningen.

Aktieavkastningskoefficienten

För att kunna räkna ut aktieavkastningskoefficienten behöver Pensionsskyddscentralen uppgifter per månad om pensionsanstalternas

  • aktieavkastningar enligt aktier som är föremål för handel på en reglerad marknad i övriga utvecklade stater enligt i lagen om beräkning av solvensgränsen för pensionsanstalter och om diversifiering av placeringar
  • om täckning av kapital som är bundet vid aktier som är föremål för handel på en reglerad marknad i övriga utvecklade stater dvs. det genomsnittliga antalet placerade aktier.

För att ta fram aktieavkastningen per månad räknar pensionsanstalterna först ut aktieavkastningen från början av året till sluten av den anmälda månaden och för den föregående månaden enligt Dietz-formeln i Finansinspektionens anvisning.

Att lämna in uppgifterna

Pensionsskyddscentralen begär i slutet av varje månad uppgifter av pensionsanstalterna för att kunna räkna ut koefficienterna.

Pensionsanstalternas solvenskapital och ansvarsskuld som används för att räkna ut avsättningskoefficienten och beräkningsräntan definieras i de nedan nämnda lagrummen och i Finansinspektionens föreskrifts- och anvisningssamling.

På andra webplatser:

Solvenskapital: 

Ansvarsskulden/pensionsansvaret

Arbetspensionsanstalters solvens:

Dietz-formeln finns på Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar:

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.