Enligt skyldigheten att avsätta medel till fonder har ArPL-pensionsanstalterna och Sjömanspensionskassan en skyldighet att överföra medel till det aktieavkastningsbundna tilläggsförsäkringsansvaret. Den årliga avsättningens storlek är ett belopp av ålderspensions- och invalidpensionsansvaret och utjämningsavsättningen som motsvarar en femtedel av aktieavkastningskoefficienten.

Aktieavkastningskoefficienten bestäms enligt den vägda genomsnittliga avkastningen minus en procentenhet på ArPL-pensionsanstalternas och Sjömanspensionskassans aktieplaceringar som är föremål för handel på en reglerad marknad i utvecklade stater.

Pensionsskyddscentralen räknar ut aktieavkastningskoefficienten en gång i månaden på basis av uppgifterna om realiserad aktieavkastning som pensionsanstalterna lämnat in. Aktieavkastningskoefficienten kan räknas ut för hela kalenderåret, när uppgifterna för alla månaden är tillgängliga.

Arbetspensionsförsäkrarna TELA rf uträknar kvartalsvis aktieindexens viktvärden, som behövs för förhandsberäkningen av det aktieavkastningsbundna tilläggsförsäkringsansvaret. Promemoriorna över TELA:s publicerade viktvärden finns på TELA:s webbsidor (Pensionstillgångar och ekonomisk->Beräkning av aktieavkastningen).

Aktieavkastningskoefficienten och de uppskattade värdena publiceras som tidsserie (endast på finska) i Pensionsskyddscentralens webbtjänst Arbetspensionslagstiftningen.

(Uppdaterad 24.1.2024)

På andra webbplatser:

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.