Stor ökning i antalet beviljade intyg

Tabell:

Antalet A1-intyg som Pensionsskyddscentralen beviljade år 2023 ökade till mer än det dubbla jämfört med året innan. Ökningen berodde i huvudsak på en precisering av anvisningarna. I januari 2023 gavs anvisningar om att A1-intyg ska ansökas också för korta arbets- och utbildningsresor.

A1-intyget visar vilket lands socialförsäkringslagstiftning intygsinnehavaren omfattas av. Intyg som bevisar rätten till den sociala tryggheten i Finland utfärdas av Pensionsskyddscentralen.

År 2023 beviljades sammanlagt 31 400 stycken A1-intyg på Pensionsskyddscentralen. Allt som allt avgjordes 34 000 ansökningar om rätten att omfattas av den finländska sociala tryggheten under utlandsarbete.

Av intygen beviljades den största delen till arbetstagare. Deras andel av alla som får intyg är årligen över 80 procent. I fjol utfärdades 26 500 stycken intyg som gällde arbetstagare, vilket var över det dubbla antalet jämfört med året innan.

Intygen som beviljades till offentligt anställda ökade till över det fyrdubbla jämfört med året innan. Antalet intyg som gällde dem var 3 200 stycken år 2023.

Antalet A1-intyg som beviljades till företagare fortsatte år 2023 den ökning som redan börjat tidigare. Till dem utfärdades allt som allt 980 intyg. I antalen intyg för andra persongrupper skedde inga betydande ändringar i förhållande till de föregående åren.

Av de utfärdade intygen år 2023 var giltighetstiden minst två år för nära 40 procent. Intygen för långa tider var av alla intyg som utfärdades över det dubbla jämfört med året innan. Arbetsgivare kan till sådana arbetstagare som reser ofta i stället för enstaka intyg ansöka om ett intyg som är giltigt i två år i sänder och täcker arbete i alla EU-länder.

Av de utfärdade A1-intygen gällde 55 procent arbete i flera länder. I fall med ett arbetsland var de vanligaste destinationsländerna Sverige och Spanien.

Av de personer som fick intyg är största delen årligen män. År 2023 ökade ändå kvinnornas andel av dem som fick intyg från de tidigare dryga 20 procent till 32 procent.

(Uppdaterad 30.1.2024)

Tabeller:

Läs mer på Etk.fi:

Statistik från Europakommissionen:

Ta kontakt:

Statistik över försäkring av utlandsarbete och över utsända arbetstagare

Producent: Pensionsskyddscentralen
Statistikens webbsida: Statistik över försäkring av utlandsarbete och över utsända arbetstagare
Ämnesområde: Socialskydd
Statistiken ingår i Finlands officiella statistik (FOS): Nej
ISSN: 2669-9044

Beskrivning

Statistiken beskriver antalet personer som sänts från Finland till EU-länder och länder med överenskommelser om social trygghet samt antalet personer som arbetar i två eller flera länder.

Datainnehåll

Statistiken innehåller uppgifter om avgöranden som gäller tillämpningen av den finländska sociala tryggheten.

Klassificeringar

destinationsland, ålder, kön, persongrupp, intygets giltighetstid

Datainsamlingsmetoder och informationskälla

Uppgifterna grundar sig på Pensionsskyddscentralens avgöranden om tillämpning av den finländska sociala tryggheten.

Uppdateringsintervall

En gång om året.

Tid för färdigställande eller publicering

Uppgifterna publiceras under första hälften av året efter statistikåret. Publiceringstidpunkten meddelas årligen i publiceringskalendern på http://etk.fi/sv/forskning-statistik-prognoser/statistik/publiceringskalender/.

Tidsserie

Statistiken ges ut från och med år 2019. Tidsserien börjar med år 2005.

Ämnesord

socialförsäkring, arbetskraftens rörlighet, utsända arbetare, utlandsarbete, EU-förordningen om social trygghet, A1-intyg, överenskommelse om social trygghet

Kontaktuppgifter

A1-intyg, intyg för utsänd arbetstagare

Intyg som visar vilket lands socialförsäkringslagstiftning intygsinnehavaren omfattas av.

Personer som omfattas av den finländska sociala tryggheten behöver ett intyg (A1-intyg inom EU/EES-området) när de åker till ett EU/EES-land, Schweiz, Storbritannien eller ett land med överenskommelse om social trygghet, för att pensionen ska tillväxa i Finland. Intyget utfärdas av Pensionsskyddscentralen på ansökan.

Arbetstagare i flera länder

Person som regelbundet arbetar i två eller flera länder.

Automatiskt avgörande

Ett avgörande där handläggningssystemet avgör ansökan automatiskt utan att en handläggare behandlar ansökan.

Dispens

Myndigheter kan komma överens om att socialförsäkringslagstiftningen som tillämpas på en person fastställs avvikande från de normala bestämmelserna i EU-förordningen eller överenskommelserna om social trygghet, till exempel med anledning av en lång arbetsperiod utomlands.

EU-förordningen om social trygghet

Socialförsäkringen för personer som rör sig mellan Europeiska unionens medlemsstater regleras i EU-förordningen om social trygghet 883/2004.

Förordningen tillämpas i EU-länder samt i Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz.

På Storbritannien tillämpas utträdesavtalet eller handels- och samarbetsavtalet.

Handläggningstid

Handläggningstiden är den tid som pågår från och med den dag ansökan tas emot på Pensionsskyddscentralen till och med den dag då Pensionsskyddscentralen avgjort ärendet.

Persongrupp

Persongrupperna som används i statistiken är arbetstagare, sjöman, stipendietagare, offentligt anställd, flygpersonal och företagare.

Persongruppsindelningen grundar sig på EU-förordningen om social trygghet och överenskommelserna om social trygghet.

Utsänd arbetstagare

En arbetstagare som en finländsk arbetsgivare sänder utomlands för att arbeta där tillfälligt. Den utsända arbetstagaren tjänar in pension enligt de finländska lagarna, om villkoren för utsändning i EU-förordningen om social trygghet eller i de bilaterala överenskommelserna om social trygghet uppfylls.

Ålder

I statistiken används den ålder som personen har i slutet av statistikåret.

Ändring av utsändningen

Arbetsgivaren eller arbetstagaren anmäler om en ändring av utsändningen utomlands, till exempel om utsändningen upphör tidigare än planerat.

Överenskommelse om social trygghet

En överenskommelse mellan två länder genom vilken den sociala tryggheten för personer som rör sig mellan dessa länder regleras.

Finland har överenskommelser om social trygghet med Australien, Chile, Indien, Israel, Japan, Kanada, Kina, Quebec, Republiken Korea och USA.

Kvalitetsbeskrivning: Statistik över försäkring av utlandsarbete och över utsända arbetstagare 2023

Statistiken om försäkring av utlandsarbete och utsända arbetstagare produceras i Pensionsskyddscentralen.

I lagen om Pensionsskyddscentralen slås det fast att Pensionsskyddscentralen (PSC) bland annat har som uppgift att föra statistik över sitt verksamhetsområde. Inom PSC är det planeringsavdelningen som gör upp statistiken.

PSC står för kostnaderna för produktionen av statistiken.

Relevans

Statistiken beskriver antalet utsända arbetstagare och antalet personer från vissa andra persongrupper som sänts ut från Finland till EU-länderna och länderna med överenskommelser om social trygghet. Uppgifterna grundar sig på Pensionsskyddscentralens avgöranden om tillämpning av den finländska sociala tryggheten.

Pensionsskyddscentralen avgör på ansökan huruvida den finländska sociala tryggheten tillämpas på arbetstagare, offentligt anställda och företagare i situationer i vilka det är fråga om en möjlighet att fortsätta omfattas av den finländska sociala tryggheten i enlighet med EU-förordningen om social trygghet. Personer som kan fortsätta att omfattas av den finländska sociala tryggheten utfärdas ett A1-intyg.

Pensionsskyddscentralen avgör också om en person kan få ett intyg eller ett beslut om att den finländska sociala tryggheten tillämpas utifrån de gällande överenskommelserna om social trygghet.

Det är endast Pensionsskyddscentralen som har befogenheten att avgöra de ovan nämnda ärendena. Således ger statistiken en omfattande helhetsbild över utsända arbetstagare och andra persongrupper som åker från Finland till EU-länder och länder med överenskommelser om social trygghet.

Statistiken omfattar inte

  • personer som arbetar i ett lokalt anställningsförhållande inom EU-området och i länderna med överenskommelser om social trygghet
  • personer som arbetar utanför EU-området och länderna med överenskommelser om social trygghet.

En person kan få flera intyg under samma år och därför går det inte att direkt från statistiken se hur många personer årligen skickats från Finland till EU-länderna och länderna med överenskommelser om social trygghet. Pensionsskyddscentralen övervakar inte hur de personer som fått intyg de facto rör sig mellan olika länder.

Utifrån uppgifterna i statistiken går det heller inte att dra slutsatser om personerna med stöd av arbetsrättsliga regler är utsända arbetstagare eller om de kan omfattas av direktiv för utsända arbetstagare eller andra motsvarande bestämmelser.

I statistiken presenteras antalet inkomna och avgjorda ansökningar uppdelade enligt land och persongrupp. Uppgifterna är indelade enligt ålder, kön och destinationsland.

Noggrannhet och tillförlitlighet

Uppgifterna i statistiken grundar sig på helhetsmaterialet av de avgöranden som Pensionsskyddscentralen årligen gjort samt de inkomna ansökningarna. Materialet har sammanställts utifrån uppgifterna om de åtgärder som används i pensionssystemet.

Fel som upptäcks i statistiken rättas omgående på webbplatsen. Om betydande fel skrivs ett separat meddelande.

Aktualitet och punktlighet

Statistikuppgifterna publiceras en gång om året, under första hälften av året efter statistikåret. Publiceringstidpunkten finns i publiceringskalendern på PSC:s webbplats https://www.etk.fi/sv/forskning-statistik-prognoser/statistik/publiceringskalender/.

Uppgifterna i statistiken är slutliga.

Samanvändbarhet och jämförbarhet

Statistiken ges ut från och med år 2019. Tidsserien har producerats retrospektivt till statistikåret 2005.

Bland annat följande ändringar inverkar på jämförbarheten av tidsserierna:

  • Registret som är grund för statistiken ändrades år 2015.
  • Antalet EU-länder och länder med överenskommelser om social trygghet har ökat.
  • Definitionerna av persongrupperna har ändrat till följd av författningsändringar.
  • Kännedomen om intygens betydelse har ökat. Det har i sig inverkat på att antalet intygsansökningar ökat.

Europeiska kommissionen publicerar regelbundet statistikrapporter om arbetskraftens rörlighet inom EU samt om de utfärdade A1-intygen. Statistikens uppgifter om A1-intyg som beviljas av Finland grundar sig på Pensionsskyddscentralens avgöranden och är i huvudsak enhetliga med den här statistiken.

Tillgänglighet och tydlighet

Statistikuppgifterna publiceras årligen på statistikens hemsida och i PSC:s statistikdatabas på adressen https://tilastot.etk.fi.

Beskrivning av statistiken finns på statistikens webbsida.

Närmare information om statistiken ges av PSC:s statistiktjänst tilastot.

 

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.