De beviljade intygens antal ökade under det andra coronaåret

Intyg om rätten att omfattas av den sociala tryggheten i Finland beviljade av Pensionsskyddscentralen åren 2014–2021, efter kön

Tabell:

År 2021 beviljade Pensionsskyddscentralen 10 100 intyg om rätten att omfattas av den finländska sociala tryggheten under utlandsarbete. Antalet var 800 fler än året innan.

Allt som allt avgjordes 12 000 ansökningar om rätten att omfattas av den finländska sociala tryggheten under utlandsarbete, vilket var 1 000 fler än året innan.

Av intygen utfärdades 80 procent till män. Över 60 procent av dem som fick intyg var under 45 år.

Av de beviljade intygen gällde över 40 procent arbete i flera länder. De här personerna kan ha flera arbetsgivare i flera olika länder eller arbeta regelbundet i flera länder för samma arbetsgivare. Av arbetstagarna och företagarna arbetade ca hälften i flera länder. Av intygen som beviljades chaufförer gällde samtliga intyg arbete i flera länder.

Arbete i flera länder var vanligare hos män. Av intygen beviljade till dem gällde 46 procent arbete i flera länder, när motsvarande andel för kvinnor var 30 procent.

Av intygen som gällde arbete i ett land beviljades flest till Sverige. I fall med ett arbetsland var männens vanligaste destinationsländer Sverige, Tyskland och Frankrike. För kvinnor var de vanligaste länderna Spanien, Belgien och Tyskland. Av enskilda länder, till vilka över hundra intyg beviljades, var kvinnorna i majoritet endast i Belgien (53 %). Av intygen som beviljades kvinnor som åkte till Belgien utfärdades 77 procent till offentligt anställda.

Beviljade intyg om rätten att omfattas av den sociala tryggheten i Finland efter persongrupp år 2021

Tabell:

Av de beviljade intygen utfärdades över 80 procent till arbetstagare. De offentligt anställdas andel av intygen var 6 procent och företagarnas 5 procent. Övriga persongruppers andelar var alla under 5 procent. Av persongrupperna var det endast bland offentligt anställd, stipendietagare och flygpersonal som kvinnor var i majoritet.

Av de utfärdade intygen hade 60 procent en giltighetstid som var kortare än ett år. De beviljade intygens giltighetstid var i genomsnitt kortast hos stipendietagarna. Av deras intyg var över 80 procent kortare än ett år. Intygens längd var i genomsnitt längst hos chaufförerna, som till största delen utfärdades intyg med en giltighetstid på över ett år.

Andelen intyg som var längre än två år var 7 procent. I genomsnitt beviljades flest intyg som var längre än två år till offentligt anställda och sjömän. Av deras intyg gällde mer än 20 procent en längre tid än två års arbete.

(Uppdaterad 3.2.2022)

Tabeller:

Läs mer:

Ta kontakt:

Statistik över försäkring av utlandsarbete och över utsända arbetstagare

Producent: Pensionsskyddscentralen
Statistikens webbsida: Statistik över försäkring av utlandsarbete och över utsända arbetstagare
Ämnesområde: Socialskydd
Statistiken ingår i Finlands officiella statistik (FOS): Nej
ISSN: 2669-9044

Beskrivning

Statistiken beskriver antalet personer som sänts från Finland till EU-länder och länder med överenskommelser om social trygghet samt antalet personer som arbetar i två eller flera länder.

Datainnehåll

Statistiken innehåller uppgifter om avgöranden som gäller tillämpningen av den finländska sociala tryggheten.

Klassificeringar

destinationsland, ålder, kön, persongrupp, intygets giltighetstid

Datainsamlingsmetoder och informationskälla

Uppgifterna grundar sig på Pensionsskyddscentralens avgöranden om tillämpning av den finländska sociala tryggheten.

Uppdateringsintervall

En gång om året.

Tid för färdigställande eller publicering

Uppgifterna publiceras under första hälften av året efter statistikåret. Publiceringstidpunkten meddelas årligen i publiceringskalendern på http://etk.fi/sv/forskning-statistik-prognoser/statistik/publiceringskalender/.

Tidsserie

Statistiken ges ut från och med år 2019. Tidsserien börjar med år 2005.

Ämnesord

socialförsäkring, arbetskraftens rörlighet, utsända arbetare, utlandsarbete, EU-förordningen om social trygghet, A1-intyg, överenskommelse om social trygghet

Begrepp och definitioner

A1-intyg, intyg för utsänd arbetstagare

Intyg som visar vilket lands socialförsäkringslagstiftning intygsinnehavaren omfattas av.

Personer som omfattas av den finländska sociala tryggheten behöver ett intyg (A1-intyg inom EU/EES-området) när de åker till ett EU/EES-land, Schweiz eller ett land med överenskommelse om social trygghet, för att pensionen ska tillväxa i Finland. Intyget utfärdas av Pensionsskyddscentralen på ansökan.

Arbetstagare i flera länder

Sådan person som i EU-förordningens artikel 13 definieras som en person som regelbundet arbetar i två eller flera EU-länder.

Automatiskt avgörande

Ett avgörande där handläggningssystemet avgör ansökan automatiskt utan att en handläggare behandlar ansökan.

Dispens

Myndigheter kan komma överens om att socialförsäkringslagstiftningen som tillämpas på en person fastställs avvikande från EU-förordningen eller överenskommelserna om social trygghet.

EU-förordningen om social trygghet

Socialförsäkringen för personer som rör sig mellan Europeiska unionens medlemsstater regleras i EU-förordningen om social trygghet 883/2004.

Förordningen tillämpas i EU-länder samt i Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz.

På Storbritannien tillämpas utträdesavtalet eller handels- och samarbetsavtalet.

Handläggningstid

Handläggningstiden är den tid som pågår från och med den dag ansökan tas emot på Pensionsskyddscentralen till och med den dag då Pensionsskyddscentralen avgjort ärendet.

Persongrupp

Persongrupperna som används i statistiken är arbetstagare, sjöman, stipendietagare, offentligt anställd, flygpersonal och företagare.

Persongruppsindelningen grundar sig på EU-förordningen om social trygghet och överenskommelserna om social trygghet.

Utsänd arbetstagare

En arbetstagare som en finländsk arbetsgivare sänder utomlands för att arbeta där tillfälligt. Den utsända arbetstagaren tjänar in pension enligt de finländska lagarna, om villkoren för utsändning i EU-förordningen om social trygghet eller i de bilaterala överenskommelserna om social trygghet uppfylls.

Ålder

I statistiken används den ålder som personen har i slutet av statistikåret.

Ändring av utsändningen

Arbetsgivaren eller arbetstagaren anmäler om en ändring av utsändningen utomlands, till exempel om utsändningen upphör tidigare än planerat.

Överenskommelse om social trygghet

En överenskommelse mellan två länder genom vilken den sociala tryggheten för personer som rör sig mellan dessa länder regleras.

Finland har överenskommelser om social trygghet med Australien, Chile, Indien, Israel, Kanada, Kina, Sydkorea, Quebec och USA.

Kvalitetsbeskrivning: Statistik över försäkring av utlandsarbete och över utsända arbetstagare 2021

Statistiken om försäkring av utlandsarbete och utsända arbetstagare produceras i Pensionsskyddscentralen.

I lagen om Pensionsskyddscentralen slås det fast att Pensionsskyddscentralen (PSC) bland annat har som uppgift att föra statistik över sitt verksamhetsområde. Inom PSC är det planeringsavdelningen som gör upp statistiken.

PSC står för kostnaderna för produktionen av statistiken.

Relevans

Statistiken beskriver antalet utsända arbetstagare och antalet personer från vissa andra persongrupper som sänts ut från Finland till EU-länderna och länderna med överenskommelser om social trygghet. Uppgifterna grundar sig på Pensionsskyddscentralens avgöranden om tillämpning av den finländska sociala tryggheten.

Pensionsskyddscentralen avgör huruvida den finländska sociala tryggheten tillämpas på arbetstagare, offentligt anställda och företagare i situationer i vilka det är fråga om en möjlighet att fortsätta omfattas av den finländska sociala tryggheten i enlighet med EU-förordningen om social trygghet. Personer som kan fortsätta att omfattas av den finländska sociala tryggheten utfärdas ett A1-intyg. Intyget ska vanligtvis ansökas om, men i vissa situationer kan Pensionsskyddscentralen avgöra ärendet också utan ansökan på basis av uppgifter från annat håll.

Pensionsskyddscentralen avgör också om en person kan få ett intyg eller ett beslut om att den finländska sociala tryggheten tillämpas utifrån de gällande överenskommelserna om social trygghet.

Det är endast Pensionsskyddscentralen som har befogenheten att avgöra de ovan nämnda ärendena. Således ger statistiken en omfattande helhetsbild över utsända arbetstagare och andra persongrupper som åker från Finland till EU-länder och länder med överenskommelser om social trygghet.

Statistiken omfattar inte

  • personer som arbetar i ett lokalt anställningsförhållande inom EU-området och i länderna med överenskommelser om social trygghet
  • personer som arbetar utanför EU-området och länderna med överenskommelser om social trygghet.

En person kan få flera intyg under samma år och därför går det inte att direkt från statistiken se hur många personer årligen skickats från Finland till EU-länderna och länderna med överenskommelser om social trygghet.

Utifrån uppgifterna i statistiken går det heller inte att dra slutsatser om personerna med stöd av arbetsrättsliga regler är utsända arbetstagare eller om de kan omfattas av direktiv för utsända arbetstagare eller andra motsvarande bestämmelser.

I statistiken presenteras antalet inkomna och avgjorda ansökningar uppdelade enligt land och persongrupp. Uppgifterna är indelade enligt ålder, kön och destinationsland.

Noggrannhet och tillförlitlighet

Uppgifterna i statistiken grundar sig på helhetsmaterialet av de avgöranden som Pensionsskyddscentralen årligen gjort samt de inkomna ansökningarna. Materialet har sammanställts utifrån uppgifterna om de åtgärder som används i pensionssystemet.

Fel som upptäcks i statistiken rättas omgående på webbplatsen. Om betydande fel skrivs ett separat meddelande.

Aktualitet och punktlighet

Statistikuppgifterna publiceras en gång om året, under första hälften av året efter statistikåret. Publiceringstidpunkten finns i publiceringskalendern på PSC:s webbplats https://www.etk.fi/sv/forskning-statistik-prognoser/statistik/publiceringskalender/.

Uppgifterna i statistiken är slutliga.

Samanvändbarhet och jämförbarhet

Statistiken ges ut från och med år 2019. Tidsserien har producerats retrospektivt till statistikåret 2005.

Bland annat följande ändringar inverkar på jämförbarheten av tidsserierna:

  • Registret som är grund för statistiken ändrades år 2015.
  • Antalet EU-länder och länder med överenskommelser om social trygghet har ökat.
  • Definitionerna av persongrupperna har ändrat till följd av författningsändringar.
  • Kännedomen om intygens betydelse har ökat. Det har i sig inverkat på att antalet intygsansökningar ökat.

Europeiska kommissionen publicerar regelbundet statistikrapporter om arbetskraftens rörlighet inom EU samt om de utfärdade A1-intygen. Statistikens uppgifter om A1-intyg som beviljas av Finland grundar sig på Pensionsskyddscentralens avgöranden och är i huvudsak enhetliga med den här statistiken.

Tillgänglighet och tydlighet

Statistikuppgifterna publiceras årligen på statistikens hemsida och i PSC:s statistikdatabas på adressen https://tilastot.etk.fi.

Beskrivning av statistiken finns på statistikens webbsida.

Närmare information om statistiken ges av PSC:s statistiktjänst tilastot(at)etk.fi.

Läs mer:

Statistik från Europakommissionen: