Pensionsskyddet i Polen baseras på arbete. Enligt pensionssystemet betalas ålders-, invalid- och familjepensioner. Polen har ett nytt avgiftsbaserat pensionssystem som träder i kraft steg för steg.  Det består av en inkomstpension (NDC) som grundar sig på fördelningsprincipen och en fullt fonderad fondpension (Otwarty Fundusz Emerytalny, OFE).

Löntagarna och företagarna omfattas av det lagstadgade arbetspensionssystemet. Lantbruksföretagarna, poliserna, åklagarna och domarna har sina egna pensionssystem. Behovsprövade minimiförmåner betalas till dem som inte har rätt till arbetspension.

I Polen finns två olika sorters frivilliga pensioner. Arbetsgivarnas frivilliga pensionssystem (PPE) har varit i bruk sedan år 1999. År 2004 har man tagit i bruk frivilliga IKE-pensionskonton (Indywidualne Konto Emerytalne).

Invalidpensionen i Polen kan vara full eller delpension, kontinuerlig eller på viss tid.

Familjepension kan beviljas till änka, till barn och också till andra personer som förmånslåtaren har försörjt.

På andra webplatser:

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.