Pensionsskyddscentralen vill ge så exakta prognoser som möjligt. Konjunkturprognoserna följs upp över en längre period. Prognosernas exakthet studeras genom att Pensionsskyddscentralens konjunkturprognoser jämförs med den faktiska ekonomiska utvecklingen, dvs. avvikelser analyseras.

Utfallet av prognoserna har analyserats utifrån ett urval gamla prognoser från hösten 1998 framåt. Från varje år har två prognoser, maj- respektive septemberprognosen, analyserats.

I materialet har prognoserna för olika år sammanställts enligt prognoshorisontens längd: period T hänvisar till prognosen för innevarande år, T + 1 gäller prognosen för året därpå och T + 2 gäller en prognos som omfattar de två följande åren.

De analyserade variablerna är de procentuella årliga förändringarna i konsumentprisindex, inkomstnivåindex, ArPL/APL-lönesumman samt bruttonationalprodukten och arbetslöshetsgraden.

Nedanstående tabell beskriver prognosernas väntevärdesriktighet och precision. Väntevärdesriktigheten mäts med prognosavvikelsernas genomsnittsvärde e och precisionen mäts med genomsnittsvärdet av avvikelsernas absolutvärden (n = antalet prognoser).

Avvikelser från konjunkturprognosen, 1998–2021

Inflation

 Σe/nΣ|e|/n
T   0,00,2
T+1-0,30,9
T+2-0,31,1

Inkomstnivå

 Σe/nΣ|e|/n
T   0,00,2
T+10,10,5
T+2-0,20,8

Arbetslöshetsgrad

 Σe/nΣ|e|/n
T   -0,20,2
T+1-0,10,6
T+20,21,0

Lönesummor

 Σe/nΣ|e|/n
T   0,30,7
T+10,12,3
T+2-0,72,5

BNP

 Σe/nΣ|e|/n
T   0,10,9
T+1-0,62,0
T+2-0,92,1

En mer detaljerad analys av prognosfel i Pensionsskyddscentralens konjunkturprognos finns i promemorian: Suhdanne-ennusteen ennustevirheet (på finska, länk nedan).

I promemorian har avvikelserna analyserats också utifrån material som har rensats från de exceptionellt stora prognosfelen i samband med finanskrisen 2008–2010, som i viss mån påverkar de genomsnittliga resultat som är baserade på hela materialet.

Läs mer:

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.