Förvaltningen av arbetspensionssystemet har decentraliserats så att det sköts av flera arbetspensionsanstalter. Den lagstadgade pensionsförsäkringen sköts av arbetspensionsbolag, särskilda pensionsanstalter, pensionskassor och pensionsstiftelser inom den privata sektorn och av pensionsanstalter för den offentliga sektorn.

Arbetspensionsanstalterna beviljar och betalar ut arbetspensionerna och ger de försäkrade råd i pensionsfrågorna. Arbetsgivarna och företagarna betalar in arbetspensionsavgifterna till den pensionsanstalt de väljer. En arbetstagare kan inte själv välja sin pensionsanstalt. Pensionsskyddets innehåll är det samma oberoende av pensionsanstalt.

På grund av den decentraliserade förvaltningen sköts vissa funktioner centraliserat av arbetspensionssystemets gemensamma organ Pensionsskyddscentralen (PSC). Arbetspensionsanstalterna och PSC deltar i beredningen av tillämpningsanvisningar för arbetspensionslagarna och lagstiftningen.

Social- och hälsovårdsministeriet ansvarar för lagstiftningen om arbetspensionsskyddet. Tillsyn över arbetspensionsanstalterna inom den privata sektorn och de särskilda pensionsanstalterna för lantbruksföretagare och sjöfarare utövas av Finansinspektionen.

Pensionsanstalten för den offentliga sektorn, Keva, är ett självständigt offentligrättsligt samfund, vars versamhet grundar sig på pensionslagen för den offentliga sektorn (OffPL) och lagen om Keva. Finansministeriet, Finansinspektionen och statens revisionsverk utövar tillsyn över Kevas verksamhet. Finansinspektionen övervakar Kevas planering av finansieringsverksamheten och placering av tillgångarna.

Folkpensionssystemet administreras av Folkpensionsanstalten (FPA). FPA sköter också annan social trygghet vid sidan av folkpensionerna och garantipensionerna. Pensionerna från Folkpensionsanstalten bekostas med statens medel.

Den sista anstalten betalar ut arbetspensionen

Fast arbetspensionssystemet är decentraliserat på flera aktörer, räcker det att pensionssökanden lämnar in en ansökan om arbetspension. Man kan lämna in ansökan hos vilken pensionsanstalt eller FPA-byrå som helst eller hos Pensionsskyddscentralen. Den kan också postas till någon av dessa.

Inom pensionssystemet följs den s.k. principen om sista pensionsanstalt (VILMA), enligt vilken arbetspensionen beviljas och utbetalas av den pensionsanstalt där löntagaren eller företagaren sist har varit försäkrad.

Den anstalt som har försäkrat den sista anställningen räknar ihop pensionerna för de olika anställningarna, betalar ut pensionen till pensionstagaren och debiterar de andra pensionsanstalternas betalningsandelar via kostnadsfördelningen, som PSC gör.

På andra webbplatser:

Pensionsskyddet för den privata sektorn sköts av många pensionsanstalter

Den lagstadgade arbetspensionsförsäkringen för privatanställda och företagare (lagen om pension för arbetstagare ArPL och lagen om pension för företagare FöPL) verkställs av arbetspensionsbolag, särskilda pensionsanstalter, pensionsstiftelser och pensionskassor.

Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA och Sjömanspensionskassan SPK sköter pensionsskyddet inom respektive bransch. Deras verksamhet grundar sig på lagen om pension för lantbruksföretagare LFöPL och lagen om sjömanspensioner SjPL.

Den offentliga sektorns arbetspensioner verkställs huvudsakligen av Keva

Pensionsskyddet för anställda inom den offentliga sektorn regleras i pensionslagen för den offentliga sektorn (OffPL). Pensionslagen för den offentliga sektorn trädde i kraft i början av år 2017 och är en sammanslagning av lagen om kommunala pensioner (KomPL), lagen om statens pensioner (StaPL), pensionslagen för evangelisk-lutherska kyrkan och bestämmelserna om Folkpensionsanstaltens personalpensioner. Även pensionsskyddet för Finlands Bank fastställs i pensionslagen för den offentliga sektorn från och med år 2021. Om pensionsskyddet för anställda inom ortodoxa kyrkan och Ålands landskapsregering finns egna pensionsbestämmelser.

Keva (tidigare Kommunernas pensionsförsäkring) verkställer pensionsskyddet för anställda inom kommunsektorn, staten, evangelisk-lutherska kyrkan, Folkpensionsanstalten och Finlands Bank. Keva ansvarar för finansieringen av kommunsektorns pensioner. Statens pensionsfond (SPF) ansvarar för finansieringen av statens pensioner. Evangelisk–lutherska kyrkan, Folkpensionsanstalten och Finlands Bank ansvarar var och en för finansieringen av pensionsskyddet för sin personal.

Anställda inom ortodoxa kyrkan är försäkrade enligt antingen StaPL, ArPL eller lagen om ortodoxa kyrkosamfundet, beroende på arbetsuppgifter och anställningens begynnelsetidpunkt. Beroende på vilken lag som gäller den anställda verkställs pensionsskyddet av ett arbetspensionsbolag, Keva eller ortodoxa kyrkans centralfond.

Arbetspensionsskyddet för personalen som anställts före 1.1.2008 hos Ålands landskapsregering har ordnats enligt en egen pensionsstadga som verkställs av landskapsregeringens finansavdelning.

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.