Pensionsskyddscentralen övervakar på basis av information som anlänt från bl.a. myndigheterna att arbetsgivarna uppfyller sin försäkringsskyldighet enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL).

Huvudregeln är att arbete i Finland ska försäkras i Finland oberoende av arbetstagarens nationalitet.

Även utländska arbetsgivare är i allmänhet skyldiga att teckna en pensionsförsäkring enligt ArPL för sina anställda som arbetar i här. Undantag kan vara anställda som utländska arbetsgivare sänder ut för att arbeta i Finland.

Om arbetsgivaren inte har ordnat pensionsskydd för sina anställda i en pensionsanstalt, uppmanar Pensionsskyddscentralen arbetsgivaren att rätta till försummelsen.

Om arbetsgivaren inte följer uppmaningen, tar Pensionsskyddscentralen på arbetsgivarens bekostnad en pensionsförsäkring i en pensionsanstalt som Pensionsskyddscentralen väljer (ArPL 186 §).

En avtalsarbetsgivares försummelse

En arbetsgivare som har fast anställda, s.k. avtalsarbetsgivare, ska ordna pensionsskydd för sina anställda genom en särskild försäkring och lämna uppgifterna om arbetsinkomster till inkomstregistret.

I praktiken ska pensionsskyddet ordnas i regel senast den femte kalenderdagen från löneutbetalningen (med undantag av hushåll och dödsbon som inte är införda i arbetsgivarregistret). Pensionsskyddet ska ordnas innan uppgifterna om arbetsinkomster lämnas, för att arbetsgivarens pensionsordningsnummer är känt innan uppgiften om arbetsinkomsten lämnas till inkomstregistret. Om en avtalsarbetsgivare försummar att ordna med pensionsförsäkringen, tar Pensionsskyddscentralen genom ett s.k. tvångsförsäkringsbeslut pensionsförsäkringen på arbetsgivarens vägnar och bekostnad i en pensionsanstalt som Pensionsskyddscentralen väljer.

Pensionsanstalten sätter försäkringen i kraft och inregistrerar alla uppgifter som behövs för administreringen. Pensionsanstalten fastställer och tar ut försäkringsavgiften av arbetsgivaren och eventuell dröjsmålsförhöjning.

En tillfällig arbetsgivares försummelse

En arbetsgivare som inte har fast anställda och som under ett halvt år har betalat löner som är mindre än det årligen justerade gränsbeloppet är en tillfällig arbetsgivare.

En tillfällig arbetsgivare behöver inte ingå ett särskilt försäkringsavtal. Arbetsgivaren lämnar uppgiften om arbetsinkomsten till inkomstregistret senast den femte kalenderdagen från löneutbetalningen.

Om en tillfällig arbetsgivare försummar sin försäkringsskyldighet, väljer Pensionsskyddscentralen en pensionsanstalt för arbetsgivaren. Pensionsanstalten fastställer och tar ut försäkringsavgiften av arbetsgivaren och eventuell dröjsmålsförhöjning.

Läs mer:

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.