Utförligare beskrivning av pensionssystemet (på finska): Irlannin eläkejärjestelmä 2012 (pdf)

Irland har ett system med jämna pensioner som baserar sig på arbete, Pay-Related Social Insurance System (PRSI). PRSI-pensionerna är bundna till försäkringstidernas längd, inte till inkomster. PRSI-pensionerna omfattar löntagare och företagare.

Ca 50 procent av de anställda har tilläggspensionsskydd och man strävar hela tiden efter att öka systemet med tilläggspensionsskydd. De lagstadgade pensionernas maximibelopp är relativt låga.

För att erhålla invalidpension krävs att både de medicinska kriterierna och kriterier i anslutning till socialförsäkringsavgifterna uppfylls.

Efterlevandepension (Widow’s or Widower’s (Contributory) Pension) kan betalas till både änka och änkling ifall kriterierna för att få pension uppfylls. I Irland finns ingen egentlig barnpension, men till barnets vårdnadshavare kan betalas stöd om vissa kriterier uppfylls (Guardian’s Payment).

Inkomsttagarna delas in i olika avgiftsgrupper. Avgiftsprocenten beror på avgiftsgruppen och inkomstens storlek. Största delen av löntagarna hör till avgiftsgrupp A.

På andra webplatser:

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.